GLVSSIKA PENTALOFOU – GLOSSIKA OF PENTALOFOS

 

**********************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************

 

Elias Kapetanopoulos, Professor Dr. [Greece-Rome]

Department of History

Central Connecticut State University

New Britain, CT 06050-4010 [USA]

 

Telephone: (860) 832-2820 (office) – (860) 229-9960 (home)

 

E-mail: Kapetanopoulos@ccsu.edu

 

Web site: www.history.ccsu.edu/elias/elias.htm

 

Areas of research: Attic epigraphy-Athenian institutions of the Roman period (200 B.C.-3rd c. A.D.), and early Makedon(ia)/Makedones.

 

The Greek font is Athenian [+Unicode]. All rights reserved.

 

========================================

 

31 Dek. 2003/31 Dec. 2003 = 2 ÉIan. É04/ 12 ÉIoun€ou > June 2013

 

 

MAKEDONIS GÉA > MAKEDONIS IIIA

 

MEROS B1 > PART II1

 

Sun°xeia/continuation, MEROS AÉ > PART  I

================================

 

Perif°reia PentalÒfou [Zoupan€ou, tå legÒmena Zmpãnia, tå(i)] – Area of Pentalophos [Upper/western

Makedonia, Orestis/ÖAnv/dutikØ Makedon€a, ÉOrest€w]

 

-------------------------------

 

LEJEIS/Glossary [s¢ gl«ssa meiktÆ] N-V

 

 

nã, ÍpÚ noÊm.

nanour€smata, tã, ¶nia: (1) <<toÁ pid€ mou toÁ kalÚ toÁ gureÊoun stoÁ SiliÚ

k‹ d¢ y°loun k‹ proikiÒ, p°nte g€dew m‹ tsoukãnia, p°nte k€trina foustãnia>>. (2) <<D¢n stoÁ d€nv toÁ kour€tsÉ mÉ: toÁ kour€tsÉmÉ e‰nai kalÒ, toÁ pid€ sÉ e‰nai kas€diabo>>. (3) <<ÖEla Ïpne épÉtÉémp°li, pãrÉ tØn/tÚn (ˆnoma paidioË) épÉ tÚ x°ri, sÊrÉ thn/ton p°ra nå fulãÛ tÉ émp°li, nå koimçtai mØ tÉ érnãkia, nå jupnãÛ mØ tå katsikãkia>>.

Nãsiow/Nãsiouw, ı/oÍ, Nãtshw, kãtv.

Nãtshw, ı, ı Yanãshw/ÉAyanãsiow. Nãsiow, ênv.

n°ktar: miå sunÆyeia maw thn ênoijh ∑tan nå roufçme tÚ n°ktar épÚ tØn êkrh/bãsh toË louloudioË, giå tØn glukãda tou [diafeÊgei tÚ louloËdi, éllå xr≈matow galãziou].

n°nhw, ı, ı flereÁw/pappçw, ka‹ palaiÒtera ı megalÊterow stØn ofikog°neia µ ı megãlow prÚw sebasmÒn. [ÑO égaphtÚw/sebastÚw N°nhw [Xarãlampow] épÚ tØn ÖHpeiro: diafeÊgei tÚ xvriÒ]

nera˝dew, ofl. ToÈlãxiston m°xri tå xrÒnia toË pol°mou ı kÒsmow p€steue st‹w

nera˝dew ka‹ p«w mporoËsan ékÒmh nå mag°coun/épod°soun kãpoion [miå •sp°ra §xÒreuan stÚ nerÚ, s¢ birÚ toË reÊmatow p€sv épÚ toÁw Boutsiãdew, sån ést°ria lamperã: kãti tÚ kataplhktikÒ].

nerokÒÛsbaw, pouliå kãtv.

nhroutÒ, dhl. nervtÚ/mØ phxtÚ ka‹ kãpvw êgeusto.

nhskiã, nhstikiã. NhstkÒw, kãtv.

nhstkÒw, nhstkÒ, nhstikÒw, nhstikÒ. Nhskiã, ênv.

niãnia, ≤, ≤ ye€a ka‹ sebãsmio prÚw megalut°ran guna›ka. Ka‹ ≤ trofÚw poÁ  bÊzanen/¶dine tÚ pr«to gãla stÚ neog°nnhto [toË grãfontow ≤ ÉAyhnç], ka‹ ≤ dhmiourg€a <<sugg°neiaw>>.

nibatÆ, ≤ p€tta m¢ prozÊmi [p€tta nibatÆ, kãtv].

n€bomai [fid€vw toË pros≈pou ka‹ t«n xeir«n, §j o ka‹ ı niptÆraw poÁ

kr°montan stÚn to›xo], pl°nomai, pl°nv tå x°ria. N€bv, prÒblech kairoË, kãtv.

n€bv, n€bomai §pãnv.

NiÒniow, ı, ı DionÊsiow.

nioÊtsikow, ı: <<Sån k€nhsen oÍ nioÊtsikow nå pãei nÉ érrabvniãsei, stÚ drÒmo ˜pou pÆgaine, stÚ drÒmo poÁ phga€nei, br€skei paidiå épÒpaizan ka‹ r€xnei stÚ liyãri>>, tÉ ÑAh-Bas€l/tÉ ÑAg€ou Basile€ou, 

Prvtoxroniã.

niptÆraw, ı: ˜ra n€bomai §pãnv.

Νιρικήτα/Νιρηκίτα/Paliokrim€ni, giå ßna diãsthma <<éerodrÒmio>> giå tÆn r€chn ÍlikoË

(˜pla, klp.) épÚ toÁw êgglouw [giå toÁw éntãrtew, 1943-1944]. Kãtv, Fulãkion.

 

(1) :::Niriketa.jpg (2):::Αηλιάς.JPG

Φωτογραφίες (1, 2) τοῦ Ζαχαρία ἀπὸ ξάδελφο, ἔλαβεν ὁ γάφων 1 Φεβρουαρίου 2013.  (1) Ἀπὸ Ἁη-λιᾶ πρὸς Νιρικήτα-Γράμμο. (2) Ἀπὸ ἀεροδρόμιο [τ tÒte ἀντάρτικο 1943-1944, ἐνταῦθα], ὁ Ἀη-Λιᾶς βλέπων δεξιὰ πρὸς Καστοριὰ.

 

noÊm, dÒw mou [‡svw nå suggeneÊetai m¢ tÚ §pideiktikÚ <<nå – poË; nã, §ke›>>].

noump°t(„), sÒl0 klar›no ka‹ m¢ tØn sunode€a êllvn Ùrgãnvn [sån toË trapezioË]. Pa›je mou ßna noump°t.

noÊnow/noÊna, ı/≤: ı/≤ nonÚw/nonå [§pãnv, ÍpÚ gamÆlia].

{Ntab°lhw, Gi≈rgow, épÚ KontskÚ=GalatinØ  Kozãnhw, Eurip€dhw P. MakrÆw, OI LHSTES KAI TA TRAGOUDIA TOUS sth DutikÆ kai KentrikÆ Ellãda

(1827-1930) [Ivãnnina 2007] 48-55, 231 [p°yane tÚ 1923]. TÚ Ntab°lhw parap°mpei stÚn Xr∞sto Ntab°lh m°sa 18ou afi«na.} <<Ka‹ poË yå lhreriãsoume, Ntab°lh mÉ sån braduãsoume;>> Forf≈liaw, kãtv.

ntagklarãw, ı. ÑO <<éxÒrtagow>>, ka‹ ı svmat≈dhw, fid€vw giå toÁw nearoÁw poÁ chl≈sane épÒtoma [ntagklar≈nv, kãtv].

ntagklar≈nv/ntagklãrvsa, katabroxy€zv [ntagklarãw, §pãnv].

Ntaznã, NtaznÒw: ofl gÊftoi toÁw blãxouw [ÉAl°kow, kontå stÚ SERGIANI, kiÉ ı St°rgiow M. par≈n, 7-8ou-2006].

nta˝ki, tÒ, tÚ stÆrigma diå passãlou [ntaÛk≈nv, kãtv].

ntaÛk≈nv, sthr€zv, m¢ ntaÛk≈n(ei)=moË d€nei dÊnamh [nta˝ki, ênv]. NtaÛk≈nomai > ntaÛk≈yka [ntaÛk≈nv, §pãnv].

ntaÛk≈nomai, ÍpÚ ntaÛk≈nv, §pãnv.

Ntalastãna, ≤. ÑH sunoik€a/êkron kãtou maxalç [dejiÚn êkron éten€zontew prÚw ke›]. sNtrãnouw tå D°ntra [kãtv], topoyes€a ÍpÚ Ntalastãna.

ntal°ko, tÒ. TØn katoxØn ı kÒsmow ¶trexe s¢ diãfora xvriå (m°xri

Karagiãnnia ka‹ KaÛlãria=Ptolema˝da) giå nå maz°cei/zhtian°cei l€go cvmÆ (sitãri/kalampÒki/éleÊri), §n€ote m¢ éntallãgh spitik«n µ ka‹ prosvpik«n éntikeim°nvn [ka‹ fortvm°noi tÚ f°rnane stÚ xvriÒ].  Ka‹ p∞gan ka‹ s¢ Paramuyiå ka‹ Pãrga giå lãdi, pãlin m¢ éntallagØ ka‹ l€rew, ˜poiow e‰xen.

ÉApÉ aÈtÚ bg∞ke ka‹ tÚ tragoËdi (ÉHpeir≈tiko ofl ÉHpeir≈tew ofl mÒnoi poÁ bgãzane tragoÊdia)

<<Mpiz°rhsa, m∆r mãnna mÉ, sakkoÊlia nå krat« ka‹ yå tå paratÆsv yå pãv nå pantreut«: bãstã, kÒrÆ mou, bãsta, ka‹ toÊth tØn xroniå kiÉ §g∆ yå s¢ pantr°cv m°sa stØn Korutså: tsaroËxi tÚ liat€ni ka‹ foËnta kÒkkinh>>.

ntalnt«, ırm«, ntãltsa [ntãltsh/ntãltse tÚ sk(u)l‹ nå mØ/m¢ fãÛ/fãei].

ntamãr, e‰nai épÚ ntamår/épÚ kalØ/gerØ rãtsa.

ntãmka, ı lek°w [15/8ou/2012].

ntamplar≈nomai, <<M∆r ntamplarvm°nh, ntamplçw sØ bãrhse, d¢n sÉ

êrezan ofl p€ttew, d¢n sÉ êrezan tÉ aÈgã, mÚn ≥yelew mpompÒta épÉtoÁn kãt toÁn maxalç>>.

ntamplçw, ntamplar≈nomai, ênv.

ntaoÁl/ntaoËli, tÒ: tÚ megãlo mousikÚ tÊmpano, éx≈risto t«n dhmotik«n.  ÉApãnv, ÍpÚ koiliã, ≤: <<ntaoÁl ≤ koiliã>>.

ntãra, ≤, tÚ katakãyi [stÚn pãto  doxe€ou].

ntarãla, fÒbow [ÉAl°kow, Tãkhw, 30/7ou/2012].

ntarntãna, ≤ ÍchlÒkormh.

ntãsiow, ı, tÚ érsenikÚ prÒbato/kriãri/gkes°mi [metaforikå/xaÛdeutikå ı

leb°nthw/kamarvtÒw].

ntbãr/ntbãria, tÒ/tã, tÚ ntoubãri/-a/to›xow/oi [ka‹ metaforik«w ı

xontrok°falow/mØ ¶jupnow].

Nt€naw, ı, ı Kvnstant›now.

ntlãp/ntlãpia, tÒ/tã, tÚ/tå ntoulãpi/a.

ntlãp, tÒ, legÒtan ka‹ tÚ skeËow poÁ cÆnan tÚn kaf¢ ka‹ metå tÚn êleyan

stÚn mËlo/kafÒmulo toË xerioË [tÚn mproÊntzinon, k€trinon].

NtÒla, ≤: ≤ Yod≈ra.

{{ntÒlate, <<ntÒlate, ntÒlate, pçme stØn XamÒlate>>:  <<LaggeÊousi, laggeÊousi, paid€asi ka‹ kãnousi>>}} efisagÒmeno.

ntÒmpra, ¥suxa/xvr‹w ponhriã/éponÆreuta. Kãtv, ntÒmprow.

ntÒmprow/ntÒmpra, ı/≤. ÑO/≤ égayÚw/égayØ/èplÚw/èplÆ/éponÆreutow/éponÆreuth.

NtÒrhw, ı, ı GrhgÒrhw.

NtÒshw, ı, ı YeodÒshw.

ntoÊbanow, tÚ phgãdi/≤ brÊsh ¶xei polÁ nerÒ, fid€vw tÚn xeim«na, ˜tan ka‹

˜lew ofl gkousterÒtrupew ¶bgazan nerÒ. NtoÊbanow, ‡svw épÚ tÚn DoÊnabh potamÒ, metãyesh grammãtvn/sullab«n [kiÉ élloË §ntaËya].

ntoublãdyka, (tã), e‰dow damãskhnou m¢ jexvristØ geÊsh.

NtoÊlaw, ı. ı KvnstantoÊlaw/Kvnstant›now.

ntoulãpi, tÚ, ÍpÚ ntlãp, ênv [per‹ kaf°].

Ntouliançtew, sÆmeron ofl Buyino€. <<ÉEk t∞w Pers€aw ¶rxontai sarãnta Ntouliançtew, k.o.k.>>, stÚn ruymÚ <<KalÆmerã saw êrxontew ... ka‹ §k t∞w Pers€aw ¶rxontai tre›w

Mãgoi m¢ tå d«ra ...>> [ÉAl°kow, Lanãra, 21-7-06]. Palhå e‰xan pãei Ntouliançtew stØn Pers€a ka‹ metå stØn ÉAfrikÆ.

ntoulmp°ra, ≤: ênv, ÍpÚ gamÆlia.

ntountmãrka, d€duma [diplã].

ntour°k, tÒ, stÊlow, ˜pvw toË èlvnioË, p.x. Metaforik«w, ı chlÚw-‡siow.

ntrãbala, tã, fasar€ew, ka‹ fid€vw ofl êskopew.

ntr€gkala, tã, mikrå koudounãkia ka‹ kur€vw stroggulã.

ntr€gkalo, tÚ, ÍpÚ ntr€gkala, ênv.

ntrist°lla, ≤, ≤ stroggulØ, megãlh skãfh m°sa stØn ıpo€an

peristr°fontan sa˝smata, bel°ntzew, klp., giå nå <<leukanyoËn>>. Mantãnia, ênv.

Nt≈nnina, ≤: ≤ guna›ka toË Nt≈nou (kãtv).

Nt«now, ı, ı ÉAnt≈niow.

nuftiãtiko/numftiãtika, tragoËdi/tragoÊdia toË gãmou/xarçw.

nuxtopoÊlia, ˆxi ofl nuxter€dewpetoËn tØn nÊkta.

janyÆ, janyiå kãtv.

janyiã, bl°pe roÊsa kãtv.

jegkouli≈nv, jegkouli≈noumai, jegkouli≈yka [prbl. gkÒliow], dhl. bgãzv tå roËxa tinÒw, jegumn≈nomai.

jeyarreÊv, << mØn de›w chlÚn ka‹ fobhye›w, kontÚn ka‹ jeyarr°ceiw>>.

jekoul≈noumai, jekoul≈yka, dhl. ¶faga polÊ, ˜pvw jekoul≈yka épÚ kerãsia [¶faga pollå kerãsia].

jelãk(k)vma, tÒ, tÚ skãcimo poÁ ginÒtan gÊrv épÚ t‹w r€zew t«n

klhmãtvn, érx¢w éno€jevw.

jelak(k)≈nv, ÍpÚ jelãk(k)vma, ênv.

jem°toxow/-h/-o, ı/≤/tÒ. ÑO jexn«n, ı mØ ¶mpistow.

j°ntisma, kay€zhsiw/katol€syhsiw §dãfouw [fid€vw metå épÚ katarrakt≈deiw

brox¢w ka‹ tÚ  §piklin¢w ¶dafow feÊgei/glustrãei]. Jent€smata: StÚ SioÊtw m°xri kãtv stå ntolianãtka tå sp€tia: sxedÚn par°sure ka‹ tÚ gfÁr/giofÁr kontå stÚ Mpnãr, mÒno miå polÁ stenØ lvr€da e‰xe me€nei, éllå tØn p°rase nÊxta ı grãfvn m¢ tÚn Nãtsh (êfobow), phga€nontew stoË Kousmç toË Kamperogiãnn, ˜pou e‰xan •toimãsei ka‹ saliãria (kãtv) m¢ rÊzi stÚ tac€ [1936/1937]. ÖAllo megãlo j°ntisma ép°nanti stÚ Rmçn, propolemikã, épÉ tÉBuzØr tÚ ‡sivma m°xri kãtv stØn BasioÊlsta, par°sure ka‹ kastani°w [kiÉ aÈtÚ metå épÚ broxÆ]. ÉEke› d€pla stØn BasioÊlsta, ˜pou pl°nan bel°ntzew, klp., ofl guna›kew katå tØn ênoijh kur€vw, e‰xe g€nei mikrÒtero j°ntisma kiÉ ¶pesan megãla kotr≈nia/kommãtia brãxvn énåmesa t«n ıpo€vn g€nontan tå piÚ …ra›a ka‹ nÒstima, maËra batÒmoura.

jenomãllia/jenÒmalla, diå t«n ıpo€vn aÈgãtizan ofl guna›kew t‹w kl«sew/plej€dew tvn.  Kl≈sa, ênv.

jepat≈nv, jepat≈nomai, toÁw jepãtvsan, dhl. kat°strecan §k r€zhw, jepat≈yhke/jepat≈ykh, dhl. katastrãfhken ˜lvw diÒlou. Ka‹ m¢ tØn ¶nnoian jepãtvma, giå éllagØ pat≈matow.

jeprobÒdisma, tÒ. KateuÒdion toË tajidi≈th, m¢ xÊsimo neroË, p.x., stÚ

kat«fli t∞w pÒrtaw pr‹n tÚ draskel€sei Ú tajideÊvn, klp.

jerakianÚw/-nØ/-nÒ, chlÚw/Ø/Ú-édÊnatow/h/o/lignÚw/Ø/Ò.

jerkã, épÒtista kremmÊdia, p.x.

jerostaln«: pernãv tØn Àra mou éstÒxvw, dhl. st°koumai kãpou m¢ krÊo ka‹ broxÆ.

jerotani°mai [ka‹ jerotanioËmai, kãtv], t°ntvma m¢ xasmourhtÚ  ≥ temp°liko t°ntvma. Kãtv, tanioËmai/tani°mai.

jerotanioËmai: ênv, jerotani°mai.

jexeil€zv, ÍpÚ jexe€lisma, kãtv.

jexe€lisma, tÒ, épÚ puretÚn µ zÒri flÊktainew stå xe€lh µ gÊrv épÚ tÚ stÒma [jexeil€zv, jexe€lisa].

jhrki°w, épÒtistew patãtew, p.x. [jerik°w]. Ka‹ giå jhrkå kremmÊdia.

jhtl€yka, épÚ tØn br«ma. Jhtl€jeiw, nå moË f°rei énagoËla.

jnãda, ≤, kataskeuasm°nh épÚ tÚn xumÚn brasm°nvn koromÆlvn [jupnãei].

jn€yra/jn€yrew [jun€yra/jun€yrew], ≤/ofl, junofag≈simo égrioxortarikÚ µ bÒtano, m¢ stenÒmakra fÊlla ka‹ katÒpin m¢ m€sxon louloudi«n/spÒrvn: ≤ junãda thw d¢n

e‰nai pãnta ≤ ‡dia: tr≈getai »mØ peristasiakå épÚ paidiå tØn ênoijh.

jpÒltow/jpÒlth, jupÒlhtow/jupÒlhth. Kãtv, jupouln«.

jst°lla, ≤, ˜pvw ı plãstrw (kãtv) katå trÒpon, éllå m¢ bayoÊlvma

stØn m°sh [˜pou metå tÚ ênoigma, tå fÊlla/p°toura p€ttaw èpl≈nonto, klp.].

julok°rata, tã, tå xaroÊpia pr‹n tÚ 1940 periplan≈menoi

tomaro°mporoi gÊrizan m¢ tÚ ga€dourãki touw t‹w geitoni¢w ka‹ éntãllazan julok°rata giå tomãria/d°rmata [≤ éntallagØ ka‹ giå êlla prãgmata]. NÒstima ˜tan ékÒma xlvrã.

julokoÊmpouro, tÒ, §pik€nduno paidikÚ ˜plo épÚ jÊlo/tÚ <<kontãri>> ka‹ épÚ

metãllino svlÆna [pollo‹ l€goi ¶kanan t°toia prãgmata], mporoËse nå tÚ gem€sei kane‹w ka‹ m¢ skãgia [giå pouliã], klp.].

jupouln«, jupoulni°mai, bgãzv tå papoÊtsia ≥ t‹w kãltsew: metaforik«w,

kl°bv tå mustikå kãpoiou diÉ èbrotÆtvn ≥ texnasmãtvn.

jusernioËmai, glistr« kathforikå kayÒmenow Ùpisyik«w pãnv s¢ kladiå µ ft°rh. Justariã, kãtv.

justariã, ≤, kathforikÚw tÒpow/m°row giå glÊstrima.  JusernioËmai, ênv. Ka‹ ofl justari¢w > sãrew, gumnå kathforikå m°rh: kãtv, sãra/sãrew.

Ùbriã, ≤, tÚ efidikå proetoimasm°no m°row ˜pou futeÊontai spÒroi, fid€vw ntomãtaw, tØn ênoijh giå tØn énaparagvgØ fut«n.

ONOMATA épÚ érxa›a/érxa›ew r€zew [katå mnÆmhn]

 

ÉAgam°mnvn (ÉAgam°mnonaw)

ANEKDOTON. ÜOtan énhgg°lyh ˜ti stÚ paid‹ §dÒyh tÚ ˆnoma ÉAgam°mnvn, ı pappoÁw e‰pe <<T€ Gam°mnvn e‰n aÈtÒ;>> [y°row 2012]

ÉAggelow

ÉAgla˝a (ÉAglãÛv)

ÉAyanãsiow (Nãtshw)

ÉAyhnç

ÉAlejãndra (Tsãnv, Tsãntv)

ÉAl°jandrow (ÉAl°kow, L°k(k)aw, L°tshw)

ÉAlkibiãdhw

ÉAndr°aw (ÉAndr€kow/ÉAntr€kow)

ÉAndromãxh (Mãxh)

ÉAntigÒnh

ÉAnt≈niow (Nt«now)

ÉAriste€dhw (ÉAristØw)

ÉAristot°lhw (T°lhw)

ÖArtemiw (ÉArt°mv)

ÉAspas€a (Pãsv)

ÉAfrod€th

ÉAxilleÁw (ÉAxill°aw, X€llhw)

 

Gevrg€a

Ge≈rgiow (Gi≈rgow, GoÊlaw)

 

Dãfnv

D°spoina

DÆmhtra (DhmhtroÊla)

DhmÆtriow (MÆtsiow)

DionÊsiow (NiÒniow, épÚ K°rkura)

Dvroy°a

 

ÉEl°nh (L°nv)

ÉElpin€kh (Pin€kv)

EÈyum€a (Yum€a)

EÈrud€kh (Brud€kv)

EÈrukle€a (ÉAbrÊklv, BrÊklv)

EÈt°rph (Ft°rph)

EÈtux€a (FtÊxv)

EÈfrosÊnh (FrosÊnh)

 

ZvØ

ÑHrakl∞w (KlÆw)

 

Yemistokl∞w (Y°mhw)

Yeod≈ra (Yod≈ra)

YeÒdvrow (YÒdvrow)

Yeofãnhw (Fãnhw)

 

ÉIfig°neia (Fig°nv, NtÒlow)

KalliÒph (LiÒpv)

KallirÒh (;)

KassianØ (Kass°nv)

Kleopãtra (MpourmpoutskÚ/ÑEptax«ri) [Kle∆/Kle€v, kãtv]

 

Kle∆/Kle€v [Kleopãtra, ênv]

 

Leukoy°a

Levn€daw

 

Melpom°nh (M°lpv)

Men°laow

MerÒph (ÑEptax«ri/MpourmpoutskÒ)

Miltiãdhw (M°lthw)

Nausikç

N°stvr (N°storaw)

NikÒlaow (KouloÊsiaw, MkÒlaw)

 

Jany€pph

Jenof«n (FÒnhw)

 

ÉOdusseÁw (Duss°aw)

ÉOlumpiåw (Lampiãda, LÊmpv)

OÈran€a  (OÈrãnv)

 

Perikl∞w

PhnelÒph (LiÒpv)

Poluj°nh (Ts°nv)

 

RÒdv

 

Sof€a (SÒfv)

St°fanow

Svkrãthw

 

Thl°maxow

 

F€lippow (F€lpaw/F€lppaw)

 

Xar€kleia (Xar€kla)

Ùntçw, ı, tÚ megãlo dvmãtio ka‹ Ípodox∞w.

oÈranÒw, ı: <<éno€goun ofl oÈrano‹/tå oÈrãnia>> mesãnuxta énÆmera t«n F≈tvn §l°geto: ı Galaj€aw §taut€zeto m¢ tÚn ÉIordãnh potamÚn ka‹

prãgmati ≤ y°a/roØ toË Galaj€a ¶moiaze potamoË [kiÉ ‡svw épÚ tÚn Galaj€a ka‹ tÚ ênoigma t«n oÈran«n]. Prbl. I(nscriptiones) G(raecae) II2 3816 (1ow m.X. afi≈n): yeiolÒgou La€toio metãrsion Ïmnon ékoÊsaw / oÈranÚn ényr≈poiw e‰don énoigÒmenon. / efi katå PuyagÒran cuxØ metaba€nei §w êllon, / §n so€, La›te, Plãtvn zª pãli fainÒmenow.

oÔrda, ≤, bga€nei épÚ tÚ brãsimo toË turÒgalou [petourÒpitta, kãtv].

oÈrsoÊziko: fid€vw giå êtakta paidiã.

pãgow, ı, futÒn. ÉEpãnv, IAMATA.

palãmh, ≤: m¢ tr≈ei ≤ palãmh, grãmma-xrÆmata yå pãrv (diafeÊgei, éristerØ-dejiã, éllå mçllon ≤ dejiå tautizÒmenh m¢ tÚ kalÒn).

palamon€da (≤): égkayvtÚ xortarikÚ/futÒ [s¢ xvrãfi prÚw Tãliarou meriã]. ÑO Lãmprow tÚ énegn≈rise stÚn grãfonta.

PalhÒkastro, tÚ bounÚ d€pla épÚ tØn Bar°gga [Zioumpani≈tiko/Lmpouxvb€tiko], Mage(i)ri≈tiko/Lmpouxvb€tiko.

{{paliatzØw-mãgkaw, <<M¢w st‹w geitoni¢w gur€zv kiÉ ˜,ti br« palhÚ cvn€zv, ka‹ papoÊtsia ka‹ xaliå kiÉ ˜,ti êlla br« palhã: miå Kurå t∞w pr≈thw tãjhw moÎfere ka‹ tÚ magiÒ thw ka‹ t∞w l°gv

§g∆ koftå t°toia §g∆ d¢n kunhgãv, m¢w stÚ trÊpio mou tsiobãli m°noun perasm°na kãllh>> [palaiÚ tragoËdi t∞w magkiçw, mØ Pentalof€tiko].}}

paliakã, toË palhoË kairoË, palhã. Kãtv, paliakÚw/kØ/kÒ.

paliakÚw/kØ/kÒ. ÉEpãnv, paliakã.

Paliokrim€ni, ÍpÚ Nirhk€ta/Paliokrim€ni, ênv.

pallhkãria, P°nte, m≈r¢ p°nte, p°nte pallhkãria, p°nte pallhkãria kiÉ

¶jh koritsãkia, e‰xan kiÉ ßna g°rou kakoumoiriasm°nou, toÁn ¶bazan stØn m°sh giå nå toÁw moirãsei, giå nå toÁw laxn€sei, moirãzei, jhmoirãzei, laxn€zei, jhlaxn€zei, p°ft ≤ ˜mourfh koup°lla stoÁn g°rou, tØn èrpãz oÍ g°rouw, tØn trabãÛ stoÁn ‡skiou, époukhm∞yki oÍ g°rouw kiÉ ¶fugin ≤ koup°lla [ka‹ kan°na masãl].

PanhgËri, tÒ. TÚ panhgËri toË PentalÒfou g€netai st‹w 8 Septembr€ou,

≤m°ra t«n Geneyl€vn t∞w Panag€aw. ÑO kairÚw diaf°rei, pÒte kalÚw ka‹ pÒte krÊow fid€vw tå brãdua, poÁ mpore› nå xalãsei tå k°fia, éllÉ ˆxi b°baia t«n glentz°dvn ka‹ xoreutarãdvn/xoreuÒntvn.

paniãzv, koit« katãmmata/µ yÒlvsen tÚ bl°mma [pãniasan tå mãtia mou

(mØ diaug¢w bl°mma)].

pãniasma, tÒ, yÒlvsiw toË bl°mmatow, ktl. [paniãzv, ênv].

PanoËkla, ≤, topoyes€a, plhs€on toË TampourioË/Efikon€smatow, ˜pou

érx€zei ≤ énãbasiw prÚw ÑAh-Liç [mpriãstow, ênv]. Giå tÚ ˆnoma, l°getai/§l°geto ˜ti ≤ panoËkla/§pidhm€a m°xri §ke› ¶fyase xvr‹w nå proxvrÆsei m°xri tÚ xvriÚ kãtv: stamãthsen §ke›  §k yaÊmatow ka‹ m¢ flerotelest€a, dhl. tØn parous€a fler«n [épÚ tØn giagiã, …w ¶lege, ka‹ katå yÊmhsh toË grãfontow].

PANTOPVLEIA/manãbika/époikiakã:

NËn toË PANTAZH (ka‹ laxanikå ka‹ Ùpvrikå) ka‹ toË SBOLIANTOPOULOU.

ÑO sunonÒmatow/gamprÚw Mpin°llaw, kur€vw Ùpvrikå/froÊta, ka‹ lãxana.

PalaiÒtera:

ı ye›ow ı M›xow, kiÉ érgÒtera ı ye›ow Bagg°lhw m°xri tÚ 1970;

ı Bagg°lhw ÉAlej€ou, ˜pou tÚ kafene›on toË Bãsou.

ı KaroËtaw, ı pãppow. E‰xe ka‹ rafe›o: tÚ doÊleuen ı Yanãshw, ı ıpo›ow ¶rrace ka‹ kostoËmi toË grãfontow tÚ 1947 stØn Yessalon€kh, ˜pou e‡xame katafÊgei. KiÉ ı Bãsow yå

doÊlece kiÉ aÈtÚw rãfthw. ÑO Bãsow ¶kane tÚn StaurÚ stØn plagiå tKÒraka tFouliã (˜pou t≈ra ka‹ kera›ew thleÒrashw ka‹ ≤ gigantokera€a kinht«n, <<ßtoimh nÉ épogeivye›>>).

PouloËse ka‹ sokolãtew laxe›a, m¢ efidikÚ m°sa xartãki poÁ ¶grafe tÚ d«ron (diafeÊgei t€ ékrib«w tÚ kerdizÒmenon). Cvn€zame épÉ §d« propolemikã.

ı LÒtsiow, ı pãppow, kiÉ ı Tãtshw metã, d€pla épÚ toË SvtÆrh. ÉEreipvm°no/kleistÚ t≈ra.

ı ye›ow ı FÒrhw, <<kãtv stÚn KÒkkal>>/Tarnanãdew, ékrib°stera kåtv épÚ tÚ sp€ti toË ye€ou K≈sta toË Bak€mh.

ı ÉAntr°aw Kamp°rhw (époyÆkh t≈ra).

(kiÉ ı Tsaknãkhw, fa€netai, ı Bãsow).

ı Xr∞stow Mar€nhw (t≈ra ¶xei éllãjei tÚ top€on ka‹ ı prosdiorismÚw mØ ékribÆw).

ı K≈staw PatoÊriaw, l€go parapãnv épÚ toË Mar€nh (ênv). ÑUpãrxei ka‹ én°kdoton m¢ tÚn mpakaliãro. ÑH katagvgÆ tou ‡svw épÚ tØn Samar€na.

ı Gi«rgow ı Lampanãrhw [katå tØn épeleuy°rvsin kat°bhke stØn Yessalon€kh].

kiÉ ı ÉAntr°aw Lampanãrhw mçllon.

kiÉ ı Bãsow ı TakaliÚw ı blãmhw (¶tsi épokalioÊmastan/épokaloÊmeya épÚ tÒte poÁ doÊlece stÚ sp€ti tÚ 1936, koubal≈ntaw m¢ tÚ mplår/moulãri p°trew épÚ tØn BasioËlsta),

fa€netai, prÚw tÚ 1960.

ı M›xow ı Pantaziãkow, piÚ tvrinÒw.

ı f€low/makar€thw SvtÆrhw BezÊrhw poÁ e‰xe tØn ENVSH: ¶kleisen ˜tan épedÆmhsen pr‹n l€ga xrÒnia. Pãnta §juphretikÒw.

pã(p)pa, tÚ cvm‹ (fid€vw tå mikrå paidiã, tÒte). Ka‹ énvt°rv, ÍpÚ éntãrtiko/Germano‹ (1944).

papad€tsew, ofl, ofl gur›noi [pr‹n metamorfvyoËn efiw batrãxouw].

papãra, ≤. M¢ kras‹ ka‹ trimm°no cvm€, µ t«n paidi«n ≤ èplØ, trimm°no

cvm‹ ka‹ f°ta ka‹ sfixtoftiagm°nh s¢ pets°ta µ mant∞li s¢ sx∞ma

mpal€tsaw. Papãra mpore› nå kãnei kane‹w ka‹ m¢ gãla ka‹ trimm°no cvm‹ ka‹ l€gh zãxarh.  Ka‹ zoËpa, ênv.

Papasialãtw, pappåw toË xvrioË [flerÒ, f«w, carofag€a, ˜pvw mçw tå ¶lege, sp€ti toË grãfontow, Ïcvma]

papats€la, ≤, tÚ polÁ Àrimo, kur€vw tÚ korÒmhlo.

pãppouw [êllo masãl(i), giå g°lia]: PãÛ oÍ pãppouw stoË xourãf, pãÛ k‹

mpãmpou époÁ katÒp, mØ tØn p€tta, mØ tØn toËrta, mØ tØn pardalØ la°na, kalouskãmw, m≈r¢ pãppou, k‹ kal«w tØn mpãmpou époÊrye, t€ tÚ sp°rneiw tÚ xourãfi, ˜lo éggoÊria ka‹ pipÒnia ki kampÒsa kolokÊyia, t€ Én taÈlãkia êpou ftiãneiw nÉ égriãda d¢n tØn bgãzeiw, ginatÚn kiÉ oÍ pãppouw, tØn èrpãz tØn mpãmpou, tØn p€tãÛ m¢w stÉ aÈlãki, tØn èrpãz époÁ tå sk°lia, jekard€zountai stå g°lia [mastÒriko/podar€tiko]. La°na, mpãmpou, ênv.

parab€zomai, parapat«/trikl€zv [parab€zv, kãtv].

parab€zv, parab€zomai ênv.

parayuroÊlia, tã. <<KiÉ épÉ tå parayuroÊlia thw, koitoËsan tå matoÊlia

thw>> [palaiÒtera tå sp€tia e‰xan mikrå parãyura, ¯pvw ka‹ t≈ra s¢ neÒktista sp€tia éllaxoË].

paramãnna, ≤, aÈtØ poÁ §yÆlase tÚ mÒliw gennhy°n.

parampãtziow, ı. Mpãtziow, ênv.

parãvra, p°ran t∞w kanonik∞w Àraw [paravr€thw, kãtv].

paravr€thw/-tew, ı/ofl. Paravr€tew e‰maste, parãvra mØ kãyhste, koukiå

mØ rokan€zhte [µ ‡svw kalÊtera mØ <<kayar€zhte>>]. ÑH peyerå kratoËse tØn nÊfh érgå tØn nÊxta giå doulei°w: ≤ nÊfh parapon°yhke stÉ éd°lfia thw [µ suggene›w] tå ıpo€a ∑ryan nÊxta kiÉ e‰pan tå prohghy°nta ka‹ metå ktupoËsan tØn peyerå m¢ tÉ ént‹ ka‹ tØn nÊfh mÉ ßna dhrmãt ghmçto kãÛxtew/karÊdia: ka‹ l°gei ≤ nÊf sphyhrå <<mØ tÉ ént‹>> kiÉ ≤ phyhrå <<kiÉ sÁ nÁf mØ toË dhrmãt>> (tÚ dhrmãt/dermãti beba€vw d°n ponoËse, mÒno yÒrubon ¶kane) [paramËyi mÉ aÈtØ tØn ¶nnoia].

pãsew, ofl: égrioloÊlouda. Ofl plagi¢w d€pla épÚ toÊw Boutsiãdew [bl°pousai prow Rmçn] tØn ênoijh g°mizan pãsew/pasxaloËdew [ka‹ pasxaloËdew, kãtv] . 

paspal€zv, paspal≈nv kãtv.

paspaln«, paspal≈nv kãtv.

paspal≈nv, skorp« éleÊri, p.x., ftiãxnotaw ßna e‰dow p€ttaw [rant€zv]. Kãtv, paspalvtÒ, paspatÒpta.

paspalvtÒ: xiÒni (jerÒ), §lafrÒ, m¢ t‹w nufãdew nå jexvr€zoun. ÖAnv, paspal≈nv: kãtv, paspatÒpta.

paspatÒpta, ≤, paspatÒpitta, ≤, épÚ lãxana/xÒrta [louboudi°w, lãpata, ktl.], paspalism°na m¢ éleËri µ énamemigm°na m¢

zumãri/xulÚ [p€ttew, TaliarosA.htm §ntaËya]. ÖAnv, paspal≈nv.

Pãsxa, pr€n tØn épeleuy°rvshn tÚ 1912, ˜pvw ¶legen ≤ giagiã. XorÚw stØn LÒntzia, xoreÊontew Zioumpani«tew/Zioumpani≈tissew: jafnikå mp∞kan stØn m°sh toË

xoroË dÊo toËrkoi strati«tew kiÉ êrxisan nå xoreÊoun m¢ tå spayiå/maxa€ria touw [Ípãrxei t°toiow xorÒw]: tÚ épot°lesma ∑tan ≤ diãlush toË xoroË, dhl. Zioumpani«tew/Zioumpani≈tissew di°lusan tÚn xorÒn.

pasxãlia, tã. <<ÖExase tå pasxãlia tÉ>>, dhl. toÎstricen.

PasxalinÚ n°o/kainoÊrgio feggãri. Katå tØn §mfãnisin toË kainoÊrgiou feggarioË toË Pãsxa, dhl. toË pr≈tou prÚ toË Pãsxa,

éten€zontew tÚ n°on feggãri ka‹ kratoËntew énå xe›raw karb°lion êrtou/µ mpougãtsa ka‹ pougk‹ m¢ flouriå/µ êlla metallikå xrÆmata, ka‹ kinoÊmena/énatarazÒmena, tÚ ékÒlouyon l°getai: <<NiÚ figgãr, niÚ palkãr, tå tsaprãzia Õw toË znçr k‹ sakkoËla mÉ gimçt>> (tr€w). Tsaprãzia, kãtv.

pasxaloËdew, ofl. LouloÊdia, kãti sån égriotoul›pew, poÁ stÒlizan t‹w plagi¢w tØn ênoijh, ka‹ tÚn ÉEpitãfion katå tØn Megãlhn

ParaskeuÆn, ên ényism°new. Pãsew, ofl, §pãnv.

patariå/patari°w, ≤/ofl. ÑH mpãtsa/tÚ xastoËki. <<Nå soË d≈sv miå patariå nå f°j oÍ oÈranÒw>> [nå soË ¶ryei ı oÈranÚw sfondÊli].

patatÒmpla, tã. PatatÒmhla, tã: §d≈dimew r€zew sxÆmatow mikr∞w patãtaw ka‹ kãpvw glukÒgeuseiw: tØn ênoijh stÉ émp°lia ka‹ fid€vw stØn perioxØ toË

ÑAh-Kvnstant€nou.

patatoËka, ≤, xondrÒbarh kontØ <<xla›na>> épÚ sigkoËni kur€vw.

patsãlvma, tÚ [patsal≈nomai, kãtv].

patsal≈nomai, patsal≈yka/patsal≈ykh stå g°lia ≥ épÚ tå ékatãpausta klãmmata

poÁ êgoun sÉ ßna e‰dow <<Íster€aw>>.

patsãw, ı, g€netai épÚ kefalØ gourounioË ka‹ podi«n, m¢ tÚ épara€thto

skÒrdo ka‹ pagvm°now, dhladÆ, phktÚw/sfiktÒw, tr≈getai ka‹ …w soËpa, éllå diathre›tai kalå pagvm°now kiÉ ∑tan piãto toË xeim«na. Patsåw g€netai ka‹ épÚ kefalãki, pÒdia, mproustoËra [ênv], ¶ntera katsikioË µ érnioË [tr≈getai zestÚw]: g€netai ka‹ épÚ mousxãri, fid€vw t∞w mproustoÊraw tou, pãli zestÒw.

patsiã, ≤, ≤ bãsh toË podÚw ka‹ tÚ ‡xnow [fid€vw ıratØ stå xiÒnia µ stØn

lãsph].

pãtsiabew, ofl, mØ makroul°w, sourlvt°w (kãtv), k°rata piperi°w, p.x.

patsiarnt°, dhladÆ, d¢n bg∞ke t€pota sump°rasma [µ tå skepãsane]. Patsiarnt°w, kãtv.

patsiarnt°w, ı, ı mØ sobarÒw, pisteutÒw [pollå lÒgia, ¶rga mhd°n]. Patsiarnt°, ênv.

patsiãw, ı, patsãw, ênv.

patsiÒ, tÒ, [gunaike›o: mastÒriko/podar€tiko].

patsivmÊta/-hw/-tko, ≤, ı, tÒ, m¢ simØn mÊthn.

patsivm°na cãria, mageireum°na m¢ kremmÊdia ka‹ <<pagvm°na>>. PolÁ

nÒstimo faghtÚ, kur€vw épÚ Kastorianå cãria (tsioukãnia=kupr€nouw - ≤ Kastoriå ¶pause nå bgãzei tÚ cãri poÁ ¶bgaze propolemikå) [ tå patsivm°na kur€vw épÚ toÁw/t‹w Ntolianãtew/Ntolianãtissew (épÚ tÚn BuyÚ) giå t‹w 21 Noembr€ou, t∞w Panag€aw, poÁ giortazei ı NtÒlow/BuyÚw giå toÁw polÁ ne≈terouw]. Kãtv, patsi≈nv.

patsi≈nv, pãtsivsen/an, kur€vw giå trÒpo mageireÊmatow carioË  [§pãnv, patsivm°na cãria] ka‹ toË patsiç, poÁ ˜tan kru≈sei ¶xomen pagvm°no patsiç, e‡douw <<zel°>>.

Patsioutãykouw/Patsioutãdkouw oÍ d°ntrouw = ı Patsioutãdikow ı d°ntrow: p€sv épÚ toÁw Boutsiãdew bl°pon prÚw Rmçn, d€pla stÚn lãkkon ka‹ pãnv épÚ tÚ reËma 

BasioËlsta: d€pla ∑tan ka‹ toË Xondrok≈sta tÚ émp°li [d¢n Ípãrxei pl°on]. KiÉ ı d°ntrow d¢n Ípãrxei piã, kÒphke giå kausÒjhla: st€w dÒjew tou ¶dine klad€, balãnia: ka‹ shme›on énaforçw.

PaÊlinna, ≤, phgãdi/brÊsh m¢ st°gh/sk°pasma kãtv ka‹ l€go piÚ p°ra épÚ

toÁw Tziatziãdew [stÚn lãkko].

PaxnistÆw, ı, ı No°mbriow.

p°gkaw, ı, ≤ érãxnh.

pegkofvliã, ≤, ı fistÚw t∞w érãxnhw [tÚ sp€ti e‰nai gemçto pegkofvli°w].

pelekoËdi/pelekoÊdia, tÒ/tã. KoubaloËsan ofl guna›kew kastan€sia pelekoÊdia giå prosãnamma.

Pentãlofow, s¢ palaiÚ tragoËdi: <<StÚn Pentãlofo stÉ èl≈nia p°ste to pouliå ki  éhdÒnia: égãphsan émån-émån, égãphsan duÚ paidiã, êx tre›w pr«tew jadelfoËlew, t€ kakÚ pãyãn

ofl dÒliew>>.

<<PENTALOFOS>>. ÉEfhmer€da §kdidom°nh épÚ tÚn PolitistikÚn SÊllogon

PentalÒfou [trimhnia€aw §kdÒsevw]. ÑO Pentãlofow sÆmera e‰nai dieurum°nh koinÒthta [ÑAg€a Svte›ra/SbÒlianh, BuyÚw/NtÒlow, D€lofo/LmpÒxobo, Pentãlofow/Zoupãni].

pepÒnia, ≤ Moirasãnh[/MÒrfh] parÆgage tå piÚ nÒstima pepÒnia, tå Moirasani≈tika legÒmena, m°xri tÚ Sarãnta, ka‹ metå tØn diakopØ/KatoxØ ≤ prospãyeia d¢n eÈÒdvse: l°gane ˜ti tå patoÊsane kiÒlaw  

stØn r€za giå nå …rimãsoun [ponhreÊthkan ka‹ ofl Moirasani«tew]. Dok€masan ka€ ofl Lmpouxvb€tew/Dilof€tew, éllå m¢ ésÆmanth §pitux€a: êllazan ka‹ ofl kairo€. ÉApÉ aÈtå tå nÒstima pepÒnia, sunÆyvw makrouloÁ sxÆmatow, mÒnon ≤ leptØ floÊda petazÒtan, ka‹ ofl Moirasani«tew gÊrizan ka‹ t‹w geitoni¢w poul≈ntãw ta, fortvm°na s¢ goumãri µ moulãri. ÉApÚ tØn g°fura (t∞w Moirasãnhw/legÒtan ka‹ MÒrfhw) ka€ kãtv katå m∞kow toË potamioË, ˜pou ofl k∞poi, ≤ Moirasãnh ¶bgaze kiÉ …ra€a, megãla prãssa ka‹ lãxana/karpolãxana, tå ıpo›a éntallãsontan m¢ kãstana (tÚ ‡dio ka‹ ≤ Mpouxvr€na/Bouxvr€na parakãtv). Giã parãdeigma, ém°svw pr‹n épÚ tØn g°fura [proerxÒmenow épÚ TsotÊli] ∑tan mpoustãnia, dejiå/éristerã. T≈ra ˜la aÈtå e‰nai toË parelyÒntow, kay∆w ≤ KatoxØ/ka‹ tÚ ÉAntãrtiko (ka‹ êlla) êllajan tÚn ruymÚ zv∞w t∞w periox∞w [kiÉ éllaxoË tÚ ‡dio], ka‹ tå tÒte xvrãfia kalliergoËntai poik€lvw [kalampÒki, trifÊlli, p.x.] µ ka‹ kayÒlou. ÉEn pãs˙ peript≈sei, ≤ perioxØ épÚ Moirasãnh/MÒrfh/fid€vw

Ùrop°dion Tsotul€ou ka‹ p°rij (ımal≈terh) eÈnoe› tØn kalli°rgeian sithr«n ka‹ êllvn.

perd€ka/perd€kew, ≤/ofl, tå gramm°na/zvgrafism°na pasxaliãtika aÈgã.

perd€kka/perd€kkew, ≤/ofl, tå ˆmorfa boun€sia pouliå [ÍpÚ pouliã, kãtv].

PolutragoudÆyhke [PoÎsouna perdikoÊla mou tÒso kairÚ xam°nh ..., ka‹ ÖEbga perdikomãta mou kiÉ ∑rya stØ geitouniã sou, p.x.]. TÚ Skãpito, kãtv-d€pla épÚ tØn Spl∞na, ka‹ st‹w topoyes€ew stÉDrãÛk toË lyãr [stoË Drãkou tÚ Liyãri: Ípãrxei, éllå sÊrriza éno€xyhken égrotikÚw drÒmow] ka‹ sÉ TsiÒntzioura tÉèl«n [stoË TsiÒntzioura tÚ èl«ni, l€go p°ra épÉtÉPappç toÁn lãkkou/kastani¢w tÉSamarç, ˜tan Íp∞rxan]. Kopãdia perd€kkew, ka‹ xãrma nå perpatoËn m¢ tå pollã touw perdikoÊlia. TÒte §sp°rnonto aÈt¢w ofl periox¢w: t≈ra, mçllon d¢n ¶meine kamm€a [tÉDrãÛk toË lyår e‰nai lmpoxob€tiko=toË DilÒfou].

 

Kayå yumçtai ı grãfvn, d¢n t€w kunhgoËsan t‹w p°rdikkew, ‡svw …w ¶laxe, dhl. §n€ote. Pãntvw ı ye›ow ı Bãsow [ı Mpekiãrhw] ktÊphse/traumãtise miå p°rdikka stÚ émp°li maw sNt°r toË mÊlou [prÚw trÊgon,

t°lh AÈgoÊstou/érx¢w Septembr€ou, tr≈gan stafÊlia] ka‹ tØn ¶fere labvm°nh sp€ti maw ka‹ kãyontan zarvm°nh/mazeum°nh stØn êkrh stÚ krebbãti [gÊrv stÚ 1936/1937].

 

p°rdikkew, kamp€siew. MikrÒterew t«n boun€sivn ka‹ xr≈matow kastanoË [perd€kka/perd€kkew, ênv]. Periodik«w parousiazÒtan mikrÚ kopãdi stå prosÆlia tÚn xeim«na  

[yêtan ÙrtÊkia].

perd€kw, ı/oÍ pird€kw: ı k«low. <<MastÒriko/laÛkÒ>>.

PeribÒli, tÒ, topoyes€a stØn Nikor€nna, chlã, ép°nanti épÚ tØn Gkrant€ska, e‰xe kerasi¢w toË Bak€mh (≤ giagiã mou Bak€mh) kiÉ ¶ferne ≤ mãnna kalãyia épÉ aÈtå tå

ntÒpia, nÒstima kerãsia [poÁ pl°on ¶xoun xaye› genikå stÚ xvriÒ].

perpiroËna, ÍpÚ pirpiroËna, kãtv.

p°strofew, ofl, ‡svw palaiÒtera tÚ megãlo potåmi kãtv épÚ tÚn

Pentãlofo ka‹ prÚw tÚ Monast∞ri e‰xe ka‹ p°strofew [mçllon e‰xe].

p°tala, tå megãla plakvtå kãstana.

PetaloÊdaw, parvnÊmion.

p°tauron/p°taura, tÚ/tã, san€di/san€dia, ≤ jule€a diå tÚ kt€simon spiti«n.

p°tnow, ı, ı peteinÚw=kÒkkoraw.

p°toura, tã, épÚ fÊlla [zÊmhw] jerå ka‹ komm°na s¢ kommatãkia ka‹

<<pnigm°na>> stÚ gãla: eÎkolo ka‹ nÒstimo kataskeÊasma stÚn tabç, p.x.

petourÒpitta/piturÒpta, ftiagm°nh m¢ xvristå p°toura/fÊlla ka‹

<<bregm°nh>> m¢ oÔrda (ênv), p.x.: énaf°retai §d« diÒti ∑tan jexvristØ p€tta poÁ tØn kãnan/ka‹ kãnoun prÚw tÚ t°low toË ÉIoun€ou [giå toÁw peyam°nouw]: kÒban ka‹ mikrå kladiå karudiçw ka‹ tØn sk°pazan merik«w ka‹ tØn phga›nan stØn §kklhs€a nå diabasye›: m¢ tØn épÒlush t∞w §kklhs€aw phga›nan stå mnÆmata/mnhmÒria kiÉ §ke› moirãzontan ≤ p€tta: ı moirasmÚw ginÒtan ka‹ stØn plate›a. Miå polÁ nÒstimh p€tta, poÁ mÊrize kiÒlaw karudiã. KAIROS, ênv, 30 Ma˝ou 2004.

PetrÒbouno, ¶dinan ˆnoma ofl grafeiokrãtew stÚ Zioumpãni, éllå m¢ tØn êrnhsh t«n kato€kvn p∞re tÚ ˆnoma Pentãlofow [Gkrant€ska-tKÒraka ± Fouliã, Stra˝sta-Rmçn-Bar°gga].

petrop°rdika/kew, perd€kka/perd€kkew ênv.

petropÒlemow, ı, <<paixn€dion>> pa€dvn-n°vn épÚ diaforetik¢w geitoni¢w µ ka‹

ımãdew [§pik€nduno].

phgãdi (tÒ): ßna ¶yimo ∑tan nå pçne tØn nÊfh stÚ phgãdi nå proskunÆsei [tr€th m°ra metå tÚn gãmo, sån stÚn MpÒso, ênv, ˜pou ı grãfvn sunÒdeuse neÒnumfh/ye€a nå proskunÆsei]. T≈ra g€netai katå tØn 

pompØn/teletÆn [¶xoun ˜mvw Ípobaymisye›/paramelhye› ka‹ tå phgãdia: phgãdi t≈ra e‰nai ≤ brÊsh t∞w kouz€naw].

phgãdia[/brÊsew], tã (§l°geto nå pçme stÚ phgãdi giå nerÚ µ p∞gan tnÁf stoÁ phgãd, diÚ phgãdi ént‹ brÊsh):

Rmçn, épÚ Liãpout prÚw Giãbouro - Pãnv SkÆc (tÚ perissÒtero nerÒ thw metaf°ryhke stÚ xvriÚ propolemikå) - SiÒpvto (˜pou ka‹ k∞poi palaiå): Ípãrxei brÊsh m¢ trexoÊmeno nerÚ - SkÆc ≤ kãtv m¢ dÊo brÊsew, pollo‹ k∞poi ˜pou futeÊontan kur€vw fasÒlia [≤ mprostinØ m¢ sk°pasma ka‹ ≤ p€sv épÉ ˜pou ı kÒsmow genikå ¶pairne nerÚ, skepasm°nh t≈ra épÚ ëmmo ka‹ tÚ sk°pasma t∞w mprostin∞w ¶xei p°sei prÚ polloË] - kãtv SkØc m¢ sioËrka, sunÆyvw épÚ kÒra d°ntrou (¶stibe tÚ kaloka›ri - t≈ra krumm°nh st‹w tsoukn€dew) - prÚw ÑAh-Svte›ra, épÚ chlã, tKalÒghr tÚ Phgãd miå gkoËba m°sa stÚ lãkko, éllå tÚ kaloka›ri m¢ pagvm°no nerÚ (st€bei ˜mvw) - piÚ kãtv, ‡diow lãkkow, ≤ BasioËka [tÚ nerÚ bga€nei épÚ brãxo: palaiå kratoËse l€go ka‹ tÚ kaloka›ri kiÉ ¶blepew koÛsba€ouw/kotsÊfia nå p€noun nerÚ - ‡diow lãkkow piÚ kãtv Tkoufouk∆l ≤ Mpisthriå [mikrÚn spÆlaion m¢ nerÚ nå tr°xei épÚ tÚn brãxo-tå legÒmena Buziå [st€bei ˜mvw], pãntvw §jvterikå Íp∞rxe nerÚ ka‹ giÉ aÈtÚ k∞poi §ke› palaiå - kateba€nontew tÚn ‡dio lãkko ≤ fhmism°nh Zampãsta, kontå stØn ÑAh-Svte›ra, m¢ tØn p°trinh koupãna ka‹ tÚ krÊo thw nerÚ tÚ kaloka›ri [giå ßna diãsthma p°rase miå kr€sh, ‡svw épÚ tå fourn°la ˜tan ênoijan tÚn égrotikÚ drÒmo, tÚ nerÚ thw mÊrize sån mparoËti ka‹ sxedÚn ¶stice: t≈ra ≤ roØ fa€netai nå ¶xei épokatastaye› kanonikå]: kiɧd« Íp∞rxan kanaduÚ k∞poi, ı plhsi°sterow stÚ phgãdi m¢ tØn égriogkortsiå ≤ ıpo€a yãllei ka‹ karpofore› [gkÒrtsa]. - épÚ ÑAh-Svteflra prÚw kãtv, stoË KoutsouÛån tÚ phgãdi, tÚ nerÚ énãbluze m°sa épÚ tØn g∞, nãma [t≈ra mçllon ˆxi ˜pvw palaiå, ¶xei Íposte› metallag¢w]: épÉ aÈtÚ tÚ énãbrusma pot€zontan k∞poi épÚ fasÒlia, prãssa, patãtew, klp. - éristeroboreiÒtera tÚ Kãtv Klãdio m¢ phgãdi, ˜pou k∞poi fasouli«n [t≈ra tÚ nerÚ r°ei §leÊyera prÚw tÚn lãkko kãtv] - épÚ KoutsouÛån ka‹ p€sv épÚ tGår tÚ ÖIsivma, tÚ PetrÒboulo m¢ kÆpouw palaiå ka‹ kerasi¢w (t≈ra gerasm°new): tÚ nerÚ sxedÚn st€bei tÚ kaloka›ri stÚn lãkko [piÚ pãnv ≤ Kraniå ˜pou ka‹ ke› yå Íp∞rxe gkoËba]: d€pla stÚn ˆxyo ¶xei topoyethye› miå svl∞na, éllå dustux«w st€bei tÚ kaloka›ri: pãntvw tÚ nerÚ e‰nai §jairetik∞w geÊshw [ı grãfvn ≥pie fiå forã, ˜tan e‰xe, kiÉ ‡svw nå ¶rxetai épÚ pãnv épÚ tBåw tÚ ÖIsivma]: ¶xei ka‹ xamhlÒtera nerÒ, ˜pou ka‹ ke› k∞poi tÒte: prÚw PotamoÊlia/Koutso(u)mÊlia/tKoutso(u)mÁl oÍ mÊlouw [érx€zei ≤ énhfÒra prÚw D€lofon]. AÈtå per€pou e‰nai tå nerå épÚ Liãpout m°xri Giãbouro.

Boutsiãdew, gÊrv. ProsÆlio: érx€zontew épÚ Tå Konãkia, piÚ p°ra épÚ tÚn StaurÚ/EfikÒnisma: e‰xan ka‹ sk°pasma ka‹ koupãna: ka‹ épÚ Boutsiãdew ka‹ Koustãdew phga€nan giå nerÚ ka‹ nå plÊnoun [t≈ra pezoËla/ svlhnãki yum€zei tÚ phgãdi §ke›] - noti≈tera, kãtv épÚ tØn pãnv MpoÊsta, ≤ Poukãrou: ntoÊbanow tÚn xeim«na, kiÉ érketÚ nerÚ ¶bgainen épÚ tÚn diplanÚ pesm°no brãxo: ≤ ˆch t∞w Poukãrouw ∑tan miå plãka poË sugkratoËse tÚ nerÒ [kleistÚ/skepasm°no], tÚ ıpo›on ¶rreen épÚ sioÊrka stØn m°sh: nËn ¶xei sxedÚn §jafanisye› épÚ kopri°w, x≈mata ka‹ ém°leia [d¢n xrÆzei »fele€aw t≈ra] - noti≈tera prÚw Kakabãki, ı kalokãgayow MpÒsow, pãnta m¢ tÚ nerÒ tou, zestÚ tÚn xeim«na, droserÚ tÚ kaloka›ri: t≈ra kiÉ aÈtÚw ke›tai m¢ tå xãlia tou, miå megãlh bouzliå d€pla tou ka‹ krumm°now épÉ t‹w tsoukn€dew: ka‹ fid€vw tÚ kaloka›ri m¢ t‹w murvdi¢w épÚ tå lÊmmata toË ÍponÒmou mÒliw épÚ kãtv [ı grãfvn, dhl. ≤ ofikog°neia, e‰xe k∞pon §ke› poÁ ¶bgaze ntomçtew eÎgestew (palaioË spÒrou), kolokÊyew ka‹ prãssa] - l€go piÚ pãnv ı k∞pow toË Nãgiou potizÒmenow épÚ nerÚ poÁ sussvreÊontan s¢ mxÚ/<<st°rna>> - ékolouyoËntew tØn strãta d€pla épÚ tÚn lãkko [prÚw ÑAh-Gi∆r], tÚ phgãdi/ brÊsh ≤ L€pa: skepastÚ phgãdi (dvreå toË Panagi≈th ka‹ EÈtux€aw Samarç): tÚ nerÒ tou d¢n polup€nontan, éllå kalÚ giå plÊsimo [sÆmera §gkataleimm°no kiÉ aÈtÚ ka‹ tÚ nerÒ tou ¶xei metaferye› s¢ pot€stra mprostå stÚn k∞po toË Nãgiou [m€a per€odo ˆlo pot€strew kataskeuãzontan kiÉ ‡svw éj€zei nå katagrafoËn] - katå lãkkon prÚw Boutsiãdvn pleurå ka‹ pãnv stÚn drÒmon épÉ ÑAh-Gi∆r, ≤ Tsiãtskia poÁ <<zvntãneue>> katå toÁw xeimerinoÁw m∞new: tapeinÚ phgãdi: miå ˆch épÚ plãka m¢ sioÊrka stØn m°sh, m¢ skepasm°nh tØn phgØ toË neroË: tØn ¶fagen ≤ tsimentopo€hshw toË drÒmou ka‹ mÒnon ofl gnvr€zontew fantãzontai tØn ÏparjÆ thw §ke› - piÚ pãnv épÚ tØn Tsiãtskia ka‹ m°sa sÅ aÈlØ Íp∞rxe xeimerinÚ phgãdi/brÊsh, p°trinh koupãna. AÈtå tå nerå t«n Boutsiãdvn, ka‹ tÚn xeim«na, katå tÚ legÒmenon, ˜lew ofl gkousterÒtrupew ¶bgazan nerÒ.

ÉApÚ ÑAh-Gi∆r prÚw LÒntzia. ÑO GkÒgkaw, dejiã: m¢ st°gh palaiå: t≈ra polÁ tapeinvm°now/§reipvm°now - TÚ Guftokãlogo, éristerå pr‹n érx€sei ı énÆforow giå LÒntzia: diathre›tai ka‹ ≤ skepÆ tou, éllå ¶xei sxedÒn kataxvye› épÚ tå mpaz≈mata kataskeu∞w drÒmou - l€go parapãnv, dejiã, ≤ PaÊlinna [ênv]: diathre› tØn skepÆ thw, éllå ¶xei <<p°sei>> xamhlÒtera lÒgƒ toË drÒmou [aÈtå tå tr€a phgãdia/brÊsew br€skontai katå seirån stÚn lãkko/reÊma poÁ jekinç épÚ t‹w klitÊew tKÒraka ≤ Fouliã [§ke› ka‹ mpnår/fr°ar stØn aÈlØ t∞w yeiçw ÉAr°taw/OÈran€aw toË jãdelfou Giãnnh: épÚ kãtv ka‹ d€pla épÚ tÚn KvtsioÊla s¢ x°rso xvrãfi, palaiÚ §gkataleimm°no mpnãr].

Ntmçdew. TÚn xeim«na e‰xan kãti sioËrkew kontå stÉ Samarç/Tsianot°lh tÚ sp€ti ka‹ toË Tsi≈tsh: tÚ nerÚ aÈtÚ érx€zei épÚ TsiÒlinnaw tRãÛx, ˜pou tå paidiå toË sxole€ou p€nan nerÒ palaiã. Tå kaloka€ria èpl«w dakrÊzei [‡svw nå Íp∞rxe ka‹ mpnår, éllå diafeÊgei]. P°ra épÚ Ntmçdew prÚw ÑAh-Pãnto/ProsÆlia, mxÚw [/éste€reuth, éllå l€go tÚ nerÒ, neromãnna] kãtv épÚ tMÒka KalÊba (ProsÆlia), ˜pou tÚn e‰xe perifrãjei oÍ pãppouw oÍ Mpoumpour°kaw ka‹ e‰xe metatr°cei tÚn gÊrv tÒpon efiw ßna ˆmorfo peribÒli. PrÚw ÑAh-Pãnto, xeimvniãtiko phgãdi kãtv épÚ TasioËla/<<jenodoxe›o>> ka‹ toË Nãtsh tÚ xvrãfi: épÚ t‹w éllag¢w ‡svw nå ¶xei xaye› katå posÒn [drÒmow, <<jenodoxe›o>>].

Kãtv maxalçw. Kateba€nontew épÚ LÒntzia prÚw ÑAh-Barbãra, stoÁw Zourãdew tÚ Zourãyko tÚ phgåd m¢ skepØ [stÚn lãkko poÁ érx€zei épÚ tKatsiad∞m tÚ sp€ti ka‹ kãtv épÚ toË LÒla]: meriko‹ p€noun ékÒmh nerÚ épÉ aÈtÚ tÚ phgãdi [˜pvw l°ne]. StØn ÑAh-Barbãra, kãtv épÉtÉMar€n [palaiå] ka‹ toË Yeod≈rou d€pla, ı M°gaw [mçllon dÊo phgãdia Íp∞rxan/Ípãrxoun §ke›: ı megãlow m°gaw ka‹ ı mikrÚw: giå tÚn megãlon l°gan ˜ti tÚn §p€sk°pteto tØn nÊxta tÚ stoixeiÚ ka‹ mãlista êfhne ka‹ tØn xt°na tou/thw §ke›]. ÑO p°ra kãtv maxalçw mçllon xeimvniãtikew sioËrkew yêxe kiÉ ‡svw ka‹ kan°na mpnãr, ka‹ ˜loi mçllon ¶pairnan nerÚ épÚ tÚn M°ga. PiÚ kãtv, ékolouyoËntew tÚn drÒmo parå tª remmatiç, ≤ KalouÛãntsa ˜pou ka‹ tKalÒghr tÚ phgãd m¢ kãpvw ¶tsi <<barÁ>> nerÒ [ka‹ efiw TaliarosB1(A-M).htm, ÍpÚ maurokapnism°noi].

Nikor€nna, p°ra stÉ émp°lia [d¢n Ípãrxoun t≈ra]. TÚ mÒno phgãdi, miå gkoËba m¢ sioËrka fÊllou, kãtv épÚ toË grãfontow tÉ émp°li [sNt¢r tÚ MÊlo], stÚn gkremÒ ka‹ épÚ kãtv tÚ potãmi. E‰xe nÒstimo/droserÚ nerÒ, ka‹ teleuta›a forå poÁ ≥pie nerÚ épÉ aÈtÚ tÚ phgãdi ı grãfvn ∑tan tØn 6hn ÉOktvbr€ou 1992, ˜tan perpãthse tÆn Nikorr€nna, épÚ ÑAh-XristÒforo/Kamp°rh KalÊbew/sp€tia-ÑAh-ParaskeuØ/ÜAgio DhmÆtrio, m¢ tÚn ÉAndr°a Liãto ka‹ ı ÉAndr°aw toÎfere nerÚ épÚ tÚ phgãdi [épÒgeuma]. MporoËse kane‹w eÎkola nå katrakul€sei ka‹ nå breye› kãtv stÚn birÚ/potãmi kiÉ Íp∞rxan k‹ tå f€dia.

ÖAlla phgãdia, perif°reia PentalÒfou. SioÊtw - p€sv stå Mpãnia d€pla stÚ potãmi - piÚ kãtv épÚ tå Mpãnia phgãdi m¢ krÊo trexoÊmeno nerÚ, pãnv épÚ tÚ potãmi -tÉAliapoÁl tÚ phgãd chlå-Skãpito, stPappç tÚn lãkkou (gkoËba) ka‹ xamhlÒtera gkoËba kãtv épÚ Spl∞na ka‹ tÉSamarç tsKastani¢w (d¢n Ípãrxoun t≈ra) -ÑAh-MkÒlaw xamhlå (ÑAg€asma-phgãdi parå t“ potam“, st€bei ˜mvw) - pr‹n épÚ D€lofo épÚ Giãbouro pot€stra m¢ éste€reuto nerÚ -Mpnår (NtÒlow), ˜pou stÆnontan ÍpÒstegon épÚ kladiå ka‹ ∑tan tÚ kalokarinÚ kafene›o t«n Ntolianat«n/Buyin«n - MesÒloggow, p€sv épÚ KaraoËli prÚw Monast∞ri, tGagamÆxa tÚ phgãd, éneba€nontew prÚw ÑAh-Liç ka‹ Nirhk€ta [aÈtØ ≤ pleurå ¶xei perissÒtera nerå] - Monast∞ri, l€go pr€n, stoÁw Tajiãrxew énablÊzei tÚ nerÚ épÚ tØn §kklhs€a, épÚ p°trinh koupãna  -ÑAh-Liçw kãtv épÚ skãla, gkoËba - prÚw ÉArr°new, ˜pou l€mnew ka‹ mpÒliko trexoÊmeno nerÚ tÚ ıpo›on ¶xei dioxeteuye› s° svl∞new, ≤ Triakosãra s¢ j°fvto [l°getai Triakosãra épÚ tÚ bãrow toË neroË thw: kanaduÚ xrÒnia pr‹n m¢ tØn leicudr€an e‰xe st€cei §ntel«w (tÚ nerÒ thw metaf°retai stoÁw §ke› brãxouw épÉ ˜pou r°ei diå svl∞now)]. ÖAlla yå katagrafoËn épÚ §pibeba€vsh.

Mhtrãkin(n)a, ≤, kãtv épÚ Makrãdew/Makrãyka [‡svw m¢ skepÆ], kateba€nontew prÚw KalouÛãntsa.

SiÒpvton, ÑAh-Kvnstant›now: tÚ nerÚ metakom€syhke/metaf°ryhke xamhlÒtera lÒgƒ toË kataskeuasy°ntow ghp°dou §ke›. Palaiå ktistÚ phgãdi [mçllon d¢n e‰xe sk°pasma] ka‹ gÊrv k∞poi ka‹ émp°lia: ˜la aÈtå nËn ¶xoun §jafanisye›.

Stra˝sta, p€sv, kateba€nontew prÚw tÚ n°on §jvkklÆsion ÑAg€a ParaskeÆ, parå t“ drÒmƒ phgãdi m¢ trexoÊmenon nerÒ. Ofl toËrkoi fid€vw proerxÒmenoi épÚ German€a m°sƒ ÉItal€aw-ÉHgoumen€tsaw stamatoËn §ke› giå nerÚ ka‹ kolatsiÒ.

FlãÛxt tÚ ÉIfÊr [d¢n Ípãrxei pl°on], chlÒtera épÚ Stra˝staw pleurã, phgãdi m¢ sk°pasma [ı grãfvn ¶xei perãsei épÚ ke›].

pyamÆ, ≤, ≤ spiyamÆ: p.x., <<¶rrije miå pyamØ xiÒni>>.

p€at, égglikÚn ˜plon/ˆxi ˆlmow, éllå leitourge› kãpvw ¶tsi ka‹ st°lnei tÚ bl∞ma eÈye›an stÚn stÒxo. TÚ kate›xe tÚ tãgma 507 [ênv, éntãrtiko 1946-1949], dokimãsthke fyinÒpvro 1946, bãllontaw épÚ sxole›o- 

TsiÒlinnaw tRãÛx mçllon prÚw FrãÛxt ép°nanti stÚ Rmçn s¢ deuterÒlepto: ı grãfvn yeatØw miçw toÈlãxiston bol∞w épÚ kãtv RãÛx/èl≈n, Boutsiãdew.

pid‹/pidiã, tÚ/tã, sunÆyvw tå êrrena paidiã [pÒsa pidiå ¶Ûxw; dhl. pÒsa égÒria].

Pike€y, êllh énaforå stÚ Skãpito [Skãpito, tÒ, kãtv].

pinakotÆ, sxÆmatow gkoubvtØ ˜pou §topoyete›to tÚ cvm‹ giå nå fyãsei (fousk≈sei) pr‹n metabibasye› stÚn foËrno giã cÆsimo.

Pin€kv, ≤, ≤ ÉElpin€kh.

pirougliã, ≤, ≤ klhmatariã.

pirpiroËna/perpiroËna, ≤, <<PirpiroËna perpatoËse tÚn yeÚ parakaloËse,

y° mou r€je miå broxÆ, miå broxØ cilØ-cilØ ... >> [katå yerinåw jhras€aw, §g€neto kãpou-kãpou <<≤ pirpiroËna>>, dhl. kor€tsi §stol€zeto pirpiroËna m¢ louloÊdia, klp., ka‹ sunodeuÒmeno épÚ êlla paidiå §gÊrizan tØn geitoniå ka‹ tragoudoËsan tÚ <<PirpiroËna ...>>].

pisil€k, tÒ. TÚ kenthm°no <<gil°ko>> t«n foustanellofÒrvn.

pitaroËdi/pitaroÊdia, tÚ/tã, ftervtå zvÊfia mountoË xr≈matow poÁ parousiãzontai kur€vw stÚ éleËri.

pitaroËdi/pitaroÊdia, tÚ/tã, ı neossÚw/ofl neosso‹ m¢ fterå [sgkourfãlia, kãtv].

pitastÆ, ≤, stroggulÚ-plakvtÚ cvm€, poÁ kateskeuãzeto stå prÒxeira,

˜tan §zÊmvnan, ka‹ §cÆneto stÚn foËrno pr‹n tØn kanonikØ fourniå ka‹ ∑tan miå <<lixoudiã>>.

p€tta, licØ, éprÒzumh [licÆ, ênv, ka‹ ÍpÚ p€ttew, kãtv].

p€tta, nibatÆ, m¢ prozÊmh [nibatÆ, ênv, ka‹ ÍpÚ p€ttew, kãtv].

p€ttew, ofl, giå t‹w diãforew p€ttew, bl°pe MEROS A t∞w aÈt∞w mel°thw.

 

            :::image002.pct

 

PrasÒpitta. ToË grãfontow, 12 AÈgoÊstou 2002. [dhmosieuye›sa 25 Septembr€ou 2006]

 

Ofl kal¢w ofl p€ttew épÚ star°nio éleËri [dialextÚ kiÉ èlesm°no sitãri stÚn (nerÒ)mulo toË xvrioË] ka‹ m¢ l€da [xoirinÚ l€pow, luvm°no ka‹ diathrhm°no <<pagvm°no>> s¢ (gkazo)tenek°, épÚ tå XristoÊgenna ˜tan

§sfãzonto tå gouroÊnia]. Ka‹ perizÆthtow ı kÒyvrow, tÚ êkron/striftÚw gÊrow t∞w p€ttaw (§pãnv, kÒyvrow): kiÉ éllaxoË §ntaËya.

piturÒpta=petourÒpitta, ênv.

pit≈r, pr€n/prÚ Ùl€gou.

plakatariå/-i°w, giå tÚ piãsimo pouli«n, tsardãkia, s(n)trigkoÊnia

(kãtv), gk€ssew/k€ssew (ênv), ktl. [ka‹ pont€kia]. ÑH plakatariã, ˆpvw ka‹ tÚ ˆnoma dhlo›, stÆnetai m¢ plãka ka‹ sthr€zetai m¢ tå skantãlia [tsiÒkanow m¢ mÊth ka‹ tå skantãlia sundedem°na m¢ sxoin€, tÚ ¶na mÒliw krate› tØn plãka ka‹ tÚ êllo [Ípobast≈meno épÚ tØn mÊth toË tsiÒkanou] <<krate›>> tØn b°rga m¢ tÚ dÒlvma stØn êkrh (mÊth) [skoul∞ki µ ka‹ kãti êllo]. TÚ poul‹ mpa€nei kãtv épÚ tØn plãka ka‹ tsimpãei tÚ dÒlvma ka‹ ≤ plãka p°ftei ka‹ tÚ plak≈nei, éllå merik¢w for¢w tÚ <<èrpãzei>> mÚno épÚ tÚ kefãli µ ka‹ épÙ tÚ pÒdi. ÑUpãrxoun ka‹ tå ¶jupna poÁ traboËn tØn b°rga ka‹ d¢n piãnontai, fid€vw ı érsenikÚw kÒssufow [kÒÛsbaw, ênv] m¢ tÚ kexrimpar°nio rãmfow, ka‹ tå érsenikå tsardãkia (spourg€tia, m¢ <<grabãta>>) polÁ skeptikå stØn y°a t∞w plakatariçw.

plãstrw=plãsthw=plast∞ri, §p‹ toË ıpo€ou plãyoun/éno€goun

fÊlla/p°toura giå p€tta.

platãri, tÒ. TÚ sfãjimo ka‹ cÆsimou toË sfaxtoË, µ ka‹ plãthw, sunvdeÊeto/sunodeÊetai épÚ tØn §j°tasin toË platarioË giå tÚ

t€ yå g€nei: kayarÚ platãri promhnoËsen/promhnÊei tÚ kalÒn, §n“ tÚ mØ diaug¢w tÚ kakÚn: tÚ aÈtÚ ka‹ épÚ trÊpew/Ùp¢w stØn §pifãneia toË platarioË. ÉEj°tasiw §g€neto ka‹ toË ¥patow ka‹ pneÊmonow, tÚ ên e‰nai kayarå épÚ énvmal€ew. ÖAn ka‹ ı kay°naw mporoËse nå g€nei mãntiw, êlloi ˜mvw ∑san piÚ efidiko‹ sÉ aÈtã.

plat€tsa/-ew, ≤, e‰dow carioË stÚ potãmi poÁ eÎkola piãnontan stÚ égk€stri.

platskiarn«, katabr°xv m¢ nerÒ.

pl°kv, kolumb«.

pleurit≈nv, pleur€tvsa > polÁ kru≈sa [épÚ tÚ polÁ krÊo ≥ èpl«w krÊo].

pl°xtra, ≤, plej€da épÚ kremmÊdia ≥ skÒrda, p.x.

pl€, tÚ/pliã, tã: poul‹/pouliã, tÚ/tã.

pliãtskabow/pliãtskab(h), énaf°retai sthn §mfãnish toË pros≈pou: plakvtÒw.

plokÚw/ploukÒw, ı, ı frãxthw.

ploukÒw, plokÒw, ênv.

plÒxeiro, (dÒw mou) ßna plÒxeiro/miå xoÊfta.

plummãtia [mçllon ¶tsi yå pr°pei nå grafe›], tã, tå d€xtua giå cãremma.

pnigm°now traxançw, dhl. ı traxançw m¢ gãla [traxançw, pnigm°now, kãtv].

PODI, ÍpÚ APOTUPVMA §pãnv.

p0kãri, tÒ, <<xoËfta>> épÚ malliã, fid€vw probãtvn. Prbl. ÉAristofãnouw ÖOrniyew 714: ≤n€ka pekte›n Àra probãtvn pÒkon ±rinÒn.

pÒlka, ≤: ≤ xvr€stra t«n malli«n.

PÒlu/PÒlh. PÒlu m≈r°, PÒlu, poÁ sØ zhleÊoun ˜loi, poÁ sØ zhleÊei kiÉ oÍ

Siats(i)niÒw, »w kiÉ oÍ Tãkhw oÍ koutsÒw [propolemik«w, gnvsto€].

Pontiakã,

PontiakÚw xorÚw efisÆxyh giå pr≈th forå katå tÚ 1960/1970 per€pou, kiÉ ên d¢n diafeÊgei ı pr«tow poÁ tÚn xÒrece stØn LÒntzia ∑tan ı f€low ka‹ makar€thw ı Xr∞stow, ¶xvn kl€shn prÚw tå t∞w t°xnhw toioËta. Ka‹ xÒreue ka‹ tÚn <<MenoÊsh>> [bl°pe tragoÊdia/xoro€ kãtv].

pÒntw, tÒ, épÚ rakØ metabrasm°nh ka‹ zãxarh, brastÒ [ka‹ m¢ murvdikå ên kane‹w y°lei]: fide«dew giå kru≈mata, ktl. [eÎgeston,

énazvogone›]. ÉEpãnv, IAMATA.

poplÊmata, tã, tå nerå épÚ tÚ j°pluma égge€vn ka‹ poÁ tå d€nan stå

z«a.

pÒpordaw, mÊkhw leuk∞w sarkÚw ka‹ skÒnh jhrÚw [tr≈getai, l°ne, ˜tan

xlvrÚw - ˆxi stÚn Pentãlofo].

PotamoÊlia, tã. Potamãki épÚ êlla potamãkia kãtv épÚ tÚn épãnv

maxalç [metajÁ PentalÒfou ka‹ DilÒfou (LmpÒxobo)], m¢ cãria palaiå m°xri per€pou kãtv épÚ tÉGãr tÚ ÖIsivma [toË Gãrou tÚ ÖIsivma] (ı grãfvn <<cãrece>> tÚ kaloka›ri toË 1972, kÒbontaw ¶na mikrobirÒ, ka‹ tÚ épot°lesma merik°w thgani¢w [maz‹ m¢ toÁw mikroÁw tÒte t∞w geitoniçw ka‹ tå duÒ tou paidiã]). T≈ra tå lÊmmata toË épãnou maxalç xÊnontai stå PotamoÊlia, ka‹ kane‹w d¢n careÊei, ên ka‹ yå Ípãrxoun cãria.  KoutsomÊlia, ênv.

potÆria, nå r€jeiw potÆria/bentoËzew.

pot€strew, ofl. ÜOpou nerÒ, kataskeuãsthkan épÚ tsim°nto megãlew <<koupãnew>> stÚ Ïpaiyron épÚ tÚ É60 ka‹ metå giå tÚ pÒtisma

t«n z≈vn [g€dia-prÒbata-moulãria-êloga, p.x.].

poudounãri/poudounãria, tÚ/tã: tÚ/tå sk°low/sk°lh pantelonioË.

poÊlia, tã, grammatÒshma [§j°leipe].

PoÊlia, ≤ = ofl Pleiãdew [•ftã, ßjh ırat°w]. <<ÑH PoÊlia kiÉ ı AÈgerinÚw ka‹ tÚ makedon€si pçn tå matãkia mÉ brÊsh>>.

pouliå/pthnã/ˆrniyew

égrioblaxopoËlew, kt€zan t‹w fvli¢w s¢ trÊpew ˆxyvn

égriÒkotta, fa€netai xãyhken.

égrioper€stera, xãyhkan

égrioxelidÒnia, éntikat°sthsan tå ¥mera xelidÒnia [kãtv]: Íp∞rxan

ka‹ pr‹n, éllå  kãnan t‹w fvli°w touw s¢ mpistiri°w.

ésprÒkvlow, ˜pvw ka‹ tÚ ˆnoma. D¢n fa€netai t≈ra, éllÉ ¶kane tØn

fvliã tou s¢ pezoËlew µ kãtv épÚ p°trew megãlew [sunÆyvw ≤ fvliã tou gemãth pouliÒceirew].

blaxopoËlew, ˆmorfa, polÊxrvma mikrå pouliã, pet«nta

smhnvd«w ka‹ kay€zonta/tr°fonta stå louloÊdia égkayi«n/goumarãgkayvn, êgria louloÊdia m¢ égkãyia.

gerãki(a), tÚ/tã, §mfan€zontai, éllå mØ suxnå [d¢n Ípãrxoun ofl kÒttew, ˜pvw pr€n].

gkabous€ntsa/gkabous€ntsew, ≤/ofl, ên Ípãrxei épÚ kamm€a [mikrÒsvma pouliå m¢ mikrå mãtia, poik€lou xr≈matow [staxt€, m¢ maËrew rabd≈seiw (ka‹ l€go prãsino stÚ kefãli;

µ maÊrh <<skoÊfia>>)]: mçllon t∞w ofikog°neiaw Parus (genus Parus).

gkampãtsa/-ew, ≤/ofl, xãyhkan: e‰dow druokolãptou. Ofl gkampãtsew megaloÊtsikew ka‹ prasinvp¢w stÚ xr«ma, ofl de fvli°w tvn s¢ trÊpew poÁ ênoigan/trupoËsan s¢ d°ntro.

gk€ssew, Ípãrxoun ofl kam°new/temp°lew [petoËn polÁ sigå]

gki≈nhw, pr‹n ¶na xrÒno [prÚ ÉIoul€ou-AÈgoÊstou 2003] <<¶klaige>>.

gkrampats«na/gkrampats«new, mçllon janãrxontai: mikrÆ, pardalÆ.

dekaoxtoËrew, ofl, Ípãrxoun poll¢w t≈ra m°sa stÚ xvriÚ ka‹ megalÒsvmew.

kamp€siew p°rdikkew, mikrÒsvmew ka‹ kafetioË xr≈matow.

kirkin°zi(a), tã, èrpaktikå pouliã, mikrÒsvma gerãkia.

kitrinoËskew, ofl, Ípãrxoun, bl°petai épÚ kamm€a nå petãei.

kÒÛsbaw/kÒssufow/kÒtsufow, janaparousiãsthken.

kÒssufow/kÒtsufow/kÒÛsbaw [ênv].

koËkow, laloËse mÒnon tØn ênoijh [tÉKoÊkou tÚ cvm€, kãtv].

koulousoÊsa, d¢n fãnhke stå gnvstå m°rh, ˜pou f≈liazen, éllå ßna

e‰dow parousiãsthke stÚ xvriÒ

ko(u)mpogiãnow, ı, e‰dow poulioË [Sarãnta m°rew, sarãnta

koumpougiãnoi, épÚ dÊo ÙgdÒnta, sÆkv guna›ka ka‹ kat°base tÚn koumpougiãno]. Sarãnta, sarãnta m°rew ofl sarakostÆ, §d« t«n Xristoug°nvn.

mpoËfow, ı. MegalÒsvmo poul‹ poÁ <<zoËsen>>/¶kane fvliå s¢ megãlew trËpew d°ntrvn [fa€netai d¢n Ípãrxei pl°on].  

MikrÒsvmow mpoËfow ˜mvw f≈liaje stÚ monadikÚ karagãtsi poÁ s≈yhke stØn LÒntzia, kiÉ ¶kane ka‹ dÊo mikrå [y°row 2005].

E‰dow koukoubãgiaw;

nerokÒÛsbaw/nerokosb°oi,, tÚ éhd«ni µ e‰dow éhdvnioË, peritrigur€zon

stoÁw lãkkouw [˜pou ka‹ kt€zei tØn fvliã tou], ka‹ m¢ miå fvnØ …ra€a: kelaÛde› tå brãdua µ ka‹ tÚ prv˝.

ˆrnia, d¢n fãnhkan [d¢n ¶xei cof€mia t≈ra].

perd€kkew, ofl, l€gew s¢ chlÚ ÍcÒmetro.

spourg€tia=tsiardãkia, Ípãrxoun ka‹ pãlin.

stauraeto€, §jhfan€syhkan

s(n)trigkoÊnia, ¶rxontan pollå tÚn xeim«na, §latt≈yhkan

trug≈nia, ‡svw épÚ kan°na [tå kopãdia xãyhkan]. Kaloka€ria p€sv épÚ Boutsiãdew StrãÛx kiÉ éllaxoË.

StÉ émp°li stÚ MpÒso [kãtv épÚ Boutsiãdew] Íp∞rxe/Ípãrxei ékÒma kastaniå m¢ stegnå klvnãria kur€vw stØn korufÆ: §ke› stamatoËsan/kãyontan trug≈nia. ÑO pat°raw toË grãfontow p∞ge m¢ tÚ d€kanno nå skot≈sei tÚ megãlo f€di poÁ ¶bgaine stØn r€za, tÚ purobÒlhse ka‹ d¢n janafãnhke. ÉEke› ktÊphse ka‹ tÚ trug«ni kiÉ ˜tan tˆfere sp€ti lupÆyhken poÁ skÒtvse tÒso ˆmorfo poul‹ [paromo€vw ka‹ ofl êlloi].  [Fa€netai nÉ énaf°retai kiÉ élloË §ntaËya]

trupousb«low, polÁ mikrÚ poul€, kastanoË xr≈matow, ka‹ fvliãzon

xãmv stoÁw yãmnouw, tÚ legÒmeno trupokãrudo.

tsalapeteinÒw, Ípãrxei, polÊxrvmo poul€.

tsiardãkia=spourg€tia.

tsiklitãra/-ew, mçllon janãrxontai: megãlh, poikilÒxrvmh m¢

lof€on.

tsiÒnia, tã, pouliå meg°youw spourgit€ou, staxtioË xr≈matow per€pou [metaforik«w, tå pallhkãria].

tsourtsouliãnow, m¢ lof€on [mçllon d¢n yå Ípãrxoun]

Parousiãsthkan teleuta›a kãti mikro€, lepto‹ stÚ sx∞ma touw.

fãssa/-ew, ≤/ofl, megãla <<égrioper€stera>> [fãssa, kãtv]

xelidÒnia, tå ¥mera, m¢ tÚ glukÒ touw tit€bisma ka‹ tØn filanyrvp€a

touw, mpa€nane ka‹ m°sa stå sp€tia nå kt€soun tØn fvliã tvn, ka‹ tÒte tå ¶divxnan (pãntvw tÚ xelidÒni ∑tan flerÚ ka‹ d¢n tÚ peirãzane, oÎte tå paidiã): kãpvw prÒsfata e‰xan épome€nei merikå zeugãria, éllÉ ¶fugan/xãyhkan kiÉ aÈtã: t≈ra prÚw tÚ t°low AÈgoÊstou pernoËn xelidÒnia kopãdi giå l€gew m°rew, ka‹ ên ka‹ moiãzoun m¢ tå ¥mera e‰nai polÁ mikrÒtera ka‹ d¢n ¶xoun tØn Ùmorfiã tvn.  Fãssa, kãtv.

carofãgow/-oi, mikrokamvm°noi, bout«ntew stÚ nerÚ giå trofØ ka‹

ofl fvli¢w touw krumm°new kãtv épÚ <<katarrãktew>>

poÊlka/-ew, ofl near¢w kÒttew pr‹n nÉ érx€soun nå gennoËn µ ˜tan

prvtogennoËn aÈgã.

PoÊlka, ≤: parvnÊmion.

poÊnta, ≤, tÚ polÁ krÊo [kle›se tØn pÒrta ¶rxetai/f°rnei poÊnta].

pountiãzv, kru≈nv: poÊntiasa µ poÊntiasa épÚ tÚ krÊo.

pourdalçw, ı, ı ka‹ faflatãw.

poutsarãw, ı, ı leb°nthw [polÁ sten∞w xrÆshw ka‹ mçllon §j°leipen]: poutsoÊlaw, kãtv.

poutsoÊlaw, ı: poutsarãw, ênv.

pÒxa, ≤: ≤ s€ta, tÚ d€xtu, ka‹ fid€vw tÚ d€xtu t«n malli«n.

pramateutØw/gurolÒgow, ı: propolemikå (1940) gÊrizan tå sp€tia ofl pramateutãdew/gurolÒgoi pvloËntew Ífãsmata/xrusafikå [mçllon Yessalonike›w ÑEbra›oi].

prasinogkoÊsteraw, ı, megaloÊtsikh prasinvpØ/tÊpou gkouster€tsaw saÊra poÁ fa€netai nå ¶xei §jafanisye› [d¢n sunantçtai

t≈ra: toÈlãxiston ı grãfvn d¢n e‰de kan°na: palaiã, suxnã].

prãssa, tã. <<Yå mkÒc toÁ nirÚ épÉ tå prãssa k‹ yã mÉtoÁ bãl stå krhmmÊdia>>, dhl. d¢n mpore› nå m¢ blãcei.

prassãkow, ı, <<pÒa>> m¢ makruå fÊlla e‡douw prãssou, diÚ ka‹ tÚ ˆnoma.

AÈtofÊetai stØn plagiå toË ÑAh-Liç (BÒÛon), ‡svw 300 m. épÚ tØn korufØ (1805 m.), kãtv épÚ tØn Skãla (sider°nia t≈ra): §n€ote ı kÒsmow pÆgaine ka‹ giå prassãko, ı ıpo›ow §jhra€neto §ke› pr‹n tÚn fortvyoËn ka‹ tÚn f°roun sp€ti (élafrÚw tÒte). ÑO prassãkow ∑tan miå éllagØ trof∞w giå tå z«a tÚn xeim«na (éxur≈na, ênv).

 

 ÉAneba€nontaw prÚw tØn Skãla [fvtograf€a toË jãdelfou toË Triantãfullou, ¶laben ı grãfvn 5 Septembr€ou 2011]. ÉAristerØ pleurã, palaiå tÚ mãzemma/mãzeuma toË pras(s)ãkou.

 

 

prãssarow, ı. <<Tarãz oÈ prãssarouw tnÉoÈrå tÉ, kremmÊdarouw tå g°nia

tÉ, sån êkouse kiÉ oÈ tsÒknidaw poulÁ xaroupoiÆykh>> (kremmÊdarouw/krhmmÊdarouw) [énaf°retai stØn megãlh sarakostØ t∞w ênoijhw].

prastiã, d€pla épÚ tÚn pat«spon (˜pvw efis°rxetai kane‹w stÚ sp€ti), m¢

tzãki, kiÉ ˜pou kãyontan ka‹ koimoËntan.

pratsaln«, katabr°xv m¢ nerÒ, fid€vw  épÚ prospern«ntow ÙxÆmatow.

praxalni°tai, [mastÒriko/podar€tiko], sunousiakÒ. Praxaln«, kãtv.

praxaln«, ˜pvw ka‹ tÚ praxalni°tai, ênv.

pr°kna/pr°knabow, ı/≤ ¶xvn/¶xousa pr°kna (fak€dew) [katå tÚ perknÒw].

prÒbata, <<e‰xa p°nte prÒbata, poÊlata ka‹ tr≈gata>>. DiaskedastikÒn.

prÒblech kairoË: gãta, n€bomai, §pãnv. Palhå ≤ prÒblech kairoË ginÒtan ka‹ épÚ tÚ katå p«w n€bontan ≤ gãta: ofl gãtew n€bontai/kayar€zontai kur€vw m¢ tå mprostinã touw pÒdia, kiÉ ˜tan n€bontai

≤ prÒblech/prÒbleciw g€netai épÚ tØn kateÊyunsh/stãsh poÁ throËn aÈtØ tØn stigmÆ, prÚw tÚn ¥lio (énatolikã), nÒto, ktl. ProÈbl°peto ¥liow, broxØ µ xiÒni [ka‹ mçllon ka‹ pÒso].

progÒni/progÒnia, tÚ/tã, épÚ êllh mãnna µ pat°ra.

prÒkew, tå karfiã, éllÉ fid€vw tå karfiå st‹w sÒlew t«n liatin€vn [ênv].

propÒdia, tã. Plextå ka‹ épÚ sãÛsma, kataskeuasm°nh ÍpÒdesh podioË, fid€vw giå tÚn xeim«na.

prosf«li, tÒ. TÚ aÈgÚ/ébgÚ poÁ  éfÆneto stØn fvliå giå nå sunex€soun nå gennoËn ofl kÒttew. <<DaktulikØ §j°tasiw t«n kott«n tÚ ên ¶xoun/kãnoun aÈgã.>>

prosvp€da, ≤. Prosvpe›o, mãska.

prÒtskia, mpãlvma (gourno)tsaroxioË.

Prvtapriliã, tÚ kÊrion p«w nå jegelãseiw tÚn êllon. ÜOpvw ¶legen ≤ giagiã, miå xroniå tØn g°lasen ßnaw ka‹ tØn ¶steile stÚn pãppou toÁn LÒtsiou, kãti giå tÚ cal€di poÁ §xrhsimopoie›to giå tÚ klãdeuma

émpeli«n/klhmãtvn: oÍ pãppouw oÍ LÒtsiouw klãdeue tÚ émp°li maw tÒte kãtv sNt¢r toË mÊlou. Beba€vw katantropiãsthken ≤ giagiå épÚ tÚ pãyhma s¢ shme›o édiayes€aw.

Prvtomagiã. Ofl §kdrom¢w g€nontan stØn Zampãsta/stÉMpãmp Pithliãn,

stÚ SioÊtw, stÚn ÑAh-Kvnstant›no, ˜pou cÆnontan tÉ érniã. Miå xroniå [propolemikå] tÚ sxole›o d¢n p∞ge §kdromÆ, diÒti eÂxe xion‹sei [tÚ Rmçn §lafrå xionism°no kiÉ ¶ftane per€pou m°xri l€go piÚ pãnv épÉ tÉ Mpãmp Pithliãn]. ÉAj°xasth ≤ Prvtomagiå toË 1939, ˜tan deka°jh (16) paidiå toË sxole€ou d¢n ékoloÊyhsan toÁw daskãlouw stÚn ÑAh-Kvnstant›no, éllå kãnan tØn dikiã tvn Prvtomagiå m¢ cÆsimo érnioË stÉBasioËka ka‹ stÉPÒrt tÚ ‡sivma, ı grãfvn kl€nei prÚw tÉPÒrt tÚ ‡sivma [giå tÚ érn‹ ka‹ êlla (ßna yêtan mçllon loukoËmi) ı kay°naw ¶dvke tØn draxmÆn tou (épÚ 10-15 draxm¢w ı kay°naw;)]: ka‹ metå kat°bhkan stØn Zampãsta, ˜pou 0fl megãloi m¢ tÚn pat°ra toË grãfontow kãnan Prvtomagiå. ÑO X€llhw (BoÊgiaw), ı fvtogrãfow, ¶bgale/trãbhje tØn fvtograf€a, kiÉ ‡svw e‰xe <<desmeuye›>> épÚ pr‹n épÚ tØn (sxolikØ) par°a giå fvtograf€a. KiÉ épÚ Zampãsta p∞gan stÚn ÑAh-Kvnstant›no, ˜pou tÚ sxole›o prvtomãgiaze, giå §pe€dhjh ka‹ sun°risma/koro˝deuma [e‰xan pie› ka‹ kras€, poÁ eÂxan maz€ tvn, ên ka‹ l€go nerom°no, éllå tå k°fia e‰xan rye›]. TÆn êllh m°ra b°baia ¶pese jÊlo épÚ tÚn TzioÊfa, m¢ b°rga/xãraka ka‹ st‹w kn∞mew. EÂw t∞w sxolik∞w par°aw, ı mikrÒterow, ∑tan ka‹ ı grãfvn: ka‹ ≤ fvtograf€a tå yum€zei ˜la aÈtå (d¢n probãlletai): (épÚ éristerã) TÒlhw Perbançw m¢ tÚ tsekoËri, ≤migonupetØw (édelfÚw toË Gi≈ta) [meto€kisen], d€pla §p€shw ≤migonupetØw ı K≈staw Bou˝mtaw [meto€kisen, éllÉ ˆxi tå kaloka€ria], (ˆpisyen ˆryioi, épÚ éristerå) (YÒdvrow) GaÛtãnhw (êgnvsto poË) [p€sv épÚ TÒlh/K≈sta], K≈staw Mpant∞w [meto€kisen], Gi≈taw Perbançw (édelfÚw toË TÒlh), flog°ra kratãei kiÉ aÈtÚw [meto€kisen], TÒlhw Katsiad∞mow/KatsiadÆmaw, m¢ tÚ mpoukãli stÚ x°ri [meto€kisen, §rxÒtan kaloka€ria], Kosmçw Tsianot°lhw/Tsianat°lhw, Giãnnhw Karabeliçw, m¢ tØn <<stefanvm°nh>> soËbla [meto€kisen], D∞mow Nt°rhw (skot≈yhken épÚ nãrkh p°ra stØn KomothnØ (ênoijh/kaloka›ri) toË 1947, ˆpou pÆgaine giå douleiã: kãyontan p€sv stØn karÒtsa toË aÈtokinÆtou ka‹ ∑tan ı mÒnow poÁ skot≈yhken: époxairethyÆkame stØn Yessalon€kh, ˜tan ¶feuge giÉ aÈtÚ tÚ taje›di), F≈nhw Galãthw, m¢ tÚ sakkãki stÚn ßna œmo (ı merakl∞w m¢ tØn flog°ra kiÉ érgÒtera tÚ klar›no ka‹ tå prÒbata), M°lthw Mpakãlhw [meto€kisen], gonatisto‹ ¶mprosyen aÈt«n, érxÒmenoi éristerå épÚ Kosmç Tsianot°lh, K€tsow RoËkaw (‡svw ı megalÊterow ka‹ ı Ùrgan≈saw m¢ êllouw tØn §kdromÆn: skot≈yhken érx¢w ÉIoul€ou 1944 épÚ sfa›ra german«n, katå t‹w §pixeirÆseiw), (Yanãshw) Gãrow, m¢ tÚ maxa›ri (êgnvsto poË), SvtÆrhw Karabeliçw, L€aw ı grãfvn [meto€kisen, éllÉ ˆxi tå kaloka€ria], Giãnnhw Proutsãlhw (p°yane prÒsfata, ÉApr€liow 2004).

 

:image007.png

 

TÒlhw Perbanãw m¢ tsekoËri, éristerã: Giãnnhw Proutsãlhw, dejiå [épÚ tØn êpoch toË bl°pontow].

 

 

 

:::Image-02.jpg

 

MÆtsiow SÊrow m¢ tØn soËbla/kefãli ka‹ d€pla ı pat°raw toË grãfontow, éristerã: dejiå êkrh, ı ye›ow ı K≈staw, japlvm°now, ka‹ ı Zouxãrhw [kãtv maxalç]. Zampãsta, 1 Ma˝ou 1939.

Katå seirãn épÚ éristerã: érxØ SÊrow, pat°raw grãfontow, Kãssow [kãtv maxalç], ı giatrÚw ı KÒkkinow, Papagiãnnhw épÚ NtÒlo;, Galãnhw [p€sv, kãtv maxalç], Kalamçw, japlvm°now [kãtv maxalç], Gãrow, ye›ow K≈staw japlvm°now, N°a Zhland€a/épÚ NtÒlo; p€sv, êkrh Zouxãrhw.

 

 

Prvtoxroniã, énÆmera prv˝, ¶yimo: stÚ énamm°no tzãki sxhmat€zontan ßna mantr‹/kÊklow épÚ stãxtew ka‹ kãrbouna ka‹ stØ m°sh topoyetoËntan épÚ ßna speir‹ sitarioË Ùnomast‹ [toË tãde t∞w

ofikog°neiaw, p.x.], ka‹ katå tØn sumperiforån toË speirioË prol°geto ≤ drãsh toË étÒmou µ p∆w yå pÆgainen ı kainoÊrgiow xrÒnow: speiriå m°nane stÚn tÒpo, merikå metå miå ceudok€nsh, êlla phdoËsan p°ra ka‹ kammiå forå kiÉ ¶jv épÚ tÚ mantr€. AÈtÚ Ípede€knue megãlh drasthriÒthta µ ka‹ taje›di.  Telikå mazeÊontan tå speiriå/spÒroi ka‹ r€xnontan s¢ phgãdi/brÊsh, stØn prokeim°nh per€ptvsh stÚn MpÒso [poÁ t≈ra ke›tai paramelhm°now, d¢n ¶xome ka‹ tÚn k∞po d€pla tou]. ÉEp€shw ≤ kraniå stÒlize tØn ˜lhn diadikas€an. EÈxãristo/diaskedastikÚ dr≈meno.

ÉEp€shw ≤ Prvtoxroniå §g°neto dektØ épÚ purobolismoÁw poÁ meriko‹ ¶rrixnan énÆmera, mesãnuxta-prvÛn¢w œrew [dÊo ≤ Àra].

pstrÒfia, tã, tå §pistrÒfia: katå tØn tr€thn ≤m°ran ≤ nÊfh §pisk°ptontan

tÚ patrikÒ thw ka‹ ≤ xarå sunex€zontan.

puroustiã, ≤, tr€podo, trigvnikÚ metãllino skeÊasma poÁ topoyete›tai

pãnv épÚ tØn fvtiå ka‹ katÒpin pãnv thw tÚ tac€, tÚ kazãni ka‹ kakãbi (megalÊterh puroustiã), ktl.

pur≈nv/pur≈nomai, zesta€nomai mprostå stØ fvtiã.

putiã, ≤ [pÊzei tÚ gãla]: giå tÚ ftiãjimo giaourtioË, turioË, ktl. Giå tÚ tur€, pa€rnontan épÚ sfagm°no katsikãki yremm°no mÒno m¢ gãla [sxhmatism°na kommãtia m°sa stÚ stomãxi tou].

Ûx/Rãxh, ≤. TÒpow d€pla/sun°xeia épÚ tå ékrinå sp€tia t«n Boutsiãdvn bl°pvn prÚw Rmçn, kiÉ épÚ ke› palhÚ monopãti poÊ ıdhgoËse stØn Poukãrou [xeimerinØ 

brÊsh/phgãdi] ka‹ metå sun°xize prÚw JapÒstama. Ka‹ tÒpow giå tÚ p°tagma t«n skoupidi«n. ÑH koinØ énaforå, ≤ RãÛx, stRãÛx: poË pçw; StRãÛx, p.x.

rakÆ, ≤. TÚ rak€, ts€pouro/oÔzo. ÑVw ‡ama, §pãnv, IAMATA.

rakopaparãdew, ofl ntoulianãtew épÚ toÁw zioumpani«tew, giat‹ ∑tan glentz°dew [m°tskew, ênv].

ramãta/ramãtew, ≤/ofl.  ÉId€vw giå jhrã manitãria perasm°na stÚ rãmma/sxoin€ éllå ka‹ giå êlla t∞w aÈt∞w meyÒdou [ÍpodeiknÊoun/metrçne ka‹ tØn posÒthta 

toË e‡douw].

ramatãki, tÒ: ≤ klimat‹w fasolioË, ≤ sugkratoËsa tÚ énarrixÒmeno futÒ.

raxãt, (tÒ), droserã.

rebËyi-ParamËyi, <<âHsan dÊo g°roi ka‹ d¢n e‰xan pidiå k‹ parakãlesan toÁn yiÚ nå toÁw d≈sei ßna pid€ kiÉ êw e‰nÉ k‹ rib€y, ıpÒte

¶ginen: miå m°ra ı g°row ka‹ ≤ griå yã pÆgainan stÚ xvrãfi kiÉ ırmÆnecan tÚn guiÒ touw/rebËyi nå mØ plhsiãsei tÚ tsoukãli poÁ ¶braze m¢ fasÒlia/rebÊyia stØn êkrh toË tzakioË: ı mikrÚw ˜mvw d¢n Ípãkouse kiÉ ˜tan ofl g°roi gÊrisan épÚ tÚ xvrãfi ¶caxnan nå tÚn broËn: telikå ko€tajan ka‹ stÚ tsoukãli ka‹ tÚn br∞kan m°sa>> [˜,ti sugkratÆyhken épÚ tÚ paramËyi].

r°so/-a, tÚ/tã, tÚ/tå ênyow/-h t«n kastan°vn [ofl nearo‹ ¶kanan tsigãra épÚ tå r°sa].

rets°li/rets°lia, tÚ/tã: ftiagm°no épÚ moËsto. NÒstimo.

rizãri, tÒ, r€za fuÒmenh égr€vw ka‹ poÊ bgãzei ßna …ra›o kÒkkino/ëliko

xr«ma giå tØn bafØ aÈg«n, klp. [spãnio].

r€xane ≤ kouz€na=dros€sthke=rixa€nv.

Rmçn=Roumçni, tÒ, tÚ das≈dhw bounÚ stØn éristerØ pleurå toË

PentalÒfou, §rxÒmenoi épÚ TsotËli [skepasm°no m¢ kastani°w, drËw ka‹ t≈ra m¢ pollå peËka ka‹ ¶lata, ktl.]. Palhå ∑tan bakoËfko kiÉ ép°feugan nå kÒcoun µ ka‹ nå maz°coun jÊla, kiÉ e‰xen épagoreuye› kiÒlaw m°xri tÚn drÒmo, SkÆc-Zampãsta-ÑAh-Svte›ra-Spl∞na [oÎte jÊla oÎte boskÆmata]: nËn tå gidoprÒbata ¶xoun §kle€cei sxedÚn kiÉ ı kÒsmow d¢n pãÛ giå jÊla kiÉ ¶tsi pÊknvsen érketã.

 

 

(1) :image010.png         Mac HD:Users:kapetanopoulose:Desktop:DSCI0524.JPG  (2)

Fvtograf€a (1). M°row toË Rmçn [eÈ≈numa]-BasioËlsta [˜pou ı katarrãkthw (éshm°nia grammoÊla)-tÚ leukãdi/leÊkh]-prÚw Liãpout-prosÆlia [dejiã], toË jãdelfou toË Triantãfullou [3 Ma˝ou 2011]. Fvtograf€a (2). Sun°xeia toË katarrãkth épÚ Fvtograf€a (1), ˜pou diakr€netai éspr€zon, k°ntron kãtv.

 

rokan€zv, dhl. tr≈v, p.x., ˜pvw tå trvktikã, sån éroura›ow [kr€tw, kr€tw]: metaforik«w tã rokãnise, dhl. têfage ˜la, ˜,ti xrÆmata e‰xe. Rokãnisma, kãtv.

rokãnisma, tÒ: ÉEpãnv, rokan€zv.

rÒpoutow, ı, yÒrubow. Prbl. tÚ rÒptron. Roupout«, kãtv.

rougkal€zv, reÊgomai.

rougkålisma/rougkal€smata, tÒ, reÊjimon.

rougkãtko, tÚ kats€ki poÁ r€xnetai ka‹ tÚ kr°aw tou pa€rnei muroudiã. Kãtv, rougkãtskiou.

rougkãtskiou: giå kats€kia poÁ r€xnontan sÉ êlla kats€kia [ka‹ érniã;]. TÚ kr°aw tvn mÊrize [aÈtÚ tÚ kr°aw e‰nai épÚ rougkãtskio kats€ki]. ÖAnv, rougkãtko.

roupout«, ktup«, kãnv yÒrubo [poiÚw roupoutãÛ sÉpÒrta;] RÒpoutow, ênv.

roÊsa: <<giå s°na roÊsa mÉ ka‹ janyiã, jodiãzv l€rew ka‹ flouriã>>, µ <<giå s°na roÊsa mÉ ka‹ janyØ m¢ bãlane fulakÆ>>.  ÖAnv, draxm°w, mauromãta, janyÆ, janyiã.

rouft°nio, e‰dow mpougãtsaw (cvmioË) m¢ rebÊyia: tÚ telikÚ pernoËse épÚ miå per€plokh diadikas€a (ılhnÊktia): épobrad‹w tÚ égge›on (tsoukãli) m¢ tØn  zÊmh ka‹ jhrÚ/stegnÚ basilikÒ, klp., ka‹

skepasm°no ·stato parå tÚ tzãki, ˜pou ¶ftane/foÊskvnen ≤ zÊmh ka‹ telikå époktoËse tØn geÊsh rebuyioË, ka‹ tå toiaËta..

rvm°Ûka damãskhna, nÒstimou e‰douw ka‹ megalÒsxhma.

sãÛsma/sa˝smata, tÚ/tã, ftiagm°na épÚ gidÒmallo m¢ l€go mall‹ [épÚ

prÒbato], ka‹ §lafrÒtero sk°pasma épÚ tØn flokãth.

sa˝ta, ≤, ftiagm°nh épÚ xart‹ ka‹ m¢ oÈrå, dem°nh s¢ sxoin€, ka‹ tØn

petoËsan tå paidiã, ˜tan ¶pneen [mçllon tØn ênoijh].

sakateÊomai, sakat°uka, plhg≈yhka sobarå p°ftontaw, p.x.

sakorãfa, ≤, megãlh belÒna giå tÚ rãcimo xondr«n Ífasmãtvn, ˜pvw tÚ sigkoËni [kãtv].

salamãndra/salamãntra, ≤, miå ˆmorfh poik€lvn xrvmãtvn saËra sunantÒmenh s¢ Ígrå m°rh lãkkouw ka‹ kãtv épÚ p°tra: miå

t°toia eÍr°yh stØn y°sh BasioËlsta ˜pou ofl guna›kew pla›nan t‹w bel°ntzew, klp. [˜tan e‡xe nerÒ]: ka‹ ı grãfvn tÒte par≈n. ÉEyvpeÊyh stå x°ria diÒti §l°geto ˜poia/˜poiow piãsei/kratÆsei salamãndra époktoËse tØn xeirotexnikØn §pidejiÒthta.

salamanãyko, tÚ r€xnei [tÚ xiÒni] salamanãyko, dhl. puknÚ ka‹ mpuãlia/megãlew nifãdew.

salãta, ≤, tÚ éggoËri [tÚ éggoËri §pikrãthse].

sãli, tÒ, tÚ kaskÚl/perila€mion.

saliãria, tã. Tå saligkãria, nÒstima chm°na stå kãrbouna, poÁ

sigotragoudoËsan kiÒlaw ˜so nå chyoËn: ka‹ mageireum°na m¢ rÊzi stÚ tac‹ µ tabç, poÁ érketo‹ tå protimoËsan ¶tsi. MazeÊontan tØn ênoijh ˜tan ékÒma stÚ x«ma, kãtv épÚ batsni°w, ênv, ka‹ kleistå m¢ miå êsprh membrãnh.  Metå d¢n tå tr≈gane, giat‹ tå f€lhse tÚ f€di, µ prvtolãlhsen ı koËkow (ênv) ka‹ tå tsãkisen (kãtv).

saligkãria, saliãria, tã,  §pãnv.

sal€pi, tÒ. AÈtofÊetai stÚ Rmçn kiÉ éllaxoË: palaiÒtera piÚ perizÆthto kai ≤ r€za tou jhram°nh/stegnvm°nh ka‹ kopanism°nh

g€netai rÒfhma fid€vw tÚn xeim«na, éllå kãpvw <<barÁ>> stØn geÊsh.

Samar€na, ≤. <<ÉEse›w paidiã, m∆r°, kleftÒpoula (d€w), paidiå ptØ Samar€na, m≈r¢ paidiå ka#m°na, paidiå ptØ Samar€na kiÉ êw

e‰ste lervm°na, sån pçte pãnv, m≈r°, stÚ xvriÒ, (d‹w) chlå stØn Samar€na, mvr¢ paidiå ka#m°na, chlå stØn Samar€na kiÉ êw e‰ste lervm°na: ntouf°kia nã, m≈r°, mØ r€jete (d€w), tragoÊdia nå mØn p∞te, m≈r¢ paidiå ka#m°na, tragoÊdia nå mØn p∞te kiÉ êw e‰ste lervm°na: mØn p∞te, m∆r°, p∆w skot≈yhka (d‹w) kiÉ éllØ guna›ka p∞ra, mvr¢ paidiå ka#m°na, kiÉ éllØ guna›ka p∞ra kiÉ êw e‰ste lervm°na: kãnv tØn p°tra, m∆r°, peyerã, (d‹w) tØn maÊrh g∞ guna›ka, mvr°, paidiå ka#m°na, tØn maÊrh g∞ guna›ka kiÉ êw e‰ste lervm°na>>. ÑO grãfvn §pisk°fthke tØn Samar€na, fhmism°no blaxokefalox«ri, m¢ tÚn jãdelfo/Triantãfullo ka‹ Gi«rgo/PetaloËda katå Sãbbaton, 16 ÉIoul€ou 1994 (jek€nhma épÚ Pentãlofo katå tØn 9hn prvÛnÆn), m¢ toË jãdelfou tØn VITARA diå Monasthr€ou ÑAg€ou Gevrg€ou (ÑEptaxvr€ou) ka‹ p°ra [xvmatÒdromow/égrotikÚw] - éy°rista xvrãfia ÑEptaxvrit«n-trug≈nia-tå boustãsia [KalÊbew ÉAbellç] - tÚ potãmi [polÁ l€go nerÚ tÒte] - tÚn énÆforon/rãxhn - sntrigkoÊnia/e‰dow ts€xlaw, polÊxrvma pouliå k€trina épÚ pãnv (‡svw tsalapeteino‹) - plate€a (28h ÉOktvbr€ou 1940) katå t‹w 11, kayarÆ - karudiå stÚ k°ntro - chstari°w - xamhlÒtera ≤ t∞w KoimÆsevw t∞w YeotÒkou §kklhs€a m¢ tÚn peËko futr≈nonta épÚ tÚ flerÒn - kerasi¢w m¢ kerãsia - karudi¢w m¢ karÊdia - korÒmhla érketå - miå damaskhniå (;) fortvm°nh. StØn Samar€na égorãsame eÎgesto mosxar€sio ka‹ ı xasãphw [d¢n kratÆyhke tÚ ˆnoma] ¶koce ¶ktaktew mosxar€siew mprizÒlew (8.500 drx. - eÂw)-êlla, xalbç (1.200 drx.), f°ta, kefalotÊri. Meshmeriãtiko stÚ •stiatÒrio chstariå O GERO SMOLIKAS (YEODVROS A. ABELLAS), chtÚ (mçllon kats€ki-d¢n ciloejhgÆyhke-˜,ti e‰xe me€nei), rets€na.  ÑH Samar€na perikleism°nh épÚ bounå, sån nå e‰nai s¢ koilãda - ı SmÒlikaw piÚ p°ra, tÚ ÍcÒmetrÒ thw 1650 m. [NomÚw Greben«n]. StØn §pistrofØ épÚ RvmhÚ prÚw ZoÊzoulhn, efiw ÑEptax≈rion, efiw Pentãlofon st‹w 5.30. Pentãlofow-Samar€na kãpou 45 xil., épÉ aÈtØn tØn kateÊyunsh/diadromÆ. T≈ra g€netai ıdikØ sÊndesiw <<OdÒw Samar€na-Eptax≈ri-DotsikÒ>>, KAYHMERINH, 09-04-10 [Online].

:::ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ07-01-12.jpg

 

épÚ H KAYHMERINH, TAJIDIA, Samar€na / N. Greben«n: Sta chlå thw Ellãdaw | TajideÊoume eke€ Òpou h DutikÆ Makedon€a sunantã thn Hpeiro, se °na apÒ ta vraiÒtera kai gnvstÒtera Blaxox≈ria thw x≈raw [Online, 7 ÉIanouar€ou 2012]. ÑO grãfvn p∞ge stØn Samar€na [leptom°reiew §pãnv].

 

sãmat, mÆpvw.

santÒceira, ≤, sanidÒceira/koriÒw [stå krebbãtia, §j°leicen].

sãra/sãrew, ≤/ofl, kathfÒrew, boun€siew kur€vw, époteloÊmenew épÚ mikroÁw l€youw, fid€vw épÚ èmmÒliyouw [glistrçne ka‹ §pik€ndunew

stÚ p°rasma: s¢ t°toio ¶dafow futr≈nei sunÆyvw ka‹ tÚ tsãÛ]. Ka‹ justari°w, gumn¢w kathfÒrew: ênv, justariã.

Sarãnta (1940), tÒ. <<E‰pan p«w yå pernoËsan f€na s¢ l€gew m°rew stØn

ÉAyÆna, stØ Salon€kh maw nå pçne tå makarÒnia touw nå fçne, må gÊrise ı troxÚw, ént‹ nå pçn §mprÚw tÚ bãlane stå pÒdia ılotax«w>>.

<<BãzÉ ı NtoÊtshw tØn stolÆ tou ka‹ tØn skoÊfia tØn tranÆ tou mÉ ˜la tå ft°ra ka‹ miå nÊxta m¢ feggãri tØn ÑEllãda pãÛ nå pãrÉ, br¢ tÚn foukarå, tÚn tsoliã maw tÚn leb°nth br€skei pãnv stå bounå ka‹ tromãzei tÚn éf°nth tÚn makaronã>>.

sarãntisma, tÚ, ÍpÚ TaliarosB1(A-M).htm §ntaËya, mãtiasma, tÚ/ı bãskanow.  TÚ ëlaw ¶xei tÚn rÒlon tou stÚ sarãntisma. Bl°pe ka‹ mãtiasma, §pãnv.

sarman€tsa, ≤: énaf°retai stÚ tragoËdi <<XãÛdv>> (y°leiw stØn koÊnia bãle me, y°leiw stØn sarman€tsa>>. Kãtv, sarmãntsa.

sarmãntsa, ≤, ≤ koÊnia mvroË/l€knon, kamvm°nh épÚ san€di/jÊlo ka‹ xamhlØ, m¢ pãplvma épÚ êxura (ka‹ toË grãfontow). <<Miå

sarmãntsa l€rew>>: §l°geto/l°getai ˜ti stØn krhmn≈dh pleurå toË ÑAh-Liç/Bo˝ou prÚw Pentãlofon, ˜pou diakr€netai megãlh ÙpÆ, ofl kl°ftew palaiå e‰xan krÊcei miå sarmãntsa l€rew. ÑUp∞rxe miå ghraiå Ùjuã poÁ tå klvnãria thw <<ègg€zan>> tØn ÙpØ/trÊpa, éllå d°n Ípãrxei pl°on: ¶pese pr‹n d°ka xrÒnia per€pou]

sb∞na tÚ f«w, ¶sbhnna tÚ f«w.

sbourl€gka, (¶rxetai ı oÈranÚw gÊrv sån sfont∞li, sboËra). [blãxika, verliga (strifogÊrisma)]

sb«li/-a, tÚ/tã, xionotÒpi/-a, kamvm°non/-a épÚ xiÒni ka‹ giå

 xionopÒlemo [tå gerÒtera épÚ nÒtio xiÒni].

sgkourl€zv, diå gouroÊnia: <<sgkourl€zei tÚ gouroËni>>=grul€zei tÚ gouroËni, fid€vw katå tå XristoÊgenna ˜tan §sfãzonto.

sgkourfãlia, tã, ofl neosso‹ xvr‹w fterã, mçllon <<˜lo kefãli>>

[pitaroÊdia, ênv].

sgkrãmpia, ≤: ı skorpiÒw.

sgkrafaln«, skal€zv: fid€vw giå z«a poÁ ¶xoun tØn tãsh nå skal€zoun, ka‹ nÉ éno€goun trÊpew.

sgoÊria, tå/tÚ sgoËri. PrÒbata metajÁ érni«n/émn«n ka‹ probat€nvn ≤lik€& µ tå mØ ¶ti gennÆsanta.

sebntçw, ı: ka#mÒw, merãki. <<ÖAx sebntç mou, êx sebntç mou, d¢n s¢ xÒrtase ≤ kardiã mou>>. Prbl.  <<êx Tsourl∞, mvr¢ Tsourl∞ mou, d¢n s¢ xÒrtase ≤ cuxÆ mou>> (§ntaËya).

s(e)i°mai, kouni°mai/likn€zomai: <<SioËntai tå d°ntra, sioËntai ZaxaroËla mÉ, sioËntai ka‹ tå kladiã, si°tai ki  ≤ ZaxaroËla mÉ, ≤

ZaxaroËla mÉ, m¢ tå sgourã/janyiã tw malliã: d¢n y°lv, ZaxaroËla mÉ, ZaxaroËla mÉ, nå basan€zesai, parå nå tr«w, nå p€neiw, ZaxaroËla mÉ, ka‹ nå stol€zesai>>.

S°lv, <<mØ/m¢ l°n S°lv ka‹ kãnv ˜pvw y°lv>>.  Logopa€gnion.

sentÒni: palaiå katÉ §klogØn metå tØn pr≈thn nÊkta toË gãmou §kremçto tÚ prv˛ stÚ mpalkÒni µ stØn aÈlØn leukÚn sentÒnion diå paryen€an. DiÚ ka‹ tÚ legÒmenon

<<¶sfajan tÚn kÒkkora>>.

sentoËki/sentoÊkia, tÚ/tã, ˜pou fulãgontan tå kalå roËxa ka‹ êlla.

sentoËki, tÚ/tÚ f°retro.

S°rraw, tã.

sÆkvma toË Íc≈matow=shk≈nv tÚ Ïcvma, Ïcvma kãtv.

siãbaro/siãbara, tÚ/tã. Mikroskopikå mÒria skoupidioË, fid€vw éntilhptå stÚ nerÒ: ka‹ ¶xv ßna siãbaro[/j°no svmat€dio]  stÚ mãti.

Siãkaw, parvnÊmion.

siakãt, prÚw tå kãtv [poË p∞ge; Siakãt: p.x., stÚ TsotÊli µ ka‹ p°ra]. ÉAnt€yetÒ tou tÚ siapãn, kãtv.

sialbãri/sialbãria, tÚ/tã. Blãxika farduå <<pantelÒnia>> ka‹ épÚ leukÚ sigkoËni, fidia€tera giå giort°w.

siamatãw, ı: megãlh fasar€a.

Siãna, ≤, ≤ ÉAnastas€a.

siapãn, §pãnv[=prÚw tå pãnv], fid€vw prÚw tØn LÒntzia (ênv) bg∞ke

[énÆforon] stØn LÒntzia ka‹ makrÊterew épostãseiw prÚw pãnv meriå [tÚ ént€yeto, siakãt, ênv].

siap°ra, p°ra.

siap°raw, ı, ı mØ sobarÒw, §lafrÚw st‹w prãjeiw tou.

Siatana›oi, ofl. Kallikãntzaroi ka‹ tå parÒmoia. Metaforik«w giå êtakta paidiã: <<ı /siaÛtån/siatana›ow>>.

siãtrew, ofl. Ka‹ kolakeutikÚ ka‹ skvptikÒ, katå per€stasin.

siãfr, ≤, ÍgrÚ épÚ tÚ brãsimo probãtvn malli«n (lanol€nh) dunatÚ <<sapoËni>>.

sigkoËn(i)/sigkoÊnia, tÚ/tã, xondrÚ Ïfasma, Ífasm°no stÚn érgaleiÚ ka‹ proorizÒmeno giå roËxa tsopãnhdvn/blãxvn, 

xr≈matow loulakioË/maÊrou. Sakorãfa, ênv.

s€dero, tÒ: tÚ §rgale›on/<<˜plon>> diå trÊphma fournel«n.

si°a, tã, tå roËxa ka‹ diÉ §p°ktash, ofl bel°ntzew, klp.

s(i)mãria, tã [tÚ (i) kãpvw <<metakinoÊmenon>>]: ofl yãmnoi.

s(h)intnãkow, ı: tÚ xartÒni.

simp«, ktup« m¢ tÚn mãsia (ênv) tÚ koÊtsouro stÚ tzãki giå nå sunex€zei

nå ka€getai [simp« tØn fvtiã].

siougkãr, tÒ. NearÚn érn€on ka‹ tÚ teleuta›o paid€: ka‹ xaÛdeutikã.

sioukoubãr, peripaixtikå stå paidiã: y°leiw sioukoubãr: dhl. y°leiw jÊlo;

sioulnãr, tÒ, tÚ svlhnãri brÊshw [ka‹ kan°la].

sioËmka, ≤, ı k«now peÊkou/§lãtou.

sioump«, sioÊmpa tfoutiã, dhl. énasãleuse/énatãraje tå kãrbouna/jÊla toË tzakioË [fid€vw <<ts€mphse>> m¢ tÚn mãsia (ênv) tå

xontrå jÊla/sxizãrew (skizãra, kãtv)] giå nå énazvreÊsei/énazvpur≈sei ≤ fvtiã.

sioËrka, ≤, trexoÊmeno nerÚ [brÊshw] épÚ §j°xousa svl∞na µ fÊllo µ kÒra

[floiÚw d°ntrou] µ koupãna µ kãnoula, ktl.

sioÊsioula, [koutsoumpouliã/mikrozizãnia poÁ kukloforoËn]. SioÊsolo, kãtv.

sioÊsolo, polÁ ntÒrow giå kãti/kãpoion. SioÊsioula, ênv.

sioËtow/-a/-o, ı/≤/tÒ, tÚ xvr‹w aÈtiã.

SioÊtw, tÒ, jent€smata, ênv.

sioÊfra, ≤: mãzeuma/rut€da. Kãtv, sioÊfraba.
sioÊfraba, rutidvm°na/sunvfruvm°na.  ÉEpãnv, sioÊfra.

s€ta, sunÆyvw tÚ kayhmerinÚ mant∞li poÁ foroËsan ofl guna›kew [sunÆyvw xr≈matow kaf°, maÊrou, ka‹  leukoË kur€vw ofl neãnidew].

s€ta, ≤, kÒskino giå tÚ kosk€nisma éleÊrou [s€ta metajvtÆ, kãtv].

s€ta metajvtØ/cilÆ, tØn xrhsimopoioËsan giå nå koskin€soun tÚ éleËri giå

leitourgiå=prÒsforo [ênv], klp.

s€ta, s¢ parãyuro  ∂ pÒrta giå nå mØ mpa€noun m°sa kounoÊpia/êlla zouzoÊnia.

sitãri, Prvtoxroniå ênv.

Si≈mow/Si«mow, ı, ı Yvmçw.

Si«mow, ı, égaphtÚw/¥suxow ı Si«mow pol°mhse stØn Mikras€a ka‹ afixmalvt€syhke, kiÉ ˜tan épeleuyer≈yhken ∑tan ntum°now m¢ sakk‹ [katå tÚn ‡dion]: giå xrÒnia ∑tan ı poim°naw t«n mpakati«n, t«n 

spitik«n gidoprobãtvn, ka‹ §kteloËse ka‹ xr°h  per€yalchw t«n z≈vn [p.x., toË  grãfontow tÚ érn‹ e‰xe tsimpiye› épÚ f€di stÚ aÈt‹ kiÉ e‰xe tÚ kefãli kremasm°no: ı Si«mow ¶kane tØn diãgnvsh ka‹ yerape€a trup«ntaw/kentr€zontaw tÚ aÈt‹, tÚ dhlhtÆrio/farmãki ¶treje ka‹ tÚ érn‹ fiãyhken.

skiamãkaw[/-arw], ı, énaferÒmenon efiw êndra kãpvw perasm°nhw ≤lik€aw ka‹ mØ filofronhtikÚn [skiamãkou, kãtv].

skiamãkou/-v, ≤, énaferÒmenon efiw guna›ka perasm°nhw ≤lik€aw: mØ kolakeutikÒn [skiamãkaw, ênv].

si≈taw, ı, ı xazÒw.

skalntrÆya, spinyÆraw.

skaln«, skal€zv.

Skantål TsaoÊw, parvnÊmio.

skantãlia, tå sÊnerga/mhxanismÚw t∞w plakatariçw [ênv].

SkapitÆsiow, ı. ÖElaben aÈtÚ tÚ parÒnoma diÒti §gennÆyh stÚ Skãpiton, p€sv épÚ tÚ Rmçn. Palhã, mçllon érxåw 20ou afi«na,

e‰xe pãei ≤ mãnna tou giå jÊla [parå stÚ xvrãfi: Íp∞rxan xvrãfia stØn perioxÆ: phga›nan ka‹ giå klad€], ˜pvw §sunhy€zeto, ka‹ tØn ¶piasan ofl pÒnoi ka‹ g°nnhsen §ke› [épÚ tØn giagiãn].

Skãpito, tÒ, ka‹ Pike€y. P€sv épÚ tØn Spl∞na:

DEJIA: DrÒmow/monopãti prÚw tPappç  toË Lãkkou [ka‹ ÍpÚ TOPVNUMIA kãtv], gkoÊba neroË tÚ kaloka›ri, tSamarç ofl Kastani¢w [kanaduÚ ¶meinan sÆmera [ÍpÚ TOPVNUMIA],TsiÒntzioura tÉÑAl«n [palhå xvrãfia tsPanagoÊlouw, p°rdikew], Tsitsikl∞ ≤ KalÊba, ı drÒmow/monopãti trabãei prÚw tÚ potãmi kãtv stBoÛmtoÊlaw tÚ BirÒ, éÛxp°ra/ép°nanti, dejiå toË monopatioË prÚw Mpriãsta

ARISTERA/KATV: tDrãÛk tÚ Lyãr [palhå Lmpoxob€tika xvrãfia, p°rdikew], monopãti poÁ f°rnei/¶ferne [mØ eÎkolo t≈ra] stÚn ÑAh-MkÒla ka‹ tÚ ÑAg€asma kãtv stÚ potãmi.

KORUFOGRAMMH éristerã: prÚw Shmantr°l, tBãw tÚ ÖIsivma [ofl kastani¢w d¢n Ípãrxoun pl°on]: ka‹ prÚw tÚn Lmpoxob€tko tÚn ÑAh-Liç.

 

(1)  (2)    (3):::XionismenosSmolikas.JPG

 

Fvtograf€a (1). Skãpito ka‹ p°ra [prÚw Grebenã/Βλαχοχώρια], toË jãdelfou toË Triantãfullou [3 Ma˝ou 2011]. Fvtograf€a (2). ÑO SmÒlikaw, dejiå t∞w Fvtograf€aw (1), toË grãfontow. DEJIA, fvtografia (3). Xionism°now SmÒlikaw, ¶mprosyen Tãliarow. Fvtograf€a Zaxar€a, épestãlh épÚ jãdelfo, 1 Febrouar€ou 2013.

 

skapit«, katap€nv (faghtÒ, sãlio, klp.), éllå ka‹ §jafan€zomai p€sv

épÚ rãxh, phga€nvn kãpou [skap°tise, d¢n fa€netai].

skarkãli/-ia, tÚ/tã, ı/ofl ékãnyarow/-oi.

skaf€di, ˜pou zum≈nan tÚ cvm€.

sk°ph, ≤, tÚ kãlumma t∞w nÊ(m)fhw.

sk°ph, ≤. TÚ <<diãfragma>> pãxouw poÁ kalÊptei tå ˆrgana t«n z≈vn.

Xrhsimopoie›tai ka‹ stØn mageirikÆ.

SkÆc, ≤, phgãdi, dutikå épÚ Boutsiãdew [kontå stÚ Kell€], t≈ra

paraxvm°no épÚ tÚn ëmmo toË lãkkou [§n« Ípãrxei aÈtÚ mprostå poÁ palaiå e‰xe skepÆ], sxedÚn éprÒsito ˜mvw. Palaiå pÆgainen ı kÒsmow giå nerÚ §ke› ka‹ fid€vw ofl kop°llew, §n« tÉégÒria kataskeÊazan goËrnew gemçtew nerÚ ka‹ skepasm°new m¢ mastoriã: metå perim°nan stoÁw §ke› brãxouw piå yã patÆsei m°sa, spãnio sumbçn, kay∆w ofl guna›kew ponhreÊthkan.

skiãzomai, skiãxthka, skiãxthke épÚ tÚ skul‹ [fobÆyhke]: jafnikÚ fÒbisma. Skiãzv, kãtv.

skiãzv, tromãzv ti/tina [skiãzomai, ênv].

skiamãkou, skiamãkow,

skizãra/sxizãra, ≤, sxism°na jÊla giå tÚ tzãki [ÍpÚ st€ba, kãtv].

skipår/skipãria, tÚ/tã, tÚ/tå sk°parnon/sk°parna.

sklabãkia, tã, paixn€di, sån tÚ kam∞la, ˜pou ı <<ékrobãthw>> pr°pei nå phdÆjei épÚ p€sv prÚw tå mprÚw pãnv épÚ

tr€a/t°ssera kurtvm°na paidiã.

skl€, tÒ, tÚ skul‹ [mÉ ¶fagan tå skliã].

skontÚw/-Ø/-ntÒ, ı/≤/tÒ, skountÚw kãtv.

skordãri/skordaliã, tÚ/≤, épÚ skÒrdo ka‹ xumÒ êgourou

stafulioË/égor€da [s¢ jupnãei/soË d€nei zvÆ].

skÒrtina, <<M∆r ±sÁ pÉxour°bw mproustã, m∆r ka#m°nh, m∆r ±sÁ pÉxour°bw mproustã, zh m∆r zhlhm°nh, toÁ j°roume toÁ ¶xi sou,

m∆r ka#m°nh, toÁ j°roume toÁ ¶xi sou, zh m∆r zhlhm°nh, ¶xeiw koutãlia skÒrtina, m∆r ka#m°nh, ¶xeiw koutãlia skÒrtina, zh m∆r zhlhm°nh >>. SkÒrtina=mçllon jÊlina [palhå perizÆthto tÚ jÊlino épÚ plãtano giå nå tr«w tÚ gãla, §p€shw s¢ platani°no pinãkion].

skÒrtsa, ≤ êkrh toË cvmioË/karbelioË [perizÆthth].

skoump≈noumai, énaskoump≈nomai. Ka‹ metaforikã, ßtoimow giå drãsh. Kãtv, skoump≈nv.

skoump≈nv tå man€kia. ÉEpãnv, skoump≈noumai.

skountÚw/-Ø/-Ò, ı/≤/tÒ, ı kahm°now/-h/-o [skount¢/skont°]. ÖAnv, skontÚw/-Æ.

skount«/»y«, <<K€nhsa nå pãv stoÁn mÊlou mØ tØn yeiã maw tØn KountÊlou, skÒnta aÈtÆ, skÒnta ±g∆, kåt aÈtÆ, épån ±g≈>>. ÉApÚ tå eÈtrãpela/diaskedastikã,

ékousy¢n parãpleura tÚ pr«ton katå tØn katoxØ/(mçllon 1942) s¢ gãmo, érrab«new µ pstrÒfia épÚ glentz¢/tragoudhstÆ.

skoÊpira, tã, tå skoup€dia.

skrÒpiow, ı, ı skÒrpiow.

skroËmpow/skroËmbow/skroËmpa, tÚ polÁ kamm°no, faghtÒ, fruganiã, klp. [stØn proforå t∞w skroËmpow ékoÊgetai ÍpÒkvfa kiÉ ßna i stØn érxÆ].

Skoural€kaw, ı. Palhå giå nå zÆsoun paidiå toÁw kremoËsan skoural€ki stÉ éft€, diÚ ka‹ tÚ (parvnÊmio) Skoural€kaw.

skÊlla, ≤, <<≤ skÊlla épÚ tÉ biçw tw, kãnÉ tå ktãbia tw gkabã>>, dhl. douleiå stå grÆgora d¢n bga€nei svstÆ [ktãbia/koutãbia,

gkabå/tuflã].

skvptikÚn/peiraxtikÚn/kur€vw paidikÒn. ÑO A rvt«n <<giat€;>>/ka‹ ı B épant«n skvptik«w <<giat‹ ¶Ûx ≤ gãta ¶na aÈt‹ k‹ têllo

tˆfagew §sÊ>>. ÑO A[/≤ A] <<§pagideÊeto>> nå pe› tÚ giat€ giå nå lãbei tØn peiraxtikØn ka‹ skvptikØn épãnthsin/ µ tÚ giat€ §l°geto s¢ per€ptvsh ıdhg€aw xousmetioË.

smãdew (=shmãdew), ofl, pa€dvn-near«n paixn€di diå t∞w r€cevw t«n smãdvn

[§pip°dvn l€yvn sxÆmatow d€skou µ kãti t°toio] nå plhsiãsoun µ nå kalÊcoun tÚ shmãdi briskÒmeno s¢ miå épÒstash.

s(n)trigkoÊnia, tã. Ofl kãpvw ts€xlew: ¶feugan tÚ kaloka›ri kiÉ ¶rxontan

 kopãdia tÚn xeim«na ka‹ tr°fontan épÚ kl°tsio kastaniçw µ d°ntrou (ênv), klp: merikå jekalokairiãzane ka‹ xt€zane tØn fvliå touw épÚ moÊsia d°ntrvn (ênv), tå ıpo›a tØn ¶kanan édiãkrith [t≈ra l°getai ˜ti aÈtå tå kopãdia ¶xoun xaye›: l€ga sntrigkoÊnia ¶rxontai]. NÒstimo tÚ kr°aw tvn ka‹ b°baia ı stÒxow t«n kunhg«n, éllå ka‹ paidi«n ka‹ megãlvn m¢ plakatari¢w (ênv) ka‹ égg€stria s¢ proshliakå, nÒtia m°rh ˜pou d¢n e‰xe xiÒni: genik«w tå sntrigkoÊnia p°ftane §ke› prÚw tÚ de›li [prbl. ÑOmÆrou ÉOdÊsseia, =acvd€a 12.330-332: ka‹ dØ êgrhn §f°peskon élhteÊontew énãgk˙,/ fixyËw ˆrniyãw te, f€law ˜ ti xe›raw ·koito,/ gnampto›w égk€stroisin, ¶teire d¢ gast°ra limÒw].

sntagkanãrw/sntagkanãrdew, ofl zioumpani«tew toÁw mpourmpoutsi«tew,

§n€ote [êgnvston ên ofl mpourmpoutsi«tew e‰xan §p€yeton giå toÁw zioumpani«tew].

sÒmpa, ≤, tÚ dvmãtion kayhmerin∞w/koin∞w xrÆsevw [kayistikÒn].

sokãkou, soukãkou, kãtv.

souglimãda, ≤, ı ÑOmhrikÚw Ùbel€aw épÚ érn€sio, katsik€sio µ ka‹ xoirinÚ

 kr°aw.  TÚ shmerinÚ kempåp d¢n mpore› nå t∞w parabge›.

soËda, ≤, ≤ d€nh. SoËdew sxhmat€zontai ˜pou tÚ nerÚ potamioË pernç stenå

épÚ brãxia µ p°trew, kiÉ §ke› sunÆyvw stÆnontai tå soulpiå (soulp€, kãtv) giå tÒ piãsimo cari«n.

soukãkou, ≤, dhl. ≤ gur€zousa tå sokãkia, phga€nei épÚ sp€ti s¢ sp€ti [d¢n kãyetai stÚ sp€ti thw]. Sokãkou, §pãnv.

soulp€, tÒ, épÚ fitiab°rgew s¢ sx∞ma xvnioË: §topoyete›to/topoyete›tai st‹w

soËdew/<<mikrokatarrãktew>> stÚ potãmi ka‹ p°ftan/p°ftoun m°sa tå cãria poÁ parasÊrontan/parasÊrontai épÚ tØn roØ toË neroË.

soËmpew, ofl [/soÊmpa, ≤]: ofl soËmpew énaf°rontai s¢ aÈtofue›w kastani¢w [dÊo/tre›w] §k miçw r€zhw µ s¢ megãlouw diakladvtoÁw

kl≈nouw §k toË kur€ou kormoË miçw kastaniçw.

souragl€, tÒ, ftiagm°no sån p€tta épÚ striftå p°toura m¢

karÊdia/zãxari/µ m°li [kãti sån mpaklabçw, éllÉ ˆxi mpaklabçw: ≤ geÊsh toË souraglioË êllh].

sourbiã, ≤, d°nt/d/ro, kãnei tå soËrba. Kãtv, ÍpÚ Sourbiã.

Sourbiã, ≤: topoyes€a ˜pou sÆmera tÚ legÒmeno <<kt€rio toË Kalamç>> [dapãnaiw ÉAriste€dh Kalamç].

ÑO grãfvn d¢n gnvr€zei sourbiå §ke›, éllÉ émp°lia, ka‹ kastaniå/ni¢w d€pla, ˜pou stØn r€za miçw <<énãbluzen>> §poxikå nerÚ/µ kratoËse Ígras€a ka‹ ≤ paragvgØ kÒkkinou phloË, efidikoË giå plastikØ giå sxolikØ xeirotexn€a [kiÉ élloË §ntaËya].

 

Parakãtv épÉ tÚn ÑAh-Kvstant›no, ka‹ piÚ parapãnv épÚ tå PotamoÊlia, mpa˝ri <<xvrãfi>>/tÒpow BaÛkmãykow/Bak€mh m¢ d°ntra [ßnaw sunoreÊvn tÒpow/d°ntra tsYÒlouw]: dejiå pleurå [thr≈ntaw

prÚw PotamoÊlia] émp°li(a), énãmesa stÉ émp°li ka‹ tÚ <<xvrãfi>> mpa˝ri miå [µ duÚ] sourbi°w. Tå soËrba …rimãzoun katå tÚn fyinÒpvro m¢ tå kãstana, kiÉ ı grãfvn br∞ke ¶na pesm°no kalovrimasm°no ka‹ <<tr°lla>> ≤ geÊsh tou, éllÉ ßna deÊtero polÁ ént€yeto s¢ geÊsh/jinÒ.

 

Giå ßna diãsthma (gÊrv stÚ 1940) klarnoÊsame (dhl. ≤ mãnna ka‹ ye›ew/jad°lfew poÁ bohyoËsan) tå d°ntra/klarÒdentra/drËw §ke›, tÚ klad‹ giå tå g€dia tÚn xeim«na. Ka‹ xortãri mazeÊontan, éfoË ı grãfvn épÚ parakoloÊyhsh br∞ke fvliå trugvnioË s¢ yãmno kraniçw, ka‹ ≤ fvliå ∑tan ˜lo kiÉ ˜lo merikå tsãkna  [pr‹n d¢n br°yhken/énakalÊfyhke trugvnioË fvliã, tÒso kalå paraplanoËsan tå trug≈nia]. Telikå ≤ fvliå e‰xe dÊo trugvnãkia, tå ıpo›a tå p∞ren ı grãfvn ka‹ tå tãÛze stÚ kloub€, éllå tÚ  ßna mikrÒtero épÉ tÚ êllo, tÚ rãmfow tou d¢n énaptussÒtan kanonikã, m¢ t°low <<êdojo>> giÉ émfÒtera.

soËrbo/ba, tÚ/tã, §pãnv, ÍpÚ Sourbiã.

sourlvtÒ, muterÒ, mØ stroggulÒ.

sourvkiãzv [toÁn sour≈kiase=tÚn maxa€rvse: sourvkiãska=trupÆyhka

m¢ tÚ belÒni µ kãti muterÒ].

soufrçw, ı, xamhlÒ, stroggulÚ trap°zi: ofl tr≈gontew stauropÒdi µ

kayÆmenoi s¢ skamn‹ [<<M°sa s¢ toËton tÚn soufrç, gamm°na mÉ mãtia ka‹ pardalç, tre›w mauromãtew mçw kernoËn, kernoËn tÚn pr«to m¢ gual€, tÚn deÊtero m¢ (koËpa), tÚn tr‹to tÚn mikrÒtero m¢ mãstrapa Éshm°nio>>].

<<Sofã>>: (1) MØ de›w chlÚn ka‹ fobhye›w, kontÚn ka‹ jeyarr°ceiw. Prbl. ÑOmÆrou ÉOdÊsseia, ÑRacvd€a Y/8.165-177: TÚn dÉ êrÉ

ÍpÒdra fid∆n pros°fh polÊmhtiw ÉOdusseÊw: / <<Je›nÉ, oÈ kalÚn ¶eipew: étasyãlƒ éndr‹ ¶oikaw. / oÏtvw oÈ pãntessi yeo‹ xar€enta didoËsin / éndrãsin, oÎte fuØn oÎtÉ ír fr°naw oÎtÉ égorhtÊn. / êllow m¢n gãr tÉ e‰dow ékidnÒterow p°lei énÆr, / éllå yeÚw morfØn ¶pesi st°fei, ofl d° tÉ §w aÈtÚn / terpÒmenoi leÊssousin: ı dÉ ésfal°vw égoreÊei / afido› meilix€˙, metå d¢ pr°pei égrom°noisin, / §rxÒmenon dÉ énå êstu yeÚn Õw efisorÒvsin. / êllow dÉ aÔ e‰dow m¢n él€gkiow éyanãtoisin,  éllÉ oÎ ofl xãriw émfiperist°fetai §p°essin, / …w ka‹ so‹ e‰dow m¢n ériprep°w, oÈd° ken êllvw / oÈd¢ yeÚw teÊjeie, nÒon dÉ épof≈liÒw §ssi. ...>>

(2) <<ÖExe tå pÒdia sou zestã, tØn kefalÆ sou krÊa>>, dhl. giå kalØ Íge€a, ka‹ fid€vw tÚn xeim«na.

speiriã, (tã). Tå Àrima kãstana poÁ ¶pesan xãmv <<aÈtoboÊlvw>> épÚ tÚ d°ntro/kastaniã, ka‹ fid€vw ˜tan fusãei ka‹ br°xei: tÒte ı kÒsmow ¶trexe [metrhm°noi t≈ra]

nå tå maz°cei, gnvstÚn …w mpermp°kisma [mpermpik«, ênv].

{{sp€ti 1936 kayÚn ¶tow tÚ sp€ti toË grãfontow kt€syhken, éllå m°row épÚ tÚ palhÚ prÚw tØn aÈlØn §nsvmat≈yhke m¢ tÚ kainoÊrio. ÉEj aÈtoË kr€yhke nå diathrhy∞ tÚ palaiÚ tsiat‹/skepØ kiÉ ¶prepe nå shkvye› 

chlÒtera giat‹ tÚ Ïcow t«n dvmat€vn toË deÊterou pat≈matow aÁjÆyhke katå misÚn m°tron per€pou. AÈtÚ ∑tan dÊskolo ¶gxe€rhma, éllå ofl mastÒroi d°xyhkan nå tÚ kãnoun [¶gine ka‹ prÒklhsiw kãpvw], ka‹ m¢ sthr€gmata sÆkvsan tØn st°gh stÚ épaitoÊmeno Ïcow: miå stigmØ ˜mvw p∞ge nå toÁw fÊgei épÚ tå x°ria touw, éllå Íper€sxusan aÈto‹ m¢ tØn y°lhs€n tvn.  DiafeÊgoun t≈ra ÙnÒmata (µ toulãxiston mØ kayar«w diathroÊmena), éllå kãlfaw ∑tan ı pãppow ı Xr∞stow ı MoÊrtziow (Ntmãdew ép°nanti): doÊlece ka‹ ı guiÒw tou ı Gi≈taw, ‡svw ka‹ ı St°rgiow.  ÖEginan ka‹ tå mpaxts€sia. Mpaxts€sia, §pãnv.  ÖAlloi poÁ doÊlecan stÚ sp€ti: ı St°rgiow ı Tarnançw, tå loÊkia: ı Bãsow ı TakaliÒw, koubal≈ntaw p°trew m¢ tÚ moulãri tou épÚ tØn BasioËlta, ka‹ tÚn sunÒdeua ka‹ §j aÈtoË, ginÆkame ka‹ blãmhdew kay∆w mÉ épekãlei blãmh ka‹ ı xairetismÒw maw ¶peita <<geiã sou blãmh>>: ı Bãsow ı L≈law/LÒlaw ka‹ ı édelfÒw tou mçllon ı Gi≈taw, koubal«ntew p°trew m¢ tÚ/tå moulãri/a touw: ı Mp°hw épÚ tÚ Kvnstãntsko, soufãtisma: ı Xr∞stow épÚ tÚ BougatskÒ, §laioxrvmãtisma. Maraggo€: M€xow ka‹ N€kow PetrÒpoulow, GoÊlaw MpampalÆw, ı YÒdvrow Bou˝mtaw ka‹ mçllon ka‹ ı LiÒliow ı ZiÒkarw: épÚ mãstoroi ı MÆtsiow ı Xaraxl¢w kiÉ ‡svw ka‹ ı édelfÒw tou ı ZÆshw: mçllon ka‹ ı Bãsow ı Bou˝mtaw kiÉ ‡svw ka‹ tÉ éd°lfia tou SvtÆrhw ka‹ Nãtshw [¶nia énaf°rontai ka‹ éllaxoË §ntaËya].}}  

splhnãntero, tÒ, épÚ tÚ paxÁ êntero ka‹ spl∞na, kiÉ ‡svw ka‹ l€gh kardiã:

tÚ piÚ nÒstimo épÚ mikrÚ érn‹ µ kats€ki ka‹ chm°no soublism°no/periferÒmeno pãnv épÚ tå kãrbouna.

spur€, tÒ: ÖAnv, IAMATA.

stalam€da/-€dew, ≤/ofl, ¶xei miå stalam€da tÚ sp€ti, tr°xei/stãzei nerÚ épÚ tØn st°gh, p.x.

Stãyv, ≤, ≤ EÈstay€a.

Stamãtv/StamatoËla, <<Stamãtv, StamatoËla, sÉ érrabvniãsame, s¢ d≈same/d≈kame stÚn Blãxo, s¢ jegelãsame>>, peripaixtikÒ. Mçllon bgalm°no épÚ pragmatikÒ ti sumbçn.

StamoÊlou, ≤, ÍpÚ Stãmv kãtv.

Stãmv, ≤, ≤ Stamat€a.

stauroyugat°ra, ≤, épÚ megalÊterh s¢ ne≈terh [stauromãnna, kãtv].

stauromãnna, ≤, épÚ ne≈terh s¢ megalÊterh guna›ka [ßnaw efidik«w desmÒw].

stafÊlia,

kremastã. Dial°gane kalå stafÊlia ka‹ tå kremoËsan stÚ tabãni giå tÚn xeim«na: tå stafÊlia mara€nontan ka‹

diathroËsan miå §ja€reth geÊsh.

nt°mpnew, ofl, êspra ka‹ polÁ nÒstima stafÊlia poÁ ¶xoun §kle€cei.

kastorianã, tã, mosxãta-nÒstima, kÒkkina stafÊlia [§j°leipon].

sar€kia, tã, êspra stafÊlia, mikrokammvm°na [pr≈Ûma, nÒstima, xãyhkan].

kor€yia, sourlvtå sån tÚ êkron daxtÊlou, kÒkkina: kratoËsan m°xri tå XristoÊgenna. Kur€vw klhmatariå-pirougliã [ênv].

mosxãta, kãti.

:::image007.gifMØ Pentalof€tikon, épeikÒnisiw mÒnon.

staxtabiãzv, staxtãbiasan tå stafÊlia, xãlasan pa€rnontaw ßna staxt‹ xr«ma.

staxtompampaliãrhw/staxtompampaliãrhdew, ı/≤/ofl, ofl kayÆmenoi polÁ kontå stÚ tzãki tÚn xeim«na, katå trÒpon égkaliãzontew tØn fvtiã. Staxtompampaliãrou, kãtv.

Staxtompampaliãrou, ≤, ≤ StaxtopoËta.  ÉEpãnv, staxtompampaliãrhw.

ste›ra, tå, tå mØ gennÆsanta ka‹ mØ gãla f°ronta [galãria, ênv].

st°ntzioraw, ı, tÚ ˆryio jÊlo stØn m°sh toË èlvnioË, per‹ toË ıpo€ou

periestr°fonto dem°na tå <<èlvn€zonta>> z«a.

stÆsimo, tÒ, paixn€di diå mpakir°nivn palai«n nomismãtvn [ofl mpakir°niew]:

miå mpakir°nia §bãzeto stÚn to›xo ka‹ m¢ êllh tÚ <<ég≈nisma>> nå gkremiste› [ı ÑAh-Gi≈rw sÊnhyew m°row giå t°toio paixn€di]. Mpakir°nia, ênv.

st€ba, ≤, ı svrÚw sunÆyvw jÊlvn [skizar«n] giå tÚn xeim«na.

st€bv, <<st€bv µ ¶stica tå roËxa>>, p.x.: strãggisma épÚ tÚ nerÚ diå peristrof∞w [¶sticen, ênv].

stoixeiã, tã [fãntasma, brukÒlakaw]. StØn L€pa kãtv épÚ

Boutsiãdew/Ntmçdew, d€pla stÚ reËma L€pa, Íp∞rxe ßna sp€ti toË YÒdvrou Mpant∞ (t≈ra mÒnon ‡xnh tou s≈zontai) poÁ giå diãforouw lÒgouw ∑tan ékato€khto (ên ka‹ tå kaloka€ria m°nane blãxikew ofikog°neiew): ßna brãdu propolemikå ˜tan tå g€dia gÊrizan épÚ tØn boskØ ka‹ souroÊpvne tå boutziãdika paidiå ¶trexan nå doËn tÚ fãntasma poÁ §l°geto ˜ti ¶bgaine §ke›. ÉEp‹ tourkokrat€aw pr‹n tÚ 1912 bgãlane tÚ fãntasma [tsMpãmpouw tsMpzoukÒlinnaw] stØn LÒntzia m°sa stÚ émpãri, …w épÒdeijh ˜ti prãgmati sun°baine/§mfan€zeto, ka‹ ı éntiprÒsvpow t∞w tourkik∞w érx∞w r≈thse kãti tÚ fãntasma kiÉ aÈtÚ éntapãnthse xleuãzontãw ton, nå s¢ x [fhmism°nh flstor€a palhã].

Kãtv Maxalçw, stÚn M°ga tÚ phgãdi [kãtv épÉ tÉ Mar€n tÚ sp€ti], ¶bgaine l°gane stoixeiÒ, guna›ka, ka‹ tÚ shme›on êfhse miå forå ka‹ tØn xt°na thw §ke›.

stoË PentalÒfou tå bounå, tragoËdi  strati≈tou/strativt«n toË

sarãnta [1940]: ı grãfvn tÚ prvtÒmaye tÒte épÚ tØn jad°lfh KassianÆ (pot€zame tsyeiçw tsMÒrfouw toÁn kÆpou stSkÆc]: <<StoË PentalÒfou tå bounå tå peËka trigur€zv, tÚn Xãro cãxnv giå nå br« må d¢n tÚn §gnvr€zv, kiÉ ßna glukÚ jhm°rvma tÚn Xãro éntam≈nv, Xãre toË l°v êse me l€gh zvØ nå zÆsv, ¶xv guna›ka ka‹ paidiå p°w mou poÁ nå tÉ éfÆsv, kiÉ ı Xãrow m¢ xamÒgelo, moË l°ei p∆w mÉ éfÆnei, bãra, moË l°Û, élÊphta, frat°llouw, mØ fobçsai>>.

stoËmpow, ˆzow/zÒgkow, kontÚw/kontÆ [stoump«, kãtv].

stoump«, <<stoumpãÛ tÚn xorÒ>>, dhl. tå pãei kalå stÚn xorÒ/xoreÊei §pid°jia [ka‹ kur€vw ˜tan t‹w l°gei ˜ti d¢n xoreÊei ka‹ metå

de€xnei §pidejiÒthtew]. StoËmpow, ênv.

stournãra/-rew, ≤/o‹, mikrostroggulo‹ l€yoi/p°trew, fid€vw potam€siew ka€ s¢ petr≈mata.

stournãri/-ria, tÚ/tã, ÍpÚ stournãra ênv.

strapÒbolow, ı: ı keraunÒw.

str°fa, ≤: g€da mØ galãra [metajÁ katsikioË ka‹ kats€kaw galãraw].

sNtrãnouw tå D°ntra, topoyes€a: ÍpÚ Ntalastãna, ênv.

stroÊgga, ≤, ≤ stãnh. ÑH prÒxeirh yerinØ §gkatãstash t«n tseligkãdvn/poim°nvn, ˜tan én°bazan tå gidoprÒbata/xeimad€sia

épÉ tØn Yessal€a stå bounå [stÚ Skãpito kiÉ ép°nanti, p.x.], ftiagm°nh s¢ kãpvw ımalÚn ¶dafow sxÆmati kÊklou ka‹ épÚ k°dra sunÆyvw kiÉ êlla kladiã. M¢ prÒxeirh parapleÊrvw kalÊba épÚ kladiã kur€vw. StØn stroÊgga §g°neto to êrmegma, tÚ koÊrema ka‹ ≤ turopo€hsiw [f°ta, mpãtziow, kefalotÊri] ka‹ ≤ époboutÊrvsiw [boÊturon, oÎrda, mpin€tsa/junÒgalo]. ÑO grãfvn §pisk°fthke miå t°toia stroÊgga t«n koumpãrvn [ı K≈staw ∑tan §ke›]: ofl guna›kew ≥pian fr°sko gãla [ka‹ mçllon e‡xame pãei giå manitãria stÚ énÆlio ép°nanti st‹w Ùju°w].

str«ma, tÒ: ˜tan gennoËn tå z«a [g€dia, ktl.], ≤ membrãnh toË §mbrÊou [≥yele ka‹ prosoxÆ, giat‹ merik¢w g€dew tÚ tr≈gane].

sugkaykÒw [sugkay€zomai], ı (xorÒw). XoreÊetai ˜pvw ı karsilamçw [µ ka‹ éntikristÒw].

sullog€zomai, <<zal€zomai, zal€zomai ˜tan s¢ sullog€zomai>>. Sulloug€zo(u)m(a)i, kãtv.

sulloug€zo(u)m(a)i, ¶xv skotoËrew/sk°ptomai. Sullog€zomai, ênv.

sÊndesmow: katå tÚ éntãrtikon, 1943-1944, poll¢w for¢w ı grãfvn §kt°lesen Íphres€ew sund°smou §j ênvyen diatag∞w, dhl. diãfora

<<xousm°tia>> éllå kur€vw tØn eÏresin katalÊmatow giå toÁw éntãrtew. AÈtÚ d¢n ∑tan ka‹ eÎkolon ka‹ ofl toË kÒmmatow/µ tou EAM gl€tvnan épÚ kãti t°toia. Pãntvw tÚ sp€ti toË grãfontow d¢n §xar€zeto, pãnta m¢ katãluma ka‹ dÊo fvti¢w tÚn xeim«na [tÚ ıpo›on §sÆmaine mesoxe€mvna koubãlhma jÊlvn épÚ tÚ ép°nanti Rmçn épÚ tØn mãnna toË grãfontow ka‹ tÚn grãfonta tÚn ‡dion, m¢ xiÒnia m°xri tØn m°sh ˜pou yãmnoi/k°dra: ka‹ mãlista ka‹ m¢ tÚn ée€mnhsto f€lon tÚn Gi«rgo s¢ ëmilla mØ koÊrasiw/xvr‹w japÒstama]. Stå katalÊmata: ßna brãdu ı grãfvn/sÊndesmow ¶prepe nå bre› katãluma stoÁw Boutsiãdew giå dÊo µ tre›w éntãrtew, éllå kane‹w prÒyumow nå dexte› katãluma, Àste ßnaw éntãrthw épe€lhse tÚn grãfonta m¢ julodarmÒn, éllå tÚn épop∞ren ı êllow. Telikå ka‹ m¢ §pimonØ toË grãfontow m°xri parejhgÆsevw br°yhke katãluma stoÁw ênv Boutsiãdew, ên ka‹ ı fhmism°now pãppow ∑tan éptÒhtow stØn êrnhs€n tou.

ÑH pr≈th Íphres€a sund°smou ∑tan stÚ Thlefvne›o/Thlegrafe›o (per€pou ˜pou ≤ tab°rna toË Kapetãniou) ka‹ nÁxta, toË ıpo€ou proÆstato ı P€ndow, tÚ ceud≈numÒn tou [‡svw épÚ t«n Greben«n tå m°rh ka‹ ênyrvpow lept∞w fÊsevw: dãskalow;]. ÑO P€ndow ¶prepe nå pãei kãpou ka‹ êfhsen tÚn grãfonta …w ÍpeÊyunon, éllå pr‹n fÊgei m¢ tØn proeidopo€hsin diå kinÆsevw toË daktÊlou skandãlhw t€ paya€noun ofl prodÒtew/µ aÈto‹ poÁ d¢n §kteloËn svstå tÚ kay∞kon tvn. ÖEfugen kiÉ ∑lyan kanaduÚ klÆseiw [§gn≈rize kane‹w ˜ti kãpoiow kaloËsen ˜tan stÚn thlefvnikÚ p€naka pl∞ktra jephdoËsan prÚw tå ¶jv m¢ émudrÚn yÒrubon: ı grãfvn pr≈th forå e‰xen aÈtØn tØn §mpeir€a: épant«n katÉ érxØn ka‹ pisvpat«n pl∞ktra (ofl §jhgÆseiw e‰xan g€nei ka‹ l€go stå grÆgora)]. Telikå gÊrisen ı P€ndow ka‹ r≈thse T€ ¶gine; t€pota tÚ shmantikÚn/µ tÚ fidia€teron. TØn ÍpÒloiphn nÊxta (ı grãfvn) kom€zvn (graptå) munÆmata µ diatag¢w stÚ strathge›o tÚ ıpo›on §stegãzeto stÚ Tz°lleio sp€ti l€go piÚ p°ra épÚ tÚn ÑAh-X€ll (ÜAgion ÉAx€lleion), tØn palaiÒterhn §kklhs€an toË xvrioË kiÉ ˜pou tÚ palaiÒteron nekrotafe›on kiÉ §l°geto ˜ti ¶bgainan brukÒlakew: ı grãfvn p°rasen épÉ §ke› katå t‹w dÊo tå mesãnuxta ka‹ prÚw prvÛn¢w œrew, katå noËn ¶xvn ka‹ tÚ pçn §ndexÒmenon. Ka‹ énvt°rv, ÍpÚ éntãrtiko, 1943-1944.

sÊre, pÆgaine [nanour€smata, ênv].

SÊrmv, ≤. <<SÊrmv, SÊrmv kiÉ ÉAnastasiã, ¶bgã, ¶bgå stØn portasiã>>.

sÊrv tÚ  kras€, dhl. trab« tÚ kras‹ épÚ tÚ ba°ni ˜pou m¢ tå ts€poura/st°mfula, ka‹ tÚ metaf°rv s¢ êllo ba°ni/bar°li, ˜pou ka‹ teleiopoie›tai ≤ zÊmvsiw.

sfoËggow, ı, §xrhsimopoie›to giå tÚn kayarismÚ toË foÊrnou pr‹n topoyethye› tÚ cvm‹/zumãri giå cÆsimo.

sxar€kia, tã, tå eÈagg°lia, dhl., ≤ éggel€a/prvtiå stoÁw §ndiaferom°nouw

 g°nnhsh mikroË, gãmou,  gurismÚ jenitem°nou.

sxizãra, ÍpÚ skizãra.

sx€smata, tã. ÜVrima sxistå diå maxairioË damãskhna (µ ka‹ korÒmhla

§n€ote) ka‹ jhram°na stÚn ¥lio [giå brãsimo/br«sin tÚn xeim«na].

s(x)mãri/s(x)mãria, tÚ/tå, ı/ofl yãmnow/oi [malakÚ (x), mÒliw ékoÊgetai].

sxolikå dikastÆria, efisaxy°nta propolemik«w stÚ dhmotikÚ sxole›o m¢

dikast¢w ka‹ kathgoroÊmenouw mayht°w [kathgoroÊmenoi ofl étaktÆsantew, skÒtousan pouliã, xãlasan fouli°w, kl°cane kerãsia, klp.]. ÉEj°leice polÁ grÆgora [§gkãlesan ka‹ tÚn grãfonta, éllå d¢n ¶dvke shmas€a, lÒgƒ t«n épartizÒntvn dikast«n].

sxolikÚ y°atro, ˜pou ka‹ ı grãfvn m°low miçw parãstashw, m¢ tØn mÒnh frãsh stØn skhnÆ, <<≤ mÊth maw, kÊrie>>, égg€zontaw m¢ tÚ dãxtulo tØn mÊth [diafeÊgei s¢ poiÚn/mayhtØn efip≈yhke].

sxolikÚw k∞pow, stÚ proaÊlio toË sxole€ou, ˜pou érketÚw x«row: tãjeiw ka‹

êtoma e‰xan tØn eÈyÊnh toË kÆpou tvn, sxÆmatow krabbãtou, ka‹ futeÊane diãfora, ˜pvw émÊgdala giå metafÊtech. Ka‹ ı grãfvn tÚn dikÒn tou k∞pon, moirazÒmenon sunetairik«w m¢ Kazãra; Bãso Perbanç; [yolå §d«]. SÆmera <<ke€tetai>> xortariasm°now.

s≈gamprow, ı, p∞ge gamprÚw sÉ êllo sp€ti, dhl. stÚ sp€ti t∞w guna€kaw tou.

TABERNES:

Palaiå tÚ XANI: ≤ prÒodow tÚ §jafãnisen.

Giå ßna diãsthma tÚ e‰xe ka‹ ı N°storaw m¢ tÚn  pãppo tÚn Xasãph. ÉArgÒtera kiÉ ı ye›ow ı MhtsioÊlhw. KiÉ ı Tsitsikl∞w;

ToË Kazãra: ¶kleise metå épÚ pen∞nta per€pou xrÒnia. TVRA TOU MHNA.

TÚ Sergiãni=Kurå BasilikØ nËn [chtÚ ka‹ mageireutÒ].

ToË ÉAntr°a, d€pla épÚ tÚ Taxudrome›on. EKLEISEN. ÖAnoijen êllow …….. (diafeÊgei).

ToË Tãkh/Kapetãniou.

ToË Kamperogiãnnh [stØn LÒntzia]. EKLEISEN. Met€khsen stÚ pr≈hn kafene›on  <<BoÊgia>>. TÚ §n LÒntzi&, nËn toË  D. Mhtrãka toË ka‹ Mantãra.

TÚ Zioumpãni/KAFE-CHSTARIA (toË Xondrok≈sta), kãtv épÚ toË Pantaz∞ [chtå ka‹ mageireutã].

Fãst foÊnt, d€pla stoË Bãsou tÚ kafene›on.

(merikå yÉ énaf°rontai kiÉ éllaxoË §ntaËya)

taØ/ta˝ - p«w; (≤ br≈mh):  SpeirÒmenon <<sithrÚn >> m¢ stãxua proorizÒmenon giå tãÛsma z≈vn, fid€vw megãlvn.

talagãn(i), tÒ. TÚ malli«to blãxvn/bosk«n.

tani°mai: kãtv, tanioËmai.

tanioËmai ka‹ tani°mai: tent≈nomai, ka‹ ≤ prçjiw/leitourg€a toË megãlou/xontroË §nt°rou/éllhlosf€ggomai. ÖAnv, jerotani°mai.

tãpa, ≤, paidikÚ <<˜plo>> épÚ [koÊfio] boÊzlio [bouzliã, ênv] ka‹ m¢ g°misma

épÚ xart€, gkagkarãtsa (ênv), klp., ka‹ p€esiw m¢ mikrØ b°rga ¶kanen ßna mikrÚ <<pãm>>.

Tãpilhw, parvnÊmion.

Tasiã, ≤, ≤ ÉAnastasiå/ÉAnastas€a. <<Tasiã, mvr°, Tasiã, giat€ mçw kãkiousew k‹ st°keiw kakioum°nh, Tasiå balantoum°nh: ±g≈,

mvr°, ±g∆ toÁn Gi«ta égap« k‹ êntra yå toÁn pãrou, Tasiã, mvr°, Tasiã>>.

taxiã, aÎrio. << ên mÉ égapãÛ ka‹ m¢ pone›, t€ y°l oÍ xãxaw kiÉ ¶rxhtai: p°w

tou nå rye› taxiå prv˛ nå pãroume glukÚ maz€>>.

tãcow, ı, ftiagm°now épÚ tenek¢ ka‹ truphmm°now giå tÚ cÆsimo t«n

kãstanvn.

tDrãÛk toË Lyår/toË Drãkou tÚ Liyãri (TOPVNUMIA kãtv)

:::ΔραϊκτοΛθαρ.jpg

 

 

TÚ Lyår, ı p°trinow ˆgkow, stØn m°sh [toË grãcantow], p€sv épÚ tØn Spl∞na kateba€nontaw prÚw ÑAh-MkÒla.  Lmpoxob€tiko/toË DilÒfou, palhå sparm°na xvrãfia ka‹ poll¢w perd€k(k)ew: e‰xe ka‹ lagoÊw.

 

t°li/-ia, tÚ/tã, e‰dow ßrpontow leptorãmmatow futoË [énarrixÒmenon s¢ po≈dh bÒtana].

teneketzÆw:

Propolemikå ı St°rgiow ı Tarnançw ¶kane tå loÊkia, klp.

Metå ı ye›ow ı MhtsioÊlhw, poÁ yå ¶kane ka‹ ganvtÆw: metå ênoije ka‹ tØn tab°rna (ênv).

SÆmera ı jãdelfow ı Pãnow poÁ kãnei ka‹ tå Ídraulikã, m¢ tÚn guiÒn tou tÚn MÆtsio, ‡svw ka‹ tÚn St°rgio. ÉAllå ¶rxontai ka‹ épÚ tÚ TsotÊli giå loÊkia ka‹ êllew sidhrik∞w

fÊsevw doulei°w.

t°ntziarw, ı, ≤ xÊtra/katsarÒla.

Tetãrth AÈgoÊstou, tÚ kayest∆w toË Metajç, 1936-1941. ÜOla tå sp€tia

¶prepe nå shmaioforoËntai t‹w giort°w, t‹w §ynik°w [kiÉ ¶dinen ßna jexvristÚ xr«ma tÚ kumãtisma t∞w galanÒleukhw/t«n galanÒleukvn]. ÉEp€shw ofl n°oi nå for°soun tØn  galãzian m¢ l€go leukÚ stolØn toË kayest«tow, dhl. t∞w EON. Ka‹ tå sxole›a prvtostatoËsan sÉ aÈtå ka‹ toË PentalÒfou beba€vw: ka‹ g€nontan diãforew §pide€jeiw ka‹ xoro‹ ka‹ fid€vw ˜tan Falagg›tew, én≈teroi éjivmatoËxoi t∞w Ùrgãnvsiw §pisk°ptontan tÚ sxole›o: aÈtå §g€nonto stÚ ÖIsivma, éllå ka‹ stÚ gÆpedo/aÈlØ toË sxole€ou p€sv [t≈ra énapodogurism°no, égn≈risto] (ı grãfvn parakolouy«n, giat‹ d¢n ¶kane ka‹ d¢n fÒrese t°toia stolÆ). ÉArgÒtera épÚ tØn EON stØn EPON.  TÚ kayest∆w Metajç kunhgoËse toÁw kommouniståw/éristeroÁw ka‹ pollo‹ fulak€syhkan, kiÑ ˜pvw ßlgen ı égaphtÚw ka‹ élhsmÒnhtow F≈thw toË ÉAntriç toÁw ¶bazan zestå/kautå mçllon aÈgå kãtv épÚ tØn masxãlh. Pollo‹ eÂxan stale› st‹w fulak¢w t∞w K°rkuraw ka‹ katå tÚ 1943 [mçllon] éf°yhsan §leÊyeroi kiÉ ériymÚw ∑rye stÚn Pentãlofo, ˜pou tÚ strathge›on t«n éntart«n, kiÉ ßna soÊrvpo merikoÁw maurokapnism°nouw toÁw f°rane giå katãluma stÚ sp€ti: tå prohgoÊmena brãdua e‰xame fitaloÊw. Ka‹ ≤ giagiå mÒliw e‰de toÁw <<maurokapnism°nouw>> e‰pen ˆxi êllouw fltaloÁw [Íp∞rxe ka‹ tÚ prÒblhma t∞w gl≈ssaw], éllå aÈto‹ épãnthsan d¢n e‡maste fitalo‹ kiÉ ∑tan polÁ eÈgeniko‹ ka‹ suzhtÆseiw giå t‹w m°rew poÁ kãyhsan  [ka‹ toÈlãxiston ßnaw §rxÒtan ˜tan br€skontan stÚn Pentãlofo], ka‹ ı rÒlow tvn ∑tan kayodhghtikÚw [miå giÉ aÈtå katãluma e‡xame ka‹ tÚn érxhgÚ toË égrotikoË kÒmmatow, diafeÊgei tÚ ˆnoma]. Giå toÁw fitaloÊw: l€go piÚ p°ra épÚ tÚ sp€ti e‡xame ßna xvrãfi ka‹ miå m°ra pernoËse épÚ pãnv ı MkÒlaw, §pimelhtØw t«n éntart«n stÚ xvriÚ kiÉ ‡svw ka‹ l€go suggenÆw maw, ka‹ toË l°gei ≤ giagiå <<§ r°, MkÒla, ékÒma kiÉ fitaloÁw mçw ¶steilew>> kiÉ épantãÛ <<e‰nai éd°lfia maw>>.

T°t ≤ kalÊba, toË T°th ≤ kalÊba, ˜pou ka‹ toË T°th ofl kastani°w. D¢n

 Ípãrxei pl°on, éllÉ ¶blepe prÚw D€lofo [∑tan p€sv épÚ tÉBãw tÚ ‡sivma (e‰xe kastani°w ka‹ égrioper€stera kãnan fvli°w, éllå t≈ra pçn: ∑ryan tå peËka/¶lata) ka‹ piÚ pãnv épÚ tÚ Giãbouro ka‹ tÚn xvmatÒdromo giå D€lofo]. Yêtan érx¢w toË 1945 [pãntvw ı kairÚw kalÚw] poÁ ı grãfvn p°rasen épÚ tØn kalÊba ka‹ toË ¶kanen §ntÊpvsh tÚ gualisterÒ thw xvmãtino pãtvma. AÈtØn tØn §poxØn ≤ xvrofulakØ/xvrofÊlakew kunhgoËsan toÁw <<éristeroÁw>> [d¢n ∏tan ˜loi éristero€: èpl«w ¶kanan éntãrtew], éllå toÁw mazeÊane ka‹ zhtoËsan dhl≈seiw metano€aw [toixokolloËntan] ka‹ julokopoËsan kiÒlaw toÁw sklhroÁw µ toÁw éntist°kontaw µ ‡svw ka‹ giå tÚ goËsto touw, dhladÆ, aÈt«n poÁ ktupoËsan [ka‹ meriko‹ jex≈rizan sÉ aÈtØn tÆn <<t°xnh>>]. Pãntvw g€nontan aÈtå ka‹ stØn énampompoËla aÈtØ épokalÊfyhken ≤ <<époyÆkh>>, ˜pou e‰xan krufte› ˜pla, dhl., stoË T°th tØn KalÊba, poÁ §jhge› tÚ gualisterÒ pãtvma (ênv): kãpou §ftå fort≈mata (moulari«n) perimazeÊthkan [kiÉ ékÒma diathre›tai ≤ efikÒna tvn]. Ka‹ parepimptÒntvw: kontå stÚ chlÒtero shme›o toË Rmçn [‡sia pãnv épÚ tØn ÑAh-Svte›ra], ˜pou t≈ra Ípãrxoun nãrkew [épÚ tÚ deÊtero éntãrtiko ka‹ mçllon toË stratoË: e‰xe fulãkio §ke› pãnv], prospãyhsan ofl éntãrtew mçllon nå skãcoun m°sa stå d°ntra ka‹ nå dhmiourgÆsoun ÍpÚgeio kruc«na, éllå paraitÆyhkan: mÒliw skãlisan tØn §pifãneian miçw prastiçw/•nÚw dvmat€ou, gemçto r€zew: ka‹ paraitÆyhkan ém°svw ka‹ épÚ miå deÊterh dokimØ (ı grãfvn <<¶pese>> pãnv tvn  katå tå peritrigur€smatã tou stÚ Rmçn: ∑tan tÚ 1944, tÒte poÁ ofl germano‹ ¶kanan t‹w §pixeirÆseiw tvn [ÜAgiow Kosmçw, ênv], ka‹ ofl éntãrtew, ‡svw ka‹ s¢ sunergas€a m¢ toÁw êgglouw, kataskeÊazan kruc«new). ÑH piÚ fhmism°nh éntãrtikh kruc«na b°baia e‰nai aÈtØ kontå stÚ Monast∞ri poÁ tØn énakãluce boskÚw pr‹n xrÒnia [ka‹ tÚ p∞ran ka‹ ofl émerikanik¢w §fhmer€dew, ka‹ Ofl Kairo‹ t∞w N°aw ÑUÒrkhw]. ÑAh-Pãntow, ênv.

tzãki, tÒ, ≤ §jexoËsa/ıratØ kapnodÒxow, épÚ tØn skepØ/st°gh.

Tzãnaw, mçllon parvnÊmion.

tzant€ra, tsant€ra kãtv.

tzetzb°w, ı, tÚ mpr€ki kaf°.

tziãnoum, tziãniam, ê, xrusÒ mou, paid€ [storgikã]: §j°leipen.

TziatzioÊlaw, parvnÊmion.

tz€ntziraw, ı, ı prasinÒxrusow <<skaraba›ow>> poÁ sunÆyvw pianÒtane st‹w

 kopri¢w ka‹ for¢w §d°neto m¢ klvstØ/n∞ma ka‹ diask°dazan tå paidiå ˜pvw tÚn kratoËsan kiÉ aÈtÚw p°tage/fteroÊgize. ÖAllvw, ı xrusokãnyarow.

tziompanar°Ûka skuliã, mplougkoÊdia, ênv.

tziornt€ni, jÊlo dÊo spiyam«n diå toË ıpo€ou ¶rrixnan kãtv

kãstana/karÊdia, klp. [tÒ p°tazen <<ı tziorntin€zvn>>, giå nå gkrem€sei tå kãstana, klp.].

tzioÊgkraba, fid€vw giå tå malliå poÁ e‰nai kãpvw dÊskola,

sfixtokatsarå/<<énakatemm°na>> ka‹ mØ eÎkola stÚ xt°nisma.

tziougkrab°lw, speirvtÚ (pagvm°no) xiÒni/broxÆ.

tzioumpan€ka, ≤, ≤ rãbdow [maggoËra].

tzioumpãnow, ı, ı poimØn/poim°naw.

tzioËfow, tz€fow, mhd¢n efiw tÚ phl€kon.

tz€tzi, tÒ. ı mastÒw, nhpiakã.

tzmãki/-ia., ≤ rÒka kalampokioË.

tzÒpla, tã, kãti zouzoÊnia/zvÊfia poÁ zoËn stÚ nerÒ, ˜pvw stØn Zampãsta: skÊbei kane‹w nå pie› nerÚ épÉ tØn koupãna ka‹ boÁr

aÈtå bga€noun épÉ tØn trÊpa ka‹ tr°xoun m°sa stÚ nerÒ.

tzÒplo/tzÒpla, tÚ/tã, tÚ polÁ mikrÚ gourounãki.

tzoxãdi/tzoxãdia, tÚ/tã, nÒstimo, brastÚ êgrio xortarikÒn, ımoiãzon Ùl€gon prÚw tÚ rad€ki [bgãzei ka‹ gãla/êspro xumÒn]. ÉEpãnv, zaxarãki/-kia.

thgãnia: <<êgleife ≤ nÊf(h) tå thgãnia>>: §l°geto/l°getai ˜tan br°xei katå

tÚn gãmon, ka‹ énaf°retai stÚ ts€knvma stÚn pãto thganioË poÁ sxhmat€zetai ka‹ poÁ ¶xei nostimiã [metå épÚ kãsia (ênv) µ thgãnisma].

thlebÒaw, ı [tÚ xoun€]: katå tÉ éntãrtiko (1943-1944) §xrhsimopoie›to giå §pikoinvn€a/énakoin≈seiw stÚn kÒsmo.

thr«, koit« [t€ thrçw;].

t€k-t€k, paixn€di m¢ efikosãlepto (palaiÒ). Pa€zetai/§pa€zeto diå xtupÆmatow

stÚn to›xo toË nom€smatow m¢ skopÚ nå plhsiãsei tÚ êllo xãmv giå nå tÚ kerd€sei ı pa€zvn [tÚ ˆnoma t€k-t€k tÚ ÍpenyÊmisen ı égaphtÚw f€low ka‹ summayhtØw ı ÉAl°kow].

<<T€mion jÊlon>>, prostateÊe tÚn f°ronta ka‹ égnÚn épÚ sfa›rew, stÚn pÒlemo, ktl.

tintil€n(n)a, ≤, kãpvw chloÊtsiko ênyow m¢ mikrå k€trina louloudãkia/ênyh

[aÈtofÊetai]: ka‹ éf°chma épÉ aÈtÚ tÚ louloËdi: xrhsimopoie›tai ka‹ giå tØn prostas€a t«n roÊxvn épÚ tÚn sk«ro/tØn mÒltsa: bãzontaw tÚ louloËdi énãmesa stå roËxa [ka‹ metaforik«w: ¶meina tintil€na, dhl. ¶meina épÚ xrÆmata].

Tit∆r oÍ mÊlouw, ı mÊlow toË Tit≈rh kontå stÚn mÊlo toË Nt°rh [megãlo

potãmi].

tÉKÒraka ≤ fouliå [=toË KÒraka ≤ fvliã], lÒfow Íperke€menow t∞w LÒntziaw

(ênv)/plate€aw PentalÒfou [prbl. ÑOmÆrou, ÉOdÊsseia, =acvd€a N (13), 407-410: dÆeiw [=ÉAyÆnh ÉOduss∞i] tÒn ge sÊessi parÆmenon [=EÎmaion]: afl d¢ n°montai/ pår KÒrakow p°tr˙ §p€ te krÆn˙ ÉAreyoÊs˙, / ¶syousai bãlanon menoeik°a ka‹ m°lan Ïdvr / p€nousai, tã yÉ Ïessi tr°fei teyalu›an éloifÆn.].

tÉKoÊkou tÚ cvm€. ÖAnyow m¢ makrÁ m€sxo ka‹ mabiå kefalÆ, époteloum°nh

épÚ <<kokkoeid∞/spuroeid∞ mikrãnyh>>. ÉAny€zei per€pou ˜tan lale› ı koËkow [ênv].

tÉ le€p mãna k‹ lagkiÒl, toË le€pei noËw [lagkiÚl kommãti épÚ sigkoËni poÁ

§rrãbeto stØn kãtv êkrh t∞w kountoÊsiaw (ênv) [palhå ı rãfthw §rxÒtan stÚ sp€ti kiÉ §ke› ¶rrabe kãpew, kountoÊsiew, klp., kiɶlege ka‹ tå xamp°ria/éste›a tou]. Mãlista ßna én°kdoto giå tÚn ParayÊra: ¶rrabe kountoÊsia ka‹ tÚ lagkiÚl d¢n §fÆrmoze ka‹ toË ¶lege <<pÒth makra€nw kØ pÒth kounta€nw>>.

TÒkhw, ı YeotÒkhw.

TÒlhw, ı. ı ÉApostÒlhw, ÉApÒstolow.

TOPVNUMIA- ‡svw parataxyoËn ka‹ êlla

ÉArxÒmenoi épÚ tKÒraka tFouliå [<<Íperãnv>> t∞w LÒntziaw], tBuzÆr tÚ Lbãd [piÚ pãnv tPãp tÚ Phgãd, m°sa st‹w Ùju°w], stMÒnaÛx tKastaniå [d¢n Ípãrxei pl°on], tKl°ft tÚ Mn∞ma [pãnv épÚ tØn Liãpout], korufogrammØ toË Rmçn/tBou˝mta tÚ xvråf [chlÒterh korufÆ], katãbasiw efiw Spl∞na [épÉ §d« prÚw tDrãÛk tÚ Lyår ka‹ ÑAh-MkÒla (katãbasiw) ka‹ dejiå prÚw tPappç tÚn Lãkko (¶xei <<phgãdi>>, éllå tÚ kaloka›ri sxedÚn st€/Êbei [ép°nanti tSamarç ofl kastani¢w poÁ d¢n Ípãrxoun pl°on]), TsiÒntzioura tÑAl≈n (˜pou palhå tå xvrãfia t∞w yeiçw Panãgivw ka‹ poll¢w perd€kkew)[*fvtograf€a kãtv], Tsitsikl∞ ≤ kalÊba (d¢n Ípãrxei t≈ra), ka‹ stØn potamiã, stBouÛmtoÊlaw tÚn birÚ (megãlow, fhmism°now)}: éristerã épÚ Spl∞na, ÉAnÆlio/Shmantr°li (˜lo peËka t≈ra ka‹ gumnÚ épÚ purkaÛã), tBåw tÚ ‡sivma, p€sv T¢t ≤ kalÊba [d¢n Ípãrxei pl°on], Giãbouro (xvrãfia palhå t«n ye€vn Bagg°lh/MÒrfouw), PotamoÊlia, kãtv.

Rmçn, pleurå prÚw Pentãlofon ka‹ érxÒmenoi épÚ Liãpout [kãtv épÚ MÒnaÛx tKastaniå ka‹ tKl°ft tÚ Mn∞ma] prÚw éristerå: Liãpout, pãnv SkÆc [tÚ nerÒ thw metaf°ryhke stÚn Pentãlofo épÚ propolemikã], Si≈poto [k∞poi], Pithliån ofl Kastani¢w (˜pou ékÒmh s≈zetai ka‹ ≤ kalÊba, ktism°nh épÉ tå duÚ éd°lfia), tBuzØr ofl Kastani°w, épÚ kãtv tÚ Kell€ (èg€asma), rizå stun lãkko/reËma ≤ pãnv ka‹ kãtv SkÆc [palhå k∞poi m¢ fasÒlia ka‹ jenuxtoËsen ı kÒsmow giå nå pot€sei tå fasÒlia tou m¢ tÚ l€go nerÚ: ≤ kãtv miå sioËrka, xvr‹w nerÚ tÚ kaloka›ri), ≤ pãnv m¢ dÊo brÊsew ka‹ ≤ mprostinØ m¢ sk°pasma, éllé e‰xe p°sei prÚ polloË: ofl Boutsiãdew ¶pairnan nerÚ épÚ tÚ p€sv phgãdi, éllå t≈ra tÚ §jafãnisan ofl ëmmoi toË reÊmatow: tÚ mprostinÒ tr°xei ékÒmh, éllå §gkataleimm°no ka‹ krumm°no épÚ tØn <<tsoukn€da>> ka‹ mÒnon tÚ kelãrusmã tou ékoÊgetai], KouknÛÒh, épÚ kãtv tBuzØr tÚ ‡sivma [˜pou …w paidiå

xoreÊame ka‹ yeatreÊame ÍpÚ tÚn éj°xasto f€lo tÚn Xr∞sto], kiÉ épÚ kãtv tÚ palhÚ j°ntisma poÁ fyãnei kãtv stÚn lãkko BasioËlsta, ˜pou ofl guna›kew ¶plenan bel°ntzew, klp., ˜tan e‰xe nerÒ, pern«ntaw tÚn lãkko épÚ tBuzØr tÚ ‡sivma, tMpãmp Pithliån [‡sivma m¢ kastani¢w t«n Zhsãdvn, kiÉ ˜pou palhå bga›nan taxtikå manitãria, fid€vw kalogrãkia: t≈ra ¶xei pathye› polÊ], l€go xamhlÒtera tå marmãria ka‹ ı Frãxthw [kastani°w, tsãrkoi], pãnv épÚ tMåmp Pithliãn, tBuzØr ofl kastani°w, chlÒtera tPÒrt tÚ ‡sivma (j°fvto), ka‹ sxedÚn stØn korufØ dejiÒtera, Tsnç tÚ XantãÛk (épÉ ˜pou XantãÛk, miå skoteinØ ÙpØ énãmesa s¢ brãxia) m¢ fisi≈mata kiÉ ˜pou taktikå bga€noun manitãria tØn §poxÆn tvn: éristerÒtera épÚ tBuzÆr tskastani¢w jekinãei ßnaw lãkkow sxedÚn épÚ tØn korufØn ka‹ fyãnei kãtv stÚ reËma BasioËlsta: sÉ aÈtÚn tÚn lãkko (épÚ pãnv), tKalÒghr tÚ phgãd [miå gkoËba, éllå m¢ pagvm°no nerÒ, toÈlãxiston palhã], ≤ BasioËka [poÁ teleuta›a e‰xe xaye› §ntel«w tÚ nerÒ thw tå kaloka€ria], tKoufouk∆l ≤ mpisthriå [miå sphliå poÁ ékÒmh <<megal≈nei>>: m°sa, nerÚ ¶trexe apÚ tå legÒmena <<buziå>> ka‹ …w paidiå br°xame tå malliã maw giå nå megal≈soun: ka‹ miå trÊpa éristerå stÚ bãyow, skoteinÆ, éllå tØn kat°bhken ı grãfvn [palhå k∞poi kiÉ érketo‹ kÒssufoi], xamhlå ≤ jakoustØ Zampãsta m¢ tÚ krÊo nerÒ thw, éllå giå kanaduÚ xrÒnia tÚ nerÚ sxedÚn st°reue ka‹ mÊrize sån <<mparoËti>> [p°rasen ı égrotikÚw drÒmow épÚ ke› ka‹ r€jan fourn°la, éllå Íp∞rxe ka‹ énombr€a/leicudr€a giå d°ka per€pou xrÒnia: t≈ra fa€netai ˜ti <<sun∞lyen>>] (palhå Íp∞rxan ka‹ k∞poi ka‹ ≤ gkortsiå ékÒmh ég°rasth ka‹ karperÆ): sxedÚn d€pla ≤ ÑAh-Svte›ra, giortãzousa st‹w 6 AÈgoÊstou m¢ érketÚ kÒsmo (t≈ra pçne ka‹ m¢ èmãji), xamhlÒtera tÚ Kour‹ poÁ fyãnei m°xri tÚ Kakabãki (˜pou kolumpoËsan tå paidiã: t≈ra p°ftei ˜lh ≤ br«ma §ke›), pãnv épÚ tØn ÑAh-Svte›ra, tPagourtz∞ tÚ ‡sivma [tÚ manitãri ∑tan taktikÒ, éllå t≈ra span€zei, ¶xoun §mfanisye› ka‹ tå peËka/¶lata ka‹ ofl kastani¢w ÍpoxvroËn], chlÒtera bga€nei kane‹w stØn korufÆ [Klãdio], éllå ¶xei nãrkew [ı stratÚw e‰xe fulãkio §ke› pãnv, 1947-1949]: l€go p°ra épÚ tØn ÑAh-Svte›ra, tå Kotr≈nia, l€go chlÒtera tSamarç ofl kastani°w, éllå §jafan€syhkan épÚ tå peËka ka‹ kãpoia érr≈stia, xamhlÒtera m°xri tÚ reËma, tKoutsouÛãn, ˜pou phgØ énablÊzousa [m¢ polloÁw kÆpouw tÒte]: p€sv stå Kotr≈nia, pern«ntaw tÚn lãkko, xamhlÒtera tÚ kãtv Klãdio, ˜pou k∞poi fasouli«n (tÚ nerÚ sÆmera tr°xei §leÊyero ka‹ fyãnei m°xri tÚ reËma kãtv): chlÒtera (épÚ Kotr≈nia) proxvrçme prÚw tProutsãl tskastani¢w ka‹ tÚ pãnv Klãdio, ¯pou ka‹ t∞w Blãxaw ofl mpisthri¢w [ı grãfvn ¶xei koin¢w kastani¢w §ke›]: piÚ p°ra e‰nai tBak€m ofl kastani¢w m¢ tå kalã touw kãstana, ékrib«w d€pla (t‹w xvr€zei ı lãkkow) Tsnç ofl kastani¢w (t‹w §jafãnisan tå peËka): §ke› kontå ka‹ l€go piÚ pãnv e‰nai ka‹ ofl TrÊpew d€pla stÚn drÒmo poÁ trabãÛ giå Kraniå ka‹ Spl∞na, pr‹n épÚ tØn Spl∞na stÚn drÒmo tÚ pÒdi toË ÑAg€ou Gevrg€ou [ênv]/M°ga ÉAl°jandrou [stØn Kraniå e‰xen ı PapaÛãnw xvrãfi ka‹ fÊteue kalampÒki ka‹ tÚ fÊlage nå mØ tÚ fãÛ ı êsbow]: d€pla épÚ tØn Kraniå tÚ reËma/lãkkow poÁ épÚ Spl∞na fyãnei kãtv stÚ PetrÒboulo [˜pou palaiå k∞poi ka‹ kerassi¢w] ka‹ xÊnetai stå PotamoÊlia xamhlÒtera [˜pou pãli k∞poi palaiÒtera]: pr‹n épÚ tÚ PetrÒboulo ka‹ §rxÒmenoi épÚ KoutsouÛãn, tGår tÚ ‡sivma ka‹ ı drÒmow poÁ f°rei prÚw Giãbouro ka‹ D€lofo/LmpÒxobo.

PROS tPãp tÚ phgåd [piÚ pãnv épÉ tKÒraka tØ fouliå, kiÉépÚ tØn Ft¢r/Ft°rh] ka‹ p°ra [korufogrammÆ]. ÑH PanoËkla [ékÒmh m¢ nãrkew, épÉ tÚ 1947-É49, per€odow éntãrtikou], TampoÊri/EfikÒnisma/aÈx°naw [ı §ynikÚw prÚw ÑEptax«ri, ≤ étrapÚw prÚw ÑAh-Liç]. L€go piÚ p°ra [ka‹ prÚw ÑEptax«ri] ı Tslism°now ı lãkkouw (sÊnoro PentalÒfou-ÑEptaxvr€ou sÆmera, ırioyet¢n palaiå efiw timvr€an t«n Zioumpanivt«n diå fÒnon tinå ka‹ ofl Mpourmpoutsi«tew [nËn ÑEptaxvr€tew] …w timØn/timvr€an ¶labon érketØ ka‹ kalØ dasikØ ¶ktash épÚ toÁw Zioumpani«tew [nËn Pentalof€tew]). ÉEke› kontå ka‹ tå Tr€a ÉAl≈nia ka‹ tÚ Rousivtår. Str€bontew éristerã (ént‹ prÚw ÑEptax«ri), ékolouyoËntew tÚn dasikÒn, dejiå épÚ pãnv ı Tãliarow, ˜pou tKats€ka tÚ phgåd ka‹ palaiå tSialamçn tÚ xourãf. ÑH korufØ KÒniarw ˜pou sfodr¢w mãxew katå 1948-É49, tØn per€odon toË éntãrtikou: piÚ p°ra Tsitsikl∞ tÚ karaoÊl [kãtv stØn potamiå, ı ÑAh-MkÒlaw (prosÆlio)]: parakãtv épÉ tÉ Tsitsikl∞ tÚ karaoÁl [µ ka‹ épÚ tÚ KaraoÊl] ka‹ éten€zontew §mprÚw, tÚ NtoutskÚ/DotsikÚn [éristerå ≤ Basil€tsa, tÚ <<éerodrÒmion>> êgglvn/éntart«n katå tØn katoxØn 1943-É44, ka‹ dejiå ı SmÒlikaw, Samar€na ka‹ xamhlÒtera ZoÊzoulh (ZoÊzoulh t≈ra stØn Kastoriã), FoÊrka]. Gur€zontew épÉ tØn pleurån bl°pousa prÚw ÑAh-MkÒla ka‹ ékolouyoËntew tÚn mesianÚn dasikÚn prÚw Tr€a ÑAl≈nia ka‹ Mpãnia, éristerå ofl topoyes€ew GkoËbew, Kacãlia (kiÉ ‡svw ka‹ Kazãnia). Pr‹n tå Tr€a ÑAl≈nia ka‹ dejiå xamhlå stÚ potãmi tå Mpãnia [kiÉ ˜,ti ¶meine épÉ aÈtã]. StÚ prosÆlio pãnv épÉ tå Mpãnia, tå Mpriãsta ka‹ tKazãra tÚ xourãf [ka‹ trab«ntaw prÚw Tsitsikl∞ kalÊba-tDrãÛk tÚ Lyãr (LmpÒxobo/D€lofo)]. ÉApÉ tå Mpãnia ı dasikÚw katå tÚ potãmi f°rei efiw ÑAh-MkÒla ka‹ prÚw ÑAh-Mhnç [Mageri≈tiko/Dasull€ou].

Palaiå sÉ aÈt¢w §d« t‹w periox¢w jekalokairiãzontan tå xeimad€sia: t≈ra épÚ kan°na kopãdi. Periox¢w ploÊsiew yél°geto s¢ xÒrto/klad€, balãnia, jule€a, manitãria, kun∞gi (p°rdikew (épÚ kammiå t≈ra), lagvo€ (ligosto‹ nËn), fãssew, égriogoÊrouna: ka‹ zarkãdia ka‹ érkoËdew, épÉ ˜,ti §pitr°petai).

 

:::tPappaoLakkos.jpg

 

*Φωτογραφία τοῦ Ζαχαρία ἀπὸ ξάδελφο, λήφθη épÚ grãfonta 1 Φεβρουαρίου 2013. Σπλήνα-τΠαππᾶ ὁ Λάκκος-ἀριστερὰ πευκιὰ ὅπου παλαιὰ οἱ καστανιὲς τοῦ Σαμαρᾶ-παραπέρα Τσιόντζιουρα τ῾Αλών-στὸ βάθος ὁ Σμόλικας χιονισμένος.

 

ALLA

 

ÉArbatos°llo, tÚ: stØn plagiå t∞w Bar°ggaw (kãtv) bl°pousa prÚw ÑAh-Kvnstant›no ka‹ Giãbouro. Kastani°w, t≈ra efisxvroËn tå peËka/¶lata.

Bar°gga, ≤: bl°pe PalhÒkastro, ênv.

Gkampin€ko, p€sv épÚ tØn Gkrant€ska.

Nikor€nna, ≤, ép°nanti épÚ Gkrant€ska ka‹ Stra˝sta: émpelofÒra perioxØ palhã.

Tsat€b, tÒ: <<korufØ>> t∞w Nikor€nnaw, pãnv épÚ PeribÒli [ênv].

Riãxvbo, tÒ: épÚ pleurå t∞w Bar°ggaw bl°pousa prÚw MpÒrsia/KorufÆ. Palhã, xvrãfia §ke›: bga€noun ka‹ manitãria.

TsioËka, ≤, ép°nanti épÚ MpÒrsia/KorufÆ. TØn di°sxize drÒmow giå Grebenå ka‹ kãtv: drÒmow giå ntÒpiouw, kuratz∞dew ka‹ tajideuÒmenouw, §ke› ka‹ ı KlacÒdentrow [˜pou xvr€zontan ofl jeprobodoËntew ka‹ ofl tajideuÒmenoi].

 

torÚw/tourÒw, ı, tå ‡xnh, ka‹ fid€vw stÚ xiÒni ka‹ ı <<drÒmow>> poÁ éno€getai

stå xiÒnia diå t∞w perpatÆsevw [nÉ éno€joume tourÚn NÉ érkoËda bl°poume toÁn tourÚn gureÊoume].

tourÒw, ÍpÚ torÒw, ênv.

TRAGOUDIA, palhã. (1) <<SÆmera maËrow oÈranÒw, sÆmera maÊrh m°ra, sÆmera jexvr€zetai mãnna k‹ yugat°ra: ên tˆjerew

mannoÊla mou s¢ piÚ bounÚ yÉ érãjv nå moÎstelnew tå roËxa mou pr‹n skotvy« nÉéllãjv>>. (2) <<Stå Grebenå lab≈yhka stå Giãnnina m¢ ste›lan ka‹ stoÁw kalÊterouw giatroÁw pçne giå nå m¢ giãnoun, êspra foroËsan ofl giatro€, êspra kiÉ ofl nosokÒmew, k‹ m°na tÚ kormãki mou tÚ trÊpagan belÒnew. Pãre giatr° tå giatrikã, pÆgaine stØn douleiã sou, tÚn pÒno pˆxv stØn kardiå k‹ giatremÚ d¢n ¶xei>>. (3) <<ÉAfÆnv geiå st‹w ¶morfew ka‹ geiå st‹w mauromãtew, ki ±g∆ pãv stå Giãnnina stoË mp°h tå sarãÛa: br€skv tÚn mp°h kãyountan tsigãrou nå foumãrei: kalhmerã sou, mp°h mou, kal«w tØn blãxa poÔrye: §sÁ Ésai ≤ blãxa ≤ ˆmorfh stÚn kÒsmo jakousm°nh [µ ≤ blãxa ≤ painem°nh], pˆxei tå x€lia prÒbata ka‹ duÚ xiliãdew g€dia, lÊkow nå fãÛ tå prÒbata ka‹ tsãkalow tå g€dia, ka‹ miå érr≈stia foberØ nå eÏrei tÚn tsopãno, nå me›n ≤ blãxa monaxØ sån kalamiå stÚn kãmpo>> {{ı grãfvn §jeplãgh nÉ ékoÊsei aÈtÚ tÚ tragoÊdi (µ parallagÆ tou) stØn ERTsat pr€n merikå xrÒnia édÒmenon épÚ meirãkion (§grãfh, 5/1ou/2011)}}. (4) <<ÖAx st∞w Raxob€€€ -€tsaw tå xvriå, êx §ke› mvr¢ ginÒtan gl°nti, êx §ke› ginÒtan gl°nti, kiÉ ‡sa m¢ tÚ meshm°ri mçw §ste›lan tÚ xamp°ri, êx p∆w mçw skot≈≈-t≈san tÚn TsourlÆ, êx tÚn pr«to m≈re lagouti°rh, êx tÚn pr«to lagouti°rh, êx TsourlÆ, mvr¢ TsourlÆ mou, d¢n s¢ gl°nthse ≤ chxÆ mou>>.(5) << Fvnãzei ≤ Mugdãlv nå pãv stÚ diakoniÒ, ênte nå pãv stÚ diakoniÒ: mpiz°risa, m∆r mãna mÉ, sakoÊlia nå krat« ka‹ yå tå paratÆsv nå pãou nå pantreut«: bãstã, koÊrÆ mou, bãsta, ka‹ toÊthn tØn xrouniå kiÉ Ég∆ yå sØ pantr°cou m°sa stØn Ko(u)rutsã: tsaroËxi tÚ liat€ni ka‹ foÊnta kÒkkinh>>. Ka‹ efiw TaliarosB1(A-M).htm §ntaËya. [ÖIsvw tÚ << Fvnãzei ≤ Mugdãlv nå pãv stÚ diakoniÒ, ênte nå pãv stÚ diakoniÒ:>> nÉ énÆkei parakãtv]

(a) <<KunhgÚw poÁ kunhgoËse efiw tå dãsh miå forã, bl°pei ßna §rhmokklhsãki proxvre› ka‹ mpa€nei m°sa, proxvre› ka‹ mpa€nei m°sa  m¢ luphterØ kardiã, kunhgÚw poÁ kunhgoËse efiw tå dãsh miå forã>>. [ı grãfvn tÚ ¶mayen épÚ tÚn f€lo tÚn SvtÆrh, mikro€, poÁ tÚ e‰xen ékoÊsei épÚ tÚn pat°ra tou]

 

KunhgÚw poÁ kunhgoËse 

efiw tå dãsh miå forå

¶tuxe nå sunantÆsei

miå §rh, miå §rhmoklhsiã.

 

Proxvre› ka‹ mpa€nei m°sa

m¢ luphterØ kardiå

bl°pei n°a proskunoËse

miå mikrÆ, miå mikrØ kalogrhã.

 

KalÒgrhã mou t∞w l°ei

tÚ ˆnomã sou §piyum«

tÚ ˆnomã sou, ka‹ êw peyãnv

stÚ §rh, stÚ §rhmokl∞si aÈtÒ.

 

TÚ ˆnomã mou d¢n stÚ l°v

giat‹ yå m¢ luphye›w polÁ

giat‹ §sÁ Ésoun ≤ afit€a

kalÒgrh, kalÒgrha nå m¢ de›w.

 

ÖEla pãthse tÚn ˜rko

ka‹ pantr°cou miå forå

pãre me tÚn kunhgãrh

poÁ sÉégã, poÁ sÉégãphsa pistã.

 

P«w tÚn ˜rko nå patÆsv,

tÚn yeÚ nÉ érnhy«

•ptå ¶th e‰nai t≈ra

˜pou, í ˜pou éskhteÊv §d«.

 

TÚ cvm€ mou e‰nai tÚ xÒrto

tÚ krebãti mou aÈtÚ

ka‹ miå p°tra majilãri

¶tsi moÎ, ¶tsi moÎtane graft«.

 

(ÉApÚ tØn jad°lfh tØn KassianÆ).

19 ÉIoun€ou 2009

 

PARATHRHSH. 30 ÉOktvbr€ou 2010, Sãbbaton, mesãnuxta, 24.00 per€pou [EST], ERTworld=ET3, KuriakÆ sto xvriÒ, Kãtv GrammatikÚ P°llaw, meriko‹ megãloi tragoÊdhsan, …w de›gma toË xvrioË: kiÉ épÉ ˜,ti kratÆyhke, <<tˆnomã sou kiÉ êw peyãnv>>, <<§kklhs€a>>, tragoudoËsan tÚ ênv tragoËdi µ s¢ parallagÆ tou: ≤ d¢ Mãrnh XatzhemmanouØl ≤ parousiãstria toÁw e‰pe <<t€ tragoËdi e‰nai aÈtÚ; pr≈th forå tÉ ékoÊv>>.

 

(b) <<Mãrã, kal°, marãyÆkãne tå kladiã, gi°m marãyhkan tå xÒrta m¢sÉ t∞w ÑElhni∆w tØn pÒrta, kiÉ ≤ ÑE, kal°, kiÉ ≤ ÑElhni∆ kayÒtane, gi¢m stØn êkrh épÉ tÚ potãmi giå tÚn K€tso thw rvtãei: tÚn K€, kal°, tÚn K€tso tÚn §piãsane ka‹ stØn fulakØ tÚn pçne tØn ÑEl°nh d¢n rvtçne: ˜sa, kal°, ˜sa flouriå ¶xÉ ≤ ts°ph mou ˜la y°É nå tå d≈sv, gi¢m tÚn K€tso mÉ nå glut≈sv, kiÉ ên d°, kiÉ ên d¢n moË ftãsoune kiÉ aÈtå, bãzv ka‹ tÚ nufikÒ mou giå tÚn K€tso tÚn dikÒ mou, kiÉ ên d°, kiÉ ên d¢n moË ftãsoune kiÉ aÈtã bãzv ka‹ tÚ daxtul€di mÉ giå toË K€tsiou mÉ tÚ xat∞ri>>. 

(g) <<M¢ p∞re tÚ potãmi, m¢ p∞re ı potamÒw, bgãlta tã maËra, bgãlta, Leni≈ mou, ka‹ mÉ ¶fage ı ka#mÒw: tå maËra d¢n tå bgãzv giat‹ moË moiãzoune, e‰mai kontoËla kiÉ êsprh, leb°nth, ka‹ moË tairiãzoune>>. Kãtv, ér. 35.

ÖAllo ßna palhÚ tragoËdi e‰nai kiÉ aÈtÚ poÁ énaf°retai stØn dolofon€a toË §rgolãbou ÉAyanasÒpoulou tØn 7hn ÉIanouar€ou 1931 [ERT sat, TA REMPETIKA, 21.50, 15/9/06] poÁ e‰xe panellÆnian épÆxhsin: <<StoË XarokÒpou tå stenã miå mikropantrem°nh §skÒtvse tÚn êndra thw mikrØ diabolhm°nh: ka#m°ne YanasÒpoule, t€ soÎmelle nå pãyeiw épÚ kakoËrga peyerå tå niãta sou nå xãseiw: p«w bãstajew, m∆r FoËla mou, ka‹ p«w bastçw ékÒma, §sÁ nêsai stØ fulakØ kiÉ ı êntraw sou stÚ x«ma>>, ˜pvw tÚ j°rei ı grãfvn.

ÖAllo: <<ÉEse›w pouliå toË kãmpou ka‹ t∞w RoÊmelhw, aÈtoË chlå poÁ pçte, l€go giå xamhl≈sate, nå grãcv ßna grãmma ka‹ miå cilØ grafÆ, nå ste€lv stØn guna›ka mou, nå mØ m¢ kartere›: §d« stå j°na poÔrya, §d« sÉn  ÉAmerikÆ, ˜tan kinÆsv nêryv, xiÒnia ka‹ brox°w, kiÉ ˜tan gur€sv p€sv ¥liow, jasteriã>>.  Mçllon efisagvgØ épÚ tÚn nÒton.

ALLA DIAFORA. (1) <<Sãn pçw, Malãmou mÉ, giå nerÚ kiÉ §g∆ stØn brÊsh karter«, nå soË tsak€sv tÚ stamn‹ nå pçw stØn mãna sÉ  édeianØ>> [épÚ tÚn ge€tona 

tÚn Patri≈th].

(2) <<ÉEke› chlå stÚn ParnassÚ s¢ miå kontØ raxoËla, §ke› ¶xoun ofl blãxoi sÊnajh pantreÊoun miå blaxoËla, t∞w d€noun pro›ka prÒbata, t∞w d€noun pro›ka

g€dia, t∞w d€noun kiÉ ßna êlogo nå perpatãÛ kabãlla>> [épÚ tØn geitÒnissa tØn tseligkopoËla poÁ tÚ ¶feren épÚ tå xeimadiã, Yessal€a gÊrv épÚ TÊrnabo].

(3) <<Nêxa nerãntzi nêrixna stÚ pe-, mãnã mÉ, stÚ p°ra parayÊri, nå tsãkiza tÚn mãstrapå pˆxe€, mãnã mÉ, pˆxe‹ tÚ karuofÊlli>>.

(4) <<Tå fÊlla k‹ tå d°ntra mçw s°rnoun tÚn ka#mÚ tÚ p«w yå xvristoËme, xrusÒ mÉ, ≤me›w tå duÒ>>.

(5) <<Lãlã, poul€ mou, lãla sÉ ˜la tå peribÒlia ka‹ stÚn dikÒ mou tÚn mpaxts°, poul€ m É, nå mØ lalÆseiw giatÉ ¶xv tÚn êntra mÉ êrrvsto bareiå giå nå

peyãnei>>.

(6) <<D°spv m¢ tå koumpoÊria sou ka‹ tÚ êspro sou mplouzãki moÎbalew barÁ merãki>>.

(7) <<Chlå tå parayÊria sou ka‹ xamhlå koitoËne kiÉ ˜tan gur€sv nå tå d« d€xvw é°ra kloËne>>.

      <<Chlã tØn xt€zeiw tØn fvliå ka‹ yå lug€sÉ ı kl«now ka‹ yå soË fÊgoun tå pouliå ka‹ yå soË me›nÉ ı pÒnow>>.

(8) <<SÆkv êntra mÉ nå koimhye›w, sÆkv gkrem€sou p°se: ±g∆ soË l°v, XãÛdou mÉ, g°rasa/d¢n mpour« ka‹ sÁ y°leiw paixn€dia: giå bãle tÚ xerãki sou stÚn

érgurÒ mou kÒrfo nå piãsÉ tÉ ÉApr€lh tØn drosiå, tÚn Mãh m¢ tå louloÊdia>>.

            Xrπzei sumplhr≈sevw.

(9) <<SÆmera, mãna mÉ, d¢n mpor«, d¢n mpor«, d¢n ¶xv k°fi, stØn kardiã mÉ ¶xv sekl°ti: ka‹ miå mikroËla pÉ égap« d¢n tØn bl°pv stolism°nh stÚ xorÚ giå

nå xoreÊei: moÎpane, l¢ manoËla mou, moÎpane p∆w pantreÊetai ka‹ pa€rnei tÚn §xyrÒ mou: bãzÉ ı papçw tå grãmmata, bãz∆ kiÉ §g∆ tå klãmmata, bãzei kiÉ ı nounÚw stefãni maËrow oÈranÚw moË Éfãnh>>.

(10) << PoÎsouna perdikoÊla mou tÒso kairÚ xam°nh, p∞ga nå mãsv kãstana m¢ tÉ êlla tå kor€tsia kiÉ ı Lãppaw mçw égnãnteue épÚ chlØ raxoËla: kor€tsia Kastani≈tika ...>> (tå

ÍpÒloipa diafeÊgoun). ÑO Lãppaw kl°fthw, t°lh 19ou afi. µ érx¢w 20ou afi. [makedonikÚw ég«naw].

(11) <<Mãrv, Mãrv, miå forå e‰nÉ tå neiãta: Mãrv, Mãrv, t‹w ntrop¢w parçta: toË filioË tØn pr≈th glÊka mØ tØn §pairnçw giå pro›ka, mØ m¢ di≈xneiw

 t≈ra poÁ s¢ br∞ka>>.

a. << ÑH Mãrv ≤ painem°nh, ≤ Mãrv ≤ lugerØ tÚn Giãnno perim°nei kiÉ ˜lo tÚn kartere›>>.

(12) <<ÜOla tå poulãkia zugå-zugã, tå xelidonãkia zeugarvtã, tÉ ¶rhmo tÉ éhdÒni tÚ monaxÚ perpate› stoÁw kãmpouw ka‹ kelahde› ka‹ l°gei, êndra mou 

Pol€th pramateutØ poË tØn br∞kew aÈtØn tØn niå tØn janyomalloËsa tØn ÉAyhnç>> [ka‹ mçllon élli«w, ént‹ ÉAyhnç,  Patriniå êdetai].

(13) <<Miå m°ra poÁ kayÒmastan stå xÒrta tÉ ényism°na, Mari≈ mÉ, t∞w l°gv sÉ égap« trella€nomai giå s°na: épÚ tØ m°sh mÉ êrpaje stÚ stÒma m¢ filãei

ka‹ moÔpe mÉ ßna stenagmÒ, e‰sa€ mikrÚw ékÒmh: megãlvsa ka‹ tØn zht« mÉ êllon zhtãÛ ≤ kardiã thw, må Ég∆ pot¢ d¢n tÚ jexn« aÈtÚ tÚ f€lhmã thw>>.

(14) <<TÚ mÒnÒ mou parãpono, tÚ mÒnÒ mou parãpono, e‰na‹ poÁ d°n s¢ bl°pv, Bagggel€tsa mou, e‰na‹ poÁ d¢n s¢ bl°pv, janyiå koukl€tsa mou: ko€taj¢ nå

summoryvye›w, ko›ta nÉ éllãjeiw gn≈mh, Baggel€tsa mou, ko›ta nÉ éllãjeiw gn≈mh, xrusØ koukl€tsa mou>>.

(15) <<TÚ mãyate, t€ ¶gine, t€ ¶gine, stØn Lãrissa miå nÊxta, seismÚw megãlow ¶gine, ¶gine, ka‹ p°sane tå sp€tia>>.

TragoËdi gÊrv épÚ tÚ 1945, kiÉ ˜tan Pentalof€tew §rgãsthkan stØn Lãrissa …w mastÒroi stØn énoikodÒmhsÆ thw. [ÉApÚ tÚn f€lo ka‹ éj°xasto Xr∞sto poÁ §rgãsthken §ke› katÉ aÈtØn tØn per€odo.]

(16) <<ÑO drÒmow e‰nÉ dhmÒsiow giå nå pernç ı kÒsmow: yå pãrv aÈtok€nhto ka‹ yêryv nå s¢ pãrv, SoËla m¢ t‹w §li¢w ka‹ m¢ tå maËra mãtia, mØ kãyesai ka‹

kla›w>>.

ÜOra sxÒlio ÍpÚ ér. 15 ênv.

(17) <<ÖAx, éhdÒni mou glukÒ, sÁ moË p∞rew tÚ mualÒ, sÁ yå m¢ trellãneiw: ¶la kontã mou stØn égkaliã mou, giå ¶la brãdu stØn kãmarã mou, ¶la nå sm€joume

sÉ ßna proskefãli, xrusÒ mÉ, ≤me›w tå duÒ>>.

ÖIsvw tÚ <<¶la nå ... tå duÚ>> nå tairiãzei sÉ êllo tragoËdi.  Kãtv, ÍpÚ (28), (29).

(18) <<Miå papadiå (tr‹w) stÚn érgaleiÚ tå pÒdia thw kounoËse ka‹ m¢ tÚn noËn thw ¶lege ka‹ m¢ tÚ logikÒ thw, d¢n tÚn §y°lv tÚn pappç tÚn --- m¢ tå g°neia,

mÒnÉ y°lv tÚn PanÒpoulo poÁ perpate› kabãlla>>.

(19) << SoËÉpa miã, soËÉpa duÒ, Lãmprinna stÚn érgaleiÒ, soËÉpa tre›w ka‹ p°nte, Lãmprinna podi¢w Ífa€neiw>>.

(20) <<TÚ poiÚw kounãei/ktupãei tÚ mãntalo, tÚ nãni, tÚ nanãki, kiÉ ¶lå taxiå tÚ brãdu, yã sˆxou p€tta m¢ tur€, tÚ nãni, tÚ nanãki, kiÉ ¶lå taxiå tÚ brãdu>>

[sxedÒn].

(21) <<PanagivtoËla lugerÆ, kat°ba kãtv stØn aÈlÆ: d¢n kateba€nv stØn aÈlÆ, giat‹ mÉ ¶xÉ ≤ mãnna mÉ monaxÆ>>.

(22) <<Giãnninna, Gianãkinna, nå mØ pçw giå lãxana, nå mØ pçw giå lãxana, giat‹ yå mçw f°reiw bãsana: ±g∆ yå pãv giå lãxana kiÉ êw sçw f°rv bãsana:

miå kloutsiå tÚn t°ntzerh, zhmat€sken ≤ peyerã>>.

(23) <<ÖAnte, toË K€tsou ≤ mã, ≤ mãnna, kãyountan stØn êkrÉ épÉ tÚ potãmi, m¢ tÚ potãmi mãloune ka‹ tÚ petroboloËse: potãmÉ mÉ giå ligÒstece ka‹ str€ce l€go

p°ra, giå nå perãsv ént€pera, p°ra stå korfoboÊnia, ˜pÉ ¶xoun ofl kl°ftew sÊnajh, ...>>.

(24) <<ÜEna mikrÚ tourkÒpoulo, mikrÚ diabolhm°no, •llhnopoËla égãphse ka‹ y°lei nå tØn pãrei, kiÑ ≤ •llhnopoËla tÉ êkouse polÁ t∞w kakoufãnh ka‹ pa€rnei d€pla tå bounã, d€pla

tå korfoboÊnia>>.

(25) <<Y°lv nå pãv stØn ÉArapiã, nå piãsv ßnÉ ÉArapãki, mpa-xtsi-xtsi-xtsi-xtso, KounstantoÊla mÉ, sÉ égap«, nå kãyoumai nå tÚ rvt« p«w piãnetai ≤ égãph, mpa-xtsi-  

xtsi-xtsi-xtso, KounstantoÊla mÉ, sÉ égap«, épÚ tå mãtia piãnetai, stå xe€lh kateba€nei, mpa-xtsi-xtsi-xtsi-xtso, KounstantoÊla mÉ, sÉ égap«, kiÉ épÚ tå xe€lh stØn kardiå riz≈nei ka‹ d¢n bga€nei, mpa-xtsi-xtsi-xtsi-xtso, KounstantoÊla mÉ, sÉ égap«, giå t€ s°na t€ trab«...>>

(26) <<Mar‹ kontoÊ, mar‹ kontoÊla lemoniå m¢ tå pollå sÉ lemÒnia, lemÒnia Zioumpani≈tissa s¢ f€lhsa kiÉ érr≈sthsa, pÒte mikrÆ, pÒte mikrØ megãlvsew, kiÉ épÒlhkew klvnãria, 

klvnãria, Zioumpanii≈tissa s° f€lhsa kiÉ érr≈sthsa ka‹ tÚn giatrÚ d¢n r≈thsa>>. TÚ Zioumpani≈tissa éntikayistç tÚ Busani≈tissa stÚ érxikÚ ±peir≈tiko tragoËdi.

(27) <<D¢ soËpa §g∆, TasioÊla mÉ, stÚn mÊlo nå mØ pçw, stÚn mÊlo nå mØ pçw, giat‹ yå sØ/s¢ kÒcÉ ≤ rÒda ka‹ g€nv §g∆ foniãw, ka‹ g€nv §g∆ foniãw>>.

(28) <<Kanar€ni mou glukÒ, sÁ moË p∞rew tÚ mualÒ, sÁ yå m¢ trellãneiw, ¶lå kontã mou stØn égkaliã mou, giå ¶la brãdu stØn kãmarÆ/kãmarã mou>>. Bl°pe pãnv, ÍpÚ (17).

(29) << ¶la nå sm€joume ≤me›w tå duÚ s¢ ßna proskefãli >>. Bl°pe pãnv, ÍpÚ (17).

(30) <<K€nhsan tå karãbia tå Zagorianã, k€nhse kiÉ ı kalÒw mou nå pãei stØn jeniteiå>> (têlla diafeÊgoun). Tragoudi≈tane stå érrabvniãsmata. TÚ tragoËdi énaf°retai stå karãbia toË palhoË kairoË t∞w Zagorçw 

Phl€ou.

(31) <<ÖAx maxa›ri mou mauromãniko, êx poÁ s¢ krat« stå x°ria ≤ dÒlia, êx poÁ s¢ krat« stå x°ria, êx égãlia, gã-, gãlia sf›je me, êx giat‹ Émai gkastrvm¢nh ≤ maÊrh, êx giat‹

Émai gkastrvm¢nh, êx ka‹ r€-r€jv tÚ paid€, êx ka‹ pãv kolasm°nh ≤ ka#m°nh, êx ka‹ pãv kolasm°nh >>. PalhÚ tragoËdi. Bl°pe ka‹ TaliarosB1(A-M).htm §ntaËya, ÍpÚ égãlia.

(32) <<Miå kokkinoforhm°nh mˆxei tØn kardiå kamm°nh >>, ênv, ÍpÚ kokkinoforem°nh.

(33) <<Tasiã, mvr¢ Tasiã, giat€ mçw kãkivsew ka‹ st°keiw kakivm°nh, Tasiå balantvm°nh>>.

(34) <<ÜOlew ofl ni¢w pantreÊountai ka‹ pa€rnoun pallhkãria k‹ g∆ ≤ GiannoÊla ≤ lugerØ pa€rnv tÚn marazãrh, toË str≈nv p°nte str≈mata, pent°ji majilãria, sÆkv êntra mÉ nå koimhye›w, 

sÆkv gkrem€sou p°se …>>

(35) <<M¢ p∞re tÚ potãmi, m¢ p∞re ı pÒtamow, bgãlta tå maËra, bgãlta, Leni≈ mou, ka‹ mÉ ¶fagen ı ka#mÒw, tå maËra  d¢n tå bgãzv giat‹ moË moiãzoune, e‰mai kontoÊla kiÉ êsprh, leb°nth, ka‹  

moË tairiãzoune>> [§pãnv, ÍpÚ (g)]

(36) PalaiÒ, <<pãv giÉ éyãnato nerÒ, éyãnato botãni, giatÉ ¶xv tÚn êntra mÉ êrrvsto bariå giå nå peyãnei>>, katå mnÆmhn.

 

tragoÊdia/xoro€

ı xorÚw LÒntzia e‰nai ı érestÒw/paradosiakÒw, …w ka‹ ı sigkaykÚw/skÒrpiow, klp.

épÚ tå tragoÊdia, ı MenoÊshw, ı Mpirmp€lhw kiÉ ı ResoÁl-agçw (xoreÊetai §pid°jia/dhmofil°w), mpiz°rhsa m∆r mãnnam  sakkoÊlia nå krat« [t∞w katox∞w kiÉ érestÒ], ktl. KiÉ ı ÉAmãrantow ka‹ NtelÆ-papçw érestå tragoÊdia. O MENOUSHS. ÑO MenoÊshw, ı Mpirmp€lhw kiÉ ı Resoul-agçw, s¢ krasopouleiÚ phga›nan giå nå fçn nå pioËn: ke› poÁ tr≈gan, ke› poÁ p€nan, ke› poÁ gl°ntagan, kãpvw p°san s¢ koub°nta giå t‹w ¶morfew, giå t‹w roËsew, giå t‹w êsprew, giå t‹w galan°w: t€ kalØ guna›ka pˆxeiw r¢ MenoÁw-agç, poÁ tØn e‰dew, poÁ tØn j°reiw poÁ tØn lÒgiasew: c¢w tØn e‰da stÚ phgãdi épÒpairne nerÚ ka‹ t∞w d«sa tÚ mant∞li ka‹ moÈtÒplhne ka‹ t∞w e‰pa ka‹ duÚ lÒgia ka‹ tå d°xthke: ı MenoÊshw meyusm°now pãÛ tØn ¶sfaje, tÚ prv˛ jemeyusm°now, pãÛ tØn ¶klaige: sÆkv pãpia mÉ, sÆkv xÆna mÉ, sÆkv neratziã mÉ, sÆkv loÊsou kiÉ èrmat≈sou kiÅ ¶bga stÚ xorÚ, nå s¢ doËn tå pallhkãria nå mara€nountai, nå s¢ d« kiÉ §g∆ ı ka#m°now, nå s¢ xa€roumai. ÖAllo ßna eÎkolo xoreutikÒ, <<ÉAnãyema poiÚw moÎrrije tå mãgia stÚ phgãdi ka‹ mãgecan tÚn êntra mou kiÉ ∑rye nå m¢ xvr€sei, kiÉ ên m¢ xvr€seiw êntra mou, §sÁ yå metanoi≈seiw, ±g∆ st‹w tre›w yå loÊzoume st‹w t°sserew yÉ éllãzv ka‹ st‹w •ftå ka‹ st‹w Ùxt∆ yå bga€nv stÚ sergiãni, yã kãnv nioÁw nå trelayoËn, gerÒntouw nå plantãjoun, yå kãnv k‹ toÁn êntra mou ˜tan mØ bl°p nå kla€ei>>.

<<Pãnv s¢ tr€korfo bounÒ, mãnna ka‹ yugat°ra duÚ, épãnv stØn triantafulliã ¶ktisen ≤ p°rdika fvliã, kiÉénatarãxyh ≤ p°rdika ka‹ p°san tå triantãfulla: sån tˆmayan gerÒntissew toË ZioumpanioË érxÒntissew, p∞ran tå kalayãkia touw ka‹ pçn nå mãsoun tÚn ényÚ nå loÊsoun nÊfh ka‹ gamprÒ>>. XoreutikÚ ka‹ édÒmeno tÒte kur€vw katå tåw §arinåw sxolikåw §jetãseiw.

Ofl xoro‹ §g€nonto stØn LÒntzia poÁ janastr≈yhke to kaloka›ri toË 1992 m¢ tÚ sx∞ma toË ÜHliou t∞w Berg€naw [¶rgon toË K≈sta, toË prÒedrou tÒte].

Xoro‹ §g€nonto ka‹ stÚ ÖIsivma, piÚ p¢ra épÚ tØn LÒntzia, éllå d°n Ípãrxei pl°on [tÚ ¶fagen ≤ <<prÒodow>>].

Palhå ofl xoro‹ époteloËntan épÚ poll¢w d€plew/seir¢w [mprostå ofl êndrew/p€sv ofl guna›kew].  TØn mousikØn tØn pa›zan tÚ TsimoËli [jakoustÚ klar›no], biol€, ı mparmpa-Xr∞stow, ntaoËli, ı Gi≈taw, klp.

Ofl kãtv maxali«tew [poÁ toÎxan kiÒlaw l€go épãnv touw …w piÚ §jeugenism°noi] kãnan xorÚ ka‹ stØn ÑAh-Barbãra, kãtv (˜tan ı Pentãlofow e‰xe kÒsmo), ka‹ kammiå forå p°ra stÚn ÑAh-Gi≈rgh, prÚw Boutsiãdew, §g€neto xorÚw (ˆnoma maxalç [bl°pe maxalçw, ênv]).

Megãlew giort°w, ÉApÒkrhew, klp., ∑tan m°rew giå xorÒ, kiÉ ı kÒsmow mazeÊontan e‡te giå nå xor°cei e‡te giå nå koitãjei, ˜pvw tÚ perigrãfei ı ÜOmhrow stØn ÉIliãda, =acvd€a S (18), 590-604: ÉEn d¢ xorÚn po€kile periklutÚw émfiguÆeiw/---/---/ ¶nya m¢n ∑˝yeoi ka‹ pary°noi élfes€boiai/ »rxeËntÉ, éllÆlvn §p‹ karp“ xe›raw ¶xontew./---/---/---/---/ofl dÉ ıt¢ m¢n yr°jaskon §pistam°noisi pÒdessi/ =e›a malÉ, …w ˜te tiw troxÚn êrmenon §n palãm˙sin/ •zÒmenow kerameÁw peirÆsetai, a‡ ke y°˙sin:/ êllote dÉ aÎ yr°jaskon §p‹ st€xaw éllÆloisi./ pollÚw dÉ flmerÒenta xorÚn peri€stasyÉ ˜milow/ terpÒmenoi: [ésp‹w ÉAxill°vw épÒ tÚn ÜHfaiston].

AÈtå §n pollª suntom€&.

tra˛/traÛã, tÚ/tã, trãgow/trãgoi.

tramantzãna,≤, ≤ genikÒterh ntramantzãna, tÚ megãlo guãlino doxe›on

§pendedum°no m¢ êxuro, kiÉ  ˜pou sunÆyvw bãzan tØn rakÆ.

tranÆ, ≤, ≤ giagiã.

tratskialn«, tratskialnoËmai, tratskialÆska, tratskial∞ske, katãbrejh diå neroË ˜pvw diå perastikoË èmajioË/aÈtokinÆtou.

tratski°tai: m¢ tå pÒdia énoixtã, kayÆmenow/-h/ˆryiow/-a.

traxanãw, éleur€siow, épÚ zumãri, trimm°now kommatãkia, m¢ gåla ka‹ jhram°now/stegnvm°now s¢ foËrno µ ka‹ stÚn ¥lio/skiã.

traxanãw, ftiagm°now épÚ xondroalesm°no sitåri s¢ xeirÒmulo: dÊo efid«n: ı

èplÚw/sx°tow ka‹ ı pnigm°now [kãtv, traxanãw, komm°now, pnigm°now]. G€netai ka‹ épÚ éleur€sio zumãri, trimm°now épÚ tÚ x°ri ka‹ m¢ gãla ka‹ liasm°now.

traxanãw, komm°now, pnigm°now m¢ gãla [traxanãw, ênv: traxanãw, pnigm°now, kãtv]. Kãtv, traxanÒpta.

traxanãw, pnigm°now: kataskeuasm°now m¢ gãla [traxanãw, ênv: traxanãw, komm°now, ênv].

traxanÒpta/traxanÒpitta, ≤, épÚ traxanç sitarioË komm°no/pnigm°no [ênv, traxanãw, komm°now/pnigm°now]: nÒstimh.

tritskniÒw, oÎte grãmmata oÎte kor≈na.

trixiã, ≤, kamvm°nh/plegm°nh épÚ gidÒmallo, ka‹ ≤ ıpo€a §xrhsimopoie›to giã fÒrtvma, fid€vw épÚ t‹w guna›kew poÁ koubaloËsan

jÊla, kladiã, xÒrta, tØn bar°la, klp., stØn plãth.

troubãw, ı, trobåw/disãkki.

trÒxalo/trÒxala, tÚ/tã. Ofl stournãrew, petr«dew m°row (gemãto trÒxala).

tsagkãrhdew/papouts∞dew/Ípodhmatopoio€, palaiã:

ÉAxill°aw/X€llhw BoÊgiaw, ka‹ ı fvtogrãfow toË xvrioË.

ı Touxouli≈thw

Nt€naw Gkãgkaw.

SpËrow KoÊstaw, mçllon kiÉ ı jãdelfow ¶kane giå ßna feggãri tsagkãrhw: metã ênoije tÚ kafene›on, ˜pou t≈ra tÚ jenodoxe›o PINDOS.

XrusÒw, épÚ tÚ LmpÒxobo/D€lofo [gnvrizÒmastan kalã, ka‹ diå sugg°neiaw].

êllow;

tsagkãrhw, ı. <<Kãne me, kurã mÉ, gamprÒ, t€ kalÚ paid‹ e‰mÉ §g≈, tå papoÊtsia poÁ for« stÚn tsagkãrh tå xrvst«>>.

tsagkliã, tã: tå égge›a mageirik∞w.

tsãÛ, tÒ, aÈtofÊetai s¢ plagi¢w boun«n ka‹ perizÆthto giå tØn muroudiã

tou, brasm°no [ényism°no t°lh ÉIoun€ou/érx¢w ÉIoul€ou].   E‰nai miå <<pÒa>> poÁ petå m€sxouw/klvnãria gemãta k€trina louloÊdia pãnv stÚn ényÒ touw.  MetafuteÊthke ka‹ s¢ aÈl°w, éllå d¢n <<ze›>> polÊ.

tsak€zv, spãzv [saliãria, ênv].

tsak€rikow/-h/-o. ı/≤/tÒ: éllÆyvrow/-h/-o.

tsãkno/tsãkna, tÚ/tã [leptå jÊla giå prosãnnama ka‹ zvhrØ fvtiã].

tsalmãkia, tã: tå tsalimãkia. Tsak€smata/figoËrew stÚ xorÒ.

tsant€ra, ≤: blãxikew ka‹ mØ kalÊbew, skhnÆ.

tsant€la, ≤, tÚ puknoaraioplegm°no pan‹ poÁ stragg€zoun tÚ tur€, ktl.

Tsãnv, Tsãntv, Tsiãntv, ≤ ÉAlejãndra.

tsãpa, ≤: §rgale›on skac€matow. Bl°pe kãtv, tsãpew.

tsapatsoÊlhw/tsapatsoÊlhdew, ı/ofl mØ sobarÚw/sobaro€: mikrãnyrvpow.

tsãpew, tå §pãnv mprostinå megãla ka‹ kofterå dÒntia, fid€vw near«n. ÉEpãnv, tsãpa.

tsaprãzia, tã, ÍpÚ PasxalinÚ n°o/kainoÊrgio feggãri, ênv. Tå kosmoÊmena tÚ st∞yow gunaik«n, éllå ka€ éndr«n, fid€vw

kleft«n/éntart«n: kosmÆmata érgurå/xrusã, staurvtå ka‹ mÆ, tÊpou èlus€daw, klp.

tsãrkow, ˜pou topoyetoËsan t‹w zioËnew [ênv] giå nå …rimãsoun tå kãstana [tsiÒkanow, kãtv]. <<Nå pçme nå bgãloume tÚn

tsãrko>> [bgãzv tÚn tsãrkon, ênv].

tsaroÊxia, ÍpÚ gournotsãrouxa, ênv.

tsartsarãki/-kia, tÚ/tã, tå louloÊdia ‡ridew. Tsiatsi≈ninaw ı lãkkow, kãtv.

tsatmçw/tsiatmçw, ı, (to›xow) épÚ b°rgew ka‹ lãsph, sunÆyvw <<§jvst«n>>. TÚ palhÚ sp€ti toË grãfontow e‰xe ka‹ tsatmçn stÚ pãnv, deÊtero pãtvma, d€pla épÚ tÚn Ùntç,

kiÉ §pãnv épÚ tØn kur€an e‡sodo, pr«to pãtvma, toË spitioË, m¢ tØn skãlan éristerã: ≤ xr∞siw toË x≈rou …w mpalkÒni µ konãki [diafeÊgei].

tsekoÊra, ≤: megãlo tsekoËri

tselhgkãdew

propolemiko€, prÚ toË 1940

Ts°nv, ≤: ≤ Poluj°nh.

ts°pa, ≤. ÑH legÒmenh p°tsa. TÚ brasm°no gãla, p.x., ˜tan kru≈sei piãnei ts°pa, ktl. ÑH piÚ fhmism°nh ka‹ nÒstimh toË chm°nou sfaxtoË.

Ts°row, ı. TÒpow plhs€on toË NtoutskoË/DotsikoË Greben«n, ˜pou ka‹ ≤

topoyes€a Lukokr°masma ka‹ p°rasma tourkalban«n §pidrom°vn, kur€vw katå tØn per€odon toË ÉAlØ Passç. Katå tØn parãdosh stÚn Ts°ron ∑tan xvriÚ µ katoik€a ka‹ ßneka §pidrom«n ofl katoikoËntew §ke› kat°fugan efiw tØn y°sh, ˜pou tÚ Zoupãnion, µ ˜pvw élli«w legÒtan tÒte, dhl. tÚn shmerinÚn Pentãlofon. Efiw tØn kt€sin/·drusin toË Zoupan€ou sumptÊxyhsan ka‹ êlla xvriå/katoik€ai (katoik€a, Ùl€gvn ofikogenei«n) épÚ tå p°rij, Palhokrim€ni, klp. Pãntvw aÈto‹ ofl pr«toi poÁ dhmioÊrghsan tÚ Zoupãnion yêtan poim°new/blãxoi, mçllon. ÑH ·drusiw/kt€siw ‡svw nå énãgetai stÚn 16on afi«na: tå megãla karagãtsia stØn plate›a/LÒntzia, ßna ¶meine t≈ra, e‰xan xronologhye› propolemikå épÚ efidikoÁw …w triakos€vn §t«n, poÁ metaf°rei toÈlãxisto stÚn 170n afi«na kiÉ  ˜tan tÚ xvriÚ yå e‰xe énaptuxye› érketã m¢ énagnvr€shmh plate›a.

Ts€a, ≤, ≤ ÉAspas€a.

tsiabã, tã, tå mikrã. TsiabÒ, kãtv.

tsiabÒ, tÒ, tÚ mvrÒ. Tsiabã, ênv.

Tsiãraw, ˆnoma.

tsiardãkia, tã, tå spourg€tia: yÊmata tÒte t«n paidi«n. TÚ

 tsiardãkÉ/tsiardãki Íponoe› tapeinÚ o‡khma/parãphgma.

tsiat€, tÒ, ≤ skepØ/st°gh.

tsiatmçw, ı, tsatmçw, ênv.

tsiãtsiabow, ı, fidiÒtropow [Xr∞stow, PINDOS, 28-7-05, ka‹ ı ÉAndr°aw].

Tsiãtskia, ≤, §poxiakÚ/§poxiakØ phgãdi/brÊsh m¢ nerÚ katå toÁw

xeimerinoÁw m∞new, stÚ lãkko énãmesa Boutsiãdvn ka‹ ÑAh-Gi≈rgh [tØn ¶fage tÚ tsim°nto, d¢n Ípãrxei pl°on].

Tsiatsi≈ninaw ı lãkkow/Tsiatsi≈ninaw oÍ lãkouw, piÚ pãnv épÚ tØn Tsiãtskia (ênv). FÊtrvnan tå kalÊtera tsartsarãkia/‡ridew §ke›, ênv. T≈ra ¶xei sxedÚn kle€sei 

épÚ toÁw yåmnouw, kur€vw mpriãsta: tÚn diapernç ka‹ ı drÒmow.

tsigar€dew, ofl, tå mikrokommãtia poÁ ¶meinan metå tÚ lu≈simo megalÊtervn

xoirin«n kommati«n giå nå bge› ≤ l€da [ênv]. R€xnane ka‹ kras€, ka‹ ≤ tsigar€da ∑tan polÁ nÒstimh, fld€vw ofl paxi°w. KrÊew zesta€nontan stÚ tzãki ka‹ tr≈gontan.

tsigar€zv, thgan€zv [T€ fkiånw; Tsigar€zv/ou cãria].

***{{tsiggãna, <<r›je tsiggãna tå xartiã, ka‹ p°w mou tØn élÆyeia, aÈtÚn tÚn n°o épÉ égap«, ên mÉ égapãei stÉ élÆyeia: aÈtÚn tÚn n°on épÉ égapçw, tÚn égapãei miå êllh, ka‹ tÚn krate› afixmãlvto m¢w stØn 

yermØ  éggãlh>> (palhÒ, §jvpentalof€tiko, gÊrv stå 1945)}}***

ts€gkalo/-a, tÚ/tã, mikrå koudounãkia giå sunÆyvw érniå/kats€kia.

tsigkarfoÊl, tÒ, m¢ mÊth belÒnaw ka‹ jÊlino mikroxeroËli. Tå kor€tsia

pa›zan tÚ tsigkarfoÊli, petãzontãw to stÚn é°ra ka‹ p°ftontaw ˆryio m¢ tØn mÊth stÚ x«ma [§xrhsimopoi∞to ka‹ épÚ toÁw tsagkãrhdew giã trÊphma].

TsihmtsiØr ≤ d°w [/ÍdrÒfragma], stÚ potãmi, parakãtv épÚ tØn diastaÊrvsh prÚw TsotÊli (§ynikÚw) ka‹ D€lofo (nomiakÒw), 

 kateba€nontew épÚ Pentãlofon. ÉEyevre›to §pik€ndunow giå kolÊmpi, diÒti e‰xe rouf∞xtrew/èmm≈deiw d€new.

ts€la, ≤, (épÚ diãrroia sunÆyvw).

ts€liarw, ı, ı deilÒw.

<<ts€m, ts€m toÁ lhptÚ toË lhptÚ toÁ siganÚ, tr≈Û oÍ lÊkouw kiÉ ¶rxhti kiÉ ≤ élpoË mara€nhti>>, paidikÒ, diaskedastikÒ, tsimp«ntaw

tÚ ênv m°row toË xerioË [ka‹ megãloi s¢ mikroÁw] (tsimp«).

ts€ma, l€go: dÒw mou ßna ts€ma.

ts€mpliarow/ts€mpliarh, ı/≤ m¢ ts€mpliew stå mãtia. Kãtv, ts€mpliarw/ts€mpliar.

ts€mpliarw/ts€mpliar, ênv ts€mpliarow/ts€mpliarh.

tsimp«, tsimp« kãstana giå cÆsimo, dhl. tå xarãsv m¢ maxa›ri giå nå mØ skãsoun/énatinaxyoËn ˜tan cÆnontai.

tsiÒkanow, ı, e‰dow <<sfurioË>> épÚ jÊlo ka‹ poÁ §xrhsimopoi∞to sunÆyvw giå t«n xvrismÚn t«n kãstanvn épÚ t‹w zioËnew [ênv]

˜tan ¶bgazan tÚn tsãrkon [ênv].

TsiÒlaw, ı, ı NikÒlaw.

TsiÒlinnaw ≤ RãÛx, ˜pou sÆmera tÚ gÆpedon d€pla épÚ tÚ LÊkeion. GenikØ

metamÒrfvsh toË érxikoË sxÆmatow, ˜pou ¶pese fitalikØ bÒmba tÚn No°mbrio 1940 ka‹ skot≈yhkan to 1946 ı Ts°liow (éstunÒmow) ka‹ ı Bas€lhw (xvrofÊlakaw), ˜tan ¶gine érxåw ÉOktvbr€ou ≤ §p€yesiw t«n éntart«n [e‰xan kiÒlaw kataskeuasye› ka‹ xarak≈mata].

tsiÒlisma, tÒ. Tsioln« ka‹ ftoukaruã, kãtv.

tsioln«/tsiouln«, m¢ tØn b°rga ktup« klvnãria kastaniçw µ karudiçw giå nå p°soun zioËnew/kãstana/karÊdia. TsiÒlisma, ênv.

tsiÒni(a), tÚ/tã. ÑO/ofl sp€now/oi [ka‹ metaforik«w ofl tolm«ntew/genna›oi].

TsiÒntzioura tÉ èl≈n/sTsiÒntzioura tÉèl≈n, topoyes€a stÚ Skãpito, l€go

p°ra épÑ tPappç toÁn Lãkkou [˜pou ka‹ gkoËba m¢ nerÚ tå kaloka€ria, éllÉ ˆxi pãntote: fhmism°now ka‹ giå miå d€kh giå nå gennoËn tå prÒbata]. Sparm°na xvrãfia palaiå ka‹ poll¢w perd€kkew. KiÉ éllaxoË. Forf≈liaw, kãtv.

tsiÒrtsia/tsi≈rtsia, ≤. Pu«dew §jãnyhma [megãlo, §reyism°no spur‹ m¢ pÊon].

tsiÒtniasma, tsioutniãzv, kãtv.

tsiÒtra, ≤: mikrÚ doxe›on, kãpvw sxÆmatow kÒfaw, épÚ toË ıpo€ou ofl palaiÒteroi fid€vw perasm°nhw ≤lik€aw traboËsan épÚ miå roufhjiå rakÆ.

TsioubÆ, ÍpÚ TsiouboËla.

tsioub€, tÒ. TÚ boÊlvma/stoÊpvma t∞w Ùp∞w bareli«n krasioË/èrmiçw.

TsiouboËla, ParaskeuoËla, ParaskeuÆ. TsioubÆ, ênv.

tsioËgkow, -a, -o, ı/≤/tÒ. Kãti kolobvm°no, m¢ tØn êkrh komm°nh [m¢ tå tsioÊgkia tÉ, tå x°ria tÉ, perifronitikã].

tsioukãlisma, tÒ, tsioukaln«, kãtv.

tsioukaln«, ktupãv m¢ tÚ sfur‹/karf≈nv [poiÚw tsioukalnãÛ;]. Tsioukaln« ka‹ giå tØn ste€rvsin érsenik«n érni«n µ katsiki«n

[mØ §ndeiktikÚ giå megalÊtera kriãria,tragiã: m¢ efidikÚ jÊlino sfur‹ [e‡douw tsiÒkanou ênv] tå ktupoËsen ı efidikÚw/texn€thw [kur€vw zvogn≈rimow sÉ aÈtå] kontå/pr‹n stoÁw/toÁw ˆrxeiw].

tsioukãni/tsioukãnia, tÚ/tã: megaloÊtsika-megãla cãria, limn€sia-potam€sia, nÒstima.

tsioukr€k(i)/tsioukr€kia, tÚ/tã. ÉErgoxeiriakÚn <<mhxãnhma>> m¢ troxÚn diå toË ıpo€ou tÚ mall‹ metatr°petai/gn°yetai efiw n∞ma peristrefom°nou diå xeirÚw toË troxoË

ka‹ toË nÆmatow perituligom°nou §n sxÆmati masourioË.

tsioÊl, tÒ, <<mçw ¶ftuse m¢ tsioÊl>>, dhl. mçw (par)agnÒhse.

tsioÊl, tÒ, mvrokoub°nta: nã, kãne tsioÁl [tÚ oÔron].

tsioul°gka, ≤, paixn€dion ka‹ Ùl€gon §pik€ndunon [pa€zontan m¢ dÊo

<<rãbdouw>>, ≤ m€a mikrÒterh épÚ tØn êllh - ≤ mikrÒterh §topoyete›to pãnv épÉ ßna bayoÊlvma (goËba) ka‹ m¢ tØn megalÊterhn ı pa€kthw tØn t€naze p°ra ka‹ ı êllow stØn êllh êkrh ¶prepe nå tØn piãsei [ka‹ mporoËse nå tÚn xtupÆsei stÚ mãti], ktl.

tsioul€k(i), tÒ, étsãli, ka‹ metaforik«w êllvw:

tsiouln«, tsioln«/tsiouln«, §pãnv.

tsioÊlw, ı, e‰dow mÊgaw m¢ êspro kefãli ka‹ mis∞w toË ntabanioË, poÁ

§napoy°tei/ftÊnei tå aÈgã thw stå mãtia ≥ stÚ stÚma [xrÆzei kãpoiaw fiatrik∞w §p°mbasiw].

tsioÊma, §p€rrhma (ler≈yhke).

tsioump«, ktupçw kãti prÚw êllo éntike€meno, µ m¢ tÚ sfur‹ tÚ x°ri [ßna parãdeigma: tsioÊmptsa tÚ dãxtulo].

tsiourbçw, e‰dow soÊpaw épÚ êntera, suk≈ti, pneumÒnia, glukãdia,

paxãntera. Fa˛ giort«n.

tsioutniãzv, kru≈nv-moË shk≈nontai ofl tr€xew épÚ tÚ krÊo.

tsioÊtska (§p€rrhma), kabãlla stØn plãth [metaf°retai kãpoiow stØn plãthn, fid€vw t«n paidi«n].

tsioÊtskano/tsioÊtskana, tÚ/tã, tå mikrå paidiã.

ts€poura, ˜pvw tå st°mfula [metabrasm°nh, ênv].

tsiristÆw, ı, ı tz€tzikaw.

tsirÒnia, potam€sia-limn€sia mikrå cãria [sån mar€da]. Kalå ¶bgazen ≤

Kastoriå sÆmera ofl Pr°spew-Carãdew [tÚ mikrÚ gribãdi].

ts€tsi, tÒ, tÚ kr°aw (tå/stå mvrã).

ts€tsida, ılÒgumnow/-h/-o (§p€rrhma).

tsi≈rtsia, ≤: §pãnv, tsiÒrtsia/tsi≈rtsia, ≤, ka€ ÍpÚ IAMATA.

tskãl, tÚ/tskãlia, tã. Tsoukãli. kãtv.

tsl€zv, katalaba€nv: d¢n tsl€z, d¢n katalaba€nei [podar€tiko].

tsl€yra, ≤, ˜pvw ≤ tãpa (ênv), éllå p°tazen nerÚ µ ka‹ sãlio mporoËse

[paidikoftiagm°no paixnidãki].

tsloËfi, tÒ, tÚ tsouloËfi [ı bÒstruxow].

tsÒknidaw, ı, prãssarow, ênv.

tsÒmporo/tsÒmpora, ÍpÚ batsniã, ênv.

tsoukãli, tÒ, sån sx∞ma per€pou kanãtaw, ˜pou §brãzonto tå fasÒlia,

rebÊyia µ ka‹ tÚ lay∞ri: épobrad‹w tÚ tsoukãli stØn gvniå toË tzakioË sigÒbraze tå fasÒlia ˜lh tØn nÊxta [¶bgainan polÁ nÒstima m¢ lãdi ka‹ makedon∞si]. Metaforik«w, maËrow sån tÚ tsoukãli, µ ka‹ kuriolektik«w, br∞ke ßna tsoukãli l€rew [palaiå ¶kruban l€rew stÚ tsoukãli poÁ stØn sun°xeia tÚ krÊbane stÚ x«ma µ stÚn to›xo toË spitioË].

tsoukãnia, tã, koudoÊnia, tã.

tsouknidÒpitta, p€tta épÚ tsoukn€di ka‹ nÒstimh.

tsoupoutÚw/-Ø/-Ò, ı/≤/tÒ, ¶xvn tØn sãrkan sfixtÆn (d°n tsimpi°tai). TsoupvtÒw kãtv.

tsoupvtÒw, tsoupoutÚw ênv.

tsoËra, ≤, tÚ éndrikÒn.

tsourãpi(a), tÚ/tã, mãllinew kãltsew poÁ ¶plekan ofl guna›kew - ofl gunaike›ew

kur‹vw êsprew m¢ louloÊdia/girlãntew stoÁw éstragãlouw.

tsouroufl€zv, tsouroufl«, kãtv.

tsouroufl«, tsourouflÆsv, tsouroufl∞yka, tsouroufl€zv. Kacaln«/ka€v, ˜pvw t€w tr€xew sfagm°nhw kÒttaw, klp.,

tsoÊtsalow/-lh/-lo. ı/≤/tÒ, mikrÚw/-Ø/-Ò. TsoÊtskalow, kãtv.

tsoÊtskalow/-h/-o, ı/≤/tÒ, ÍpÚ tsoÊtsalow ênv.

tf°Ûk, tÒ: tÚ touf°ki.

UPOXVRHSIS. ÑH Ípox≈rhsiw épÚ tÚ élbanikÚ m°tvpon ¶gine érxåw

ÉApril€ou (1941), ˜tan ofl germano‹ efis°balan efiw ÑEllãda, ka‹ polÁw stratÚw Ípoxvr«n p°rase épÚ tÚn Pentãlofo, ka‹ ∑san metajÁ tvn ka‹ jupÒlutoi: kiɶbrexe kiÒlaw ke›new t‹w m°rew [ofl sunnefi¢w ˜mvw profÊlagan épÚ tå stoËkaw]. ÑO Mpoutsikãrhw (ı strathgÚw) kabãla stÉ êlogo prospãyhse nå stamatÆsei tØn Ípox≈rhsin ka‹ nå sxhmat€sei grammØ mãxhw, éllå tå k°fia giå mãxh ¶leipan. Beba€vw ofl ÍpoxvroËntew strati«tew p°tajan tÚn ıplismÒn tvn ka‹ ı Pentãlofow g°misen épÚ ˜pla [mãnligxer, érab€dew, mãouzer, lemp¢l) ka‹ polemofÒdia [sfa›rew, klp.]: ka‹ giå ßna diãsthma sån nå ginÒtan pÒlemow, kay∆w Pentalof›tew r€xnan sun°xeia m¢ tå ˜pla, fid€vw ofl n°oi [xeirobomb€dew êfhsan ka‹ traumat€ew]. Pollå épÉ aÈtå tå ˜pla krumm°na <<bg∞kan>> metå stÚ éntãrtiko. Mprostå stÚ sxole›o e‰xe me€nei ka‹ tÚ stÒmion megãlou kanonioË: érgÒtera tÚ p∞ran ofl fitalo‹ [ênv]. ÑO grãfvn br∞ke krumm°na.

Ïcvma, shk≈nv tÚ Ïcvma. T€w Ùnomastik¢w giort¢w pÆgaine ı pappçw stå sp€tia t«n •ortazÒntvn ka‹ diãbaze m¢ leitourgiån

prokeim°nhn [leitourgiå/prÒsforon].

falts°ta, ≤, tÚ jurafãki [jur€smatow].

Fãnhw, ı: ı Yeofãnhw.

fantãsmata, stoixeiã §pãnv.

Farmãkhw, kapetãn, érmatolÒw. Efiw XRHSTOU G. KAZARIDH, O PENTALOFOS BO:I:OU [Yessalon€kh No°mbriow 1991] 225. ÖAnv, kl°ftew/lhst¢w/érmatvlo€.

farmak≈nv/farmãkvsa. Tr≈gv/¶faga.

fasiãraw/fasiãrou, ı ¶xvn/≤ ¶xousa fardu¢w mÊtew.

faskiã, ≤, tÚ fãskivma ka‹ ≤ trixiå giå tÚ fãskivma mvroË. Kãtv, faski≈nv [fãskivma].

fãskivma, tÒ: ênv, faskiã.

faski≈nv, genn«: <<Ïstera, Ïstera fãskivse ≤ Xr€staina>>.

faski≈nv [fãskivma], bl°pe faskiã. PeritÊligma ka‹ d°simo diå trixiçw mvroË.

faslÒtsakna, tã, tå jÊla/b°rgew poÁ kratoËn tå énarrixÒmena fasÒlia [futã]. Ftoukaruã, kãtv.

fasoÊlia, sØ/s¢ pantreÊv, yugat°ra mÉ, ka‹ kr›ma tå fasoÊlia. [énaf°retai stØn yugat°ra, tÚ érnhtikÚ nÚhma]

fãssa/-ew, ≤/ofl, •katontãdew(µ xiliãdew;) petoËn pãnv épÚ tÚn Tãliaro

tÚn fyinÒpvro ka‹ êllew geitoneÊousew periox¢w, ka‹ beba€vw g€nontai stÒxow/stÒxoi toË kãye kunhgoË.  ÑH fãssa, e‰dow peristerioË, e‰nai megalÊterh toË égrioper€sterou ka‹ tr°fetai katå posÚn m¢ balãnia Ùjuãw [merik¢w jekalokairiãzane §p‹ tÒpou ka‹ kãyontan stå chlå stegnå klvnãria t«n Ùju«n, pãnv stÚn ÑAh-Liç, ka‹ ékougÒtane tÚ kãpvw xontrÒfvno kelã(h)dhmã tvn] . ÉAgrioper€stera/perist°ria Íp∞rxan érketå stå gÊrv dãsh toË PentalÒfou.  T≈ra ˜mvw ¶xoun §jafanisye›, giå kãpoio lÒgo [¶xei éllãjei ka‹ tÚ peribãllon]. TÚ ‡dio sun°bh ka‹ m¢ êlla pouliã, éllå merikå sigå-sigå §panemfan€zontai. TÚ megãlo xãsimo e‰nai tå xelidÒnia/¥mera xelidÒnia m¢ tØn makruã, callidvtØ oÈrã touw, êsprh koiliã touw ka‹ mauroskoÊfia touw ka‹ tÚ glukÒ touw tit€bisma. Tå éntikat°sthsan tå égrioxelidÒnia, staxtokaf¢ xr≈matow, poÁ steroËntai toË glukoË ka‹ paixnidiãrikou kela(h)dÆmatow/petãmatow t«n (¥mervn) xelidoni«n. Pãntvw prÚw tÚ t°low AÈgoÊstou parousiãzontai kopãdia xelidoni«n kayÆmena s¢ ±lektrikå/thlefvnikå sÊrmata/kal≈dia poÁ moiãzoun m¢ tå (¥mera) xelidÒnia, éllå e‰nai polÁ mikrÒtera [êgnvsto épÚ poË ¶rxontai, éllå épodhmoËn prÚw kãpou].

F°brv, ≤, ≤ Febrvn€a.

fegg€thw, ı, tr€podon, sider°nio bãyro m¢ laimÚ ka‹ stroggulØ kefalØ ˜pou §topoyete›to tÚ dad‹ prÚw fvtismÒn [énaf°retai ka‹ s¢ e‰dow mikroparayurioË].

feggologãÛ, dhl. §kp°mpei f«w [feggobolãei].

f°ggv, <<F°gge mou feggarãki mou nå pãv stØn égãph mou, f°gge chlå

ka‹ xamhlã, giat‹ Énai lãspew ka‹ nerã: f°gge ka‹ xamhlÒtera nå pãv grhgor≈tera>>. F°ggei, xarãzei/ ¶feje/¶fhje, §xãraje.  F°je mou, <<dÒw mou f«w>> m¢ dad€, lãmpa, klp.

f°lka, ≤, ≤ f°ta cvmioË.

<<feÊga, pãppe, ¶la, ¥lie>>: l°getai/§l°geto ˜tan sÊnnefon krÊbei tÚn ¥lion katå xeimerinåw ≤m°raw.

fhkãri, tÒ, ≤ yÆkh spayioË.

Fig°nv, ≤, ≤ ÉIfig°neia.

f€di, <<˜tan p€neiw nerÒ, oÎte tÚ f€di d¢n sØ/s¢ peirãzei>>, dhl. mØ m¢ peirãzeiw, fid€vw ˜tan p€nv nerÒ.

f€dia, •rpetå/f€dia ênv [TaliarosB1(A-M).htm].

fidiasm°na, ˜ra ÍpÚ saliãria, tã, §pãnv.

fidopÒkamso, tÚ éllagm°no d°rma toË fidioË.

f›kow, paidikÚ paixn€di diå xrhmãtvn ka‹ s(h)mãdaw [ı f›kow e‰nai mikrÆ,

stroggulØ p°tra [ka‹ dÁo épanvt°w], ˜pou §topoyetoËnto tå nom€smata ka‹ tå §k°rdizen ˜poiow §gkr°mize tÚn f›kon ka‹ tÚ nÒmisma/nom€smata ∑to/∑tan plhsi°stera stØn smãda tou.

fil€, tÒ. Kommãti p€ttaw, fid€vw petourÒpittaw (ênv).

F€lpaw, ı. ı F€lippow.

firikiå/firiki°w, ≤/ofl: ÍpÚ m∞la, ênv. Fur€ki, kãtv.

fkiãnv, ftiãxnv [kãtv]/kã(m)nv [tsigar€zv, ênv]. T€ fkiãnw; = T€ kãneiw; P«w e‰sai; T€ kataskeuãzeiw;

flãgv > fulãgv.

FlãÛxt tÚ ifÊr, palaiÚ p°trino gefËri poÁ tÚ énat€najan ofl éntãrtew, mçllon érx¢w 1947 [giå ßna diãsthma tÚ fÊlagan tå

brãdua Pentalof€tew poÁ tÚ tãgma •dreËon tÒte stÚn Pentãlofo ¶stelne (e‰xe kataskeuaste› ka‹ jÊlino fulãkio §ke› kontå)-pernoËsan épÙ tÚ gefËri ofl égvgiãtew/fãlagga poÁ ¶fernan §fÒdia épÚ TsotËli-≤ perioxØ gÊrv épÚ Pentãlofo éntartokratoÊmenh]. ÉEjvkklÆsia/§jvkkl∞si, ênv.

flãmpouro/flãmpoura, tÒ, tã, prohge›to/prohgoËnto t∞w sunode€aw toË

gãmou kiÉ ∑tan polÊxrvma ka‹ stolism°na ka‹ m¢ m∞la [tÚ m∞lo sÊmbolo toË gãmou, kiÉ ˜pvw <<m∞lo mou kÒkkino, êspro ka‹ rÒÛdino, giat‹ moË mara€nesai, giat‹ pantreÊesai>>, kiÉ êlla]. ÉEp€shw ı gamprÚw ˜tan ¶ftane stÚ sp€ti t∞w nÊfhw p°taze (ka‹ meriko‹ ka‹ t≈ra) ßna m∞lo [m¢ tr€a µ t°ssera nom€smata m°sa] pãnv épÚ tÚ sp€ti thw, ka‹ tå paidiå tr°xan nå tÚ broËne [ka‹ kalÒtuxo]. MpaÛrãki, ênv.

fliã, ≤, tÚ f€leuma: trap°zi katå giort¢w µ ka‹ êllote.

flÒkow, ı, tÚ/tå <<g°neion/g°neia>>/krÒssia t∞w flokãthw, p.x.

floukãtiasma, tÒ, ≤ flÊktaina: floukatiãzv, kãtv.

floukatiãzv. <<Flukta€nv>>, bgãzv/µ bg∞kan flÊktainew. ÉApÚ tsoukn€da, xeirergas€a, klp. Floukãtiasma, ênv.

flouriã, roÊsa §pãnv.

fl«, fil«: p.x. sçw fl«.

fÒla, ≤, tÚ koump€.

FÒrhw, ı, ı XristÒforow.

fortvsiã, ≤, tÚ fÒrtvma poÁ ¶feran ofl guna›kew stØn plãth: pÒsew

fortvsi¢w jÊla ¶ferew;

Forf≈liaw, fhmism°now kl°fthw gÊrv stå 1929/1930. Leb°nthw, ênv. Eurip€dhw P. MakrÆw, OI LHSTES KAI TA TRAGOUDIA TOUS sth DutikÆ kai KentrikÆ Ellãda 

(1827-1930) [Ivãnnina 2007] 219, 232: ForfÒliaw [skot≈yhke tÚ 1930]. {GiagkoÊlaw ka‹ {Ntab°lhw, §pãnv.

 

PARATHRHSH. ÖIsvw nîtan ı Forf≈liaw ka‹ pallhkãria tou poÁ ∑ryan nÊxta stØn aÈlØ toË grãfontow [ı Nãtshw e‰xe t°toia ntarab°ria] (épÚ giagiå-mãnna > geitÒnissa). Pãntvw, ı pat°raw mou (˜pvw ka‹ ı grãfvn érgÒtera*) ¶baze plakatargi¢w (ênv) giå p°rdikew/perd€kew sTsiÒntzioura tÑAl≈n, stPanagoÊlouw tÚ xvrãfi [p€sv èptPappç toË Lãkkou], ka‹ ofl kl°ftew (Forf≈liaw mçllon) krumm°noi §ke› stå k°dra tÚn e‰dan ka‹ efidopo€hsan [tÚn Nãtsh mçllon] nå mØ tÚ janakãnei, toÊth tØn forån, gnvr€zontew poiÚw eÂnai, d¢n tÚn pe€rajan. TsiÒntzioura tÉ èl≈n/sTsiÒntzioura tÉèl≈n, §pãnv.

*Mçllon tÚn No°mbrio 1945, giå ßna m∞na ı grãfvn phgainoerxÒtan, mÉ ¶na tsiropoËli mÒnon tÚ yÆrama: ‡svw §peidØ ofi plakatargi¢w e‰xan sthye› énãmesa stå k°dra, giå nå mØ t‹w pãrei xampãri kan°naw.

fÒtsia, ≤, e‰dow palaioË maxairioË/sougiç ts°phw [ka‹ Ùl€gon kurtÚn §n€ote].

FoÊlhw, ı, ı Triantãfullow xaÛdeutikã.

fouliå/-°w, ≤/ofl (fvliå/fvli°w), tÚ <<pãrergon>> paidi«n nå kunhgoËn

 fouli¢w ka‹ nå t‹w xalnoËn µ ka‹ nå pa€rnoun tå mikrã/neossoÊw. Ofl fouli¢w t«n (égrio)peristeri«n perizÆthtew ka‹ poll¢w for¢w eÈkolopãthtew [¶kanan tØn fouliå sxedÚn stØn ‡dia trÊpa kastaniçw], éllå ka‹ s¢ éprÒsitew, Íchlokastani°w.

foÊrla/foËrlew, ≤/ofl, peristrofØ/peristrof°w, fid€vw t«n xoreuÒntvn.

fourtousiã, ≤, fortvsiã, ênv.

fo(u)rtvtÆra, ≤, jÊlon makrÁ toË mpÒÛou éndrÚw per€pou poÁ

xrhsimopoioËsan ofl kuratz∞dew/ègvgiãtew kiÉ êlloi giå nå fort≈soun tå z«a, ka‹ poÁ stÆrize tØn miå meriå ˜so nå fortvye› ka‹ ≤ êllh [ka‹ metaforik«w: yå s¢ pãrv m¢ tØn fo(u)rtvtÆra].

foÊsia, dhl. tÚ érn‹/kats€ki ¶fage tÚ klad‹/xÒrto foÊsia [˜lo ka‹ m¢

ˆrejh].

foÊska, ≤, tÚ <<mpalÒni>> t«n paidi«n, kataskeuasm°nh épÚ tØn

oÈrÆyra/kÊstin toË gourounioË fouskvm°nh §jhra€neto ka‹ m°sa e‰xe spuriå kalampokioË µ ka‹ kãti êllo ka‹ kounoum°nh ¶kane yÒrubo/brontoËse.

Fouskod°ndrhw, ı: fusãei zestÚw/notiåw tØn ênoijh ka‹ fousk≈noun tå mpoumpoÊkia t«n d°ndrvn prÚw blãsthsin.

Frãgma, tÒ, poÁ kataskeuãzetai stoË Tziour°la tÚ gefËri [‡svw ka‹ mÊlow

§ke›] ka‹ poÁ §pekte€netai toÈlãxiston m°xri tÚn mÊlo/mantãnia toË Karagiãnnh [épÚ tÚn NtÒlo], m¢ kanonikÚ sp€ti kiÉ ˜pou koimÆyhke tÚ kaloka›ri toË 1962 ı grãfvn (prÚw tÚ Monast∞ri). ÑH xvrhtikÒthw tou 300.000-500.000 kubikã;, giå pÒsimo-potistikÚ nerÚ t∞w periox∞w Tsotul€ou ka‹ p°rij. Mantãnia, ênv.

 

:image024.jpg(1)      :::15Aug2011a.jpg(2) (3)                       

 

Fvtograf€a (1) toË jãdelfou toË Triantãfullou, §lÆfyh 7 Ma˝ou 2011. TÚ Frãgma sk°pase ka‹ tå Mantãnia toË Kragiãnnh (§pãnv): stÚ bãyow dejiå tÚ Siniãtsiko, ¶mprosyen ı ÑAx€llhw. Fvtograf€a (2) toË jãdelfou, ı ÑAh-Liçw épÚ tØn l€mnh/Frãgma [§lÆfyh 15 AÈgoÊstou 2011]: éristerå ênv, fvtograf€aw (1), <<èrmÒzei>> ≤ fvtograf€a (2). DEJIA. ToË Zaxar€a épÚ jãdelfo, épestãlh stÚn grãfonta 1 Febrouar€ou 2013. NtoÊbanow/Íperxe€lish frãgmatow, xeim«naw.

 

Fre€dv, ≤: ≤ ÉAfrod€th.

fsãÛ m°kouw oÍ lagÚw = blãj [mastÒriko/podar€tiko].

ftãnv, …rimãzv: ¶ftasan tå stafÊlia, ¶ftasen ≤ kastaniã, kokk€nisan tå kãstana, p.x. [kãtv, ftasm°nh/ftasm°no].

ftasm°nh/ftasm°no, p€tta/cvm‹ épÚ prozÊmi ka€ tÚ foÊskvmã tvn: ka‹ ßtoima prÚw cÆsimon [ftasm°nh/ftasm°no, ftasm°new,

kãtv, ka‹ ftãnv §pãnv].

ftasm°nh/ftasm°no, ftasm°new/ftasm°na, Àrimh/-on/-ew/-a. TÚ pepÒni e‰nai ftasm°non µ tå stafÊlia ftasm°na, ofl kastani¢w

ftasm°new, klp. [ftasm°nh/ftasm°no, ênv].

Ft°r, ≤/Ft°rh, ≤. <<BayÊlakko>> ‡sivma/ta kãtv épÚ tÚn ÑAh-Liã, m¢ Ùju°w, klp. Palaiå xvrãfia §ke›, t≈ra giå jÊla, manitãria, ktl. ÉApÚ ke› ÍdreÊetai ı Pentãlofow, BuyÚw ka‹ ÑAg€a SvtÆra. TOPVNUMIA, §pãnv.

ftervtÆ, ≤. ÉEpãnv, ÍpÚ mËloi.

ftias€dia, tã: kokkinãdia, klp., kallvpismoË pros≈pvn. Ka€ metaforik«w éntikeim°nvn. Kãtv, ftiãxnv.

ftiãxnv, kã(m)nv [fkiãnv, ênv]. <<T€ ftiãxnw;>>, t€ kãneiw, p«w e‰sai; ÖAnv, ftias€dia.

<<fto›xow>>, mpakir°nia, ênv.

ftÒkaro/ftÒkara, tÚ/tã. Tå leptokãrua/fountoÊkia. Ftoukaruã, kãtv.

ftorãei, diarke› p°ran toË d°ontow [˜pvw, p.x., e‰dow éleurioË µ mageireÊmatow].

ftoukaruå/ftoukaru°w, ≤/ofl. Ofl leptokaru¢w/fountouki°w. ÉApÚ t‹w ftoukaru¢w fÊontai ka‹ kal¢w b°rgew giå tsiÒlisma µ faslÒtsakna (ênv), ka‹ dekan€kia. Ka‹

trofØ/bÒskhma gidi«n kur€vw. FtÒkaro/ftÒkara, §pãnv.

ftÊsma/ftÊsmata, tÚ/tã, tå ftus€mata mug«n kur€vw stÚ kr°aw, dhl. tå aÈgå poÁ ofl megãlew mÊgew [mçllon ka‹ ofl xrusÒmugew] §napoy°toun stÚ kr°aw µ êllew trof°w.

FtÊxv, ≤, ≤ EÈtux€a.

Fulãkion, tÒ: kt€syhke katå tÚ 1936 giå nå fulãgei tØn diãba/aÈx°na kãtv épÚ tÚn ÑAh-Liç, giå tØn sÊllhch kleft«n [ényoËsen ékÒma tÚ kl°ftikon]: tÚ monopãti trabãei prÚw Nirhk€ta/NirikÆta-

Paliokrim‹n-Grãmmo p°ra. M°row/to›xoi toË Fulak€ou diathroËntan toulãxiston m°xri to 1992. ÜOtan ı grãfvn janap°rasen érgÒtera oÎte ‡xnow e‰xe me€nei [≤ blãsthsh, klp., tÚ §jafãnhsan], ka‹ mÒnon ≤ gn≈sh t∞w Ïparj∞w tou énagn≈rize tÚ m°row ˜ti kãpote §ke› st°kontan tÚ Fulãkio. Ka‹ shme›on énaforçw palaiÒtera. ÉEpãnv, Nirhk€ta/Paliokrim€ni.

funtãnia, n°oi kl«noi, fid€vw kastaniçw.

fur€ki/fur€kia, tÒ/tã, tå égaphtå m∞la, poÁ t≈ra mÒnon kanaduÚ furiki¢w

dias≈yhkan [¶teinan nå éleur≈noun katå tÚn xeim«na, éllå tå prvtofur€kia, ésÊgkrita stØn geÊsh].

furiki°w, fur€ki, ênv.

fusikl€kia, tã: èrmatofus€ggia/kãlukew [forem°na/ferÒmena épÚ éntãrtew/lhst°w], ka‹ katÉ §p°ktash tÉ ërmata/ıplismÚw aÈt«n.

futeÊv lampoguãlia, dhl. d¢n kãnv t€pota [ı égaphtÚw MÆtsiow].

F≈nhw, ı, ı Jenof«n.

F≈tv, ≤, ≤ FvteinÆ.

xaÛmal€, tÒ, tÚ fulaxtÚn/épotropaÛkÒn, m¢ épotropaÛkå §ntÒw, foroÊmenon palaiå épÚ paidiå prÚw prostas€an.

Ûnte > ênte.

xal°w, ı, ı épÒpatow [ênv]: ka‹ metaforik«w giå kãpoion.

xaleÊv, zht« [t€ xal°bw fi/§d«;].

xãmourgkaw, ı, ı éspãlaj/tuflopÒntikaw, poÁ kine›tai Ípoge€vw ka‹ kãnei

zhmiå stå khpeutikã: maÊrou xr≈matow, gualisteroË ka‹ polÁ malakÚ stØn éfÆ tÚ polÁ kontÚ tr€xvmã tou [ı grãfvn m¢ tØn giagiã tou ¶piasen ßna stÚn k∞po stÚn MpÒso, frãjaw tØn <<ıdÚn>> diafug∞w kay∆w ¶skapten aÎlaka Ípoge€vw].

xamp°ri, tÒ, metaforik«w tÚ gunaike›o.

xamplã, xamhlå

xarã, ≤, ı gãmow.

xaraÆ, ≤, ≤ aÈgÆ.

xara˝, polÁ prv˝.

xaropoioËmai, prãssarow, ênv.

xarxab°law, ı, ı mØ sobarÒw, klp.

xarxãl(i)/-lia, tÚ/tã, tÚ leir€(on) peteinoË/kÒttaw.

xasãpika, ÍpÚ Kreopvle›a, ênv.        

xãskiabew, énoigm°new, fid€vw giå t‹w zioËnew [ênv] t«n kastani«n poÁ

ênoigan ˜tan …r€mazan tå kãstana. Ka‹ metaforikã.

xãxalo, xãxalo kÒsmow ≥ korÒmhla, p.x., dhl. polÁw kÒsmow, pollå

korÒmhla.

xãxaw, ı.  ÑO blãj [taxiã, ênv].

xaciã, ≤. ÑH mpoukiå [mÒno miå xaciã, dÒw mou]. ÖExei ka‹ tÚ skvptikÒn thw/µ diaskedastikÒn: <<Tasiã, mvr¢ Tasiã, ≤ mÊth sÉ miå

brasiã kiÉ oÍ k-louw sÉ miã xaciå>>.  [brasiã, ênv]

xãcow, ı. T‹w ÉApÒkrhew bãfane tå aÈgå m¢ floËda kremmudioË, ka‹ kãnan ka‹

tÚn xãcon [tÚ aÈgÚ dem°no m¢ klvstØ/n∞ma, ka‹ ≤ êllh êkrh t∞w klvst∞w s¢ kontÒberga, ka‹ poiÚw yå piãsei tÚ aÈgÚ m¢ tÚ stoma perif°reto gÊrv].

xeimad€sia, tã, tå prÒbata/g€dia poÁ jexeim≈niazan stØn Yessal€a ka‹ tÚ

kaloka›ri én°bainan stÚ bounÚ [mpakãtia, ênv].

xeirÒkti/-a, tÚ/tã, tå gãntia.

x°li/x°lia, tÚ/tã, palaiå piãnane stÚ megãlo potãmi [p°strofew, ênv] ka‹

tÚ yevroËsan tÚ x°li §klektÚ faghtÒ.

xelidÒnia, ÍpÚ fãssa ênv.

xestarãw. ı, metaforik«w ı (polÁ) deilÒw.

X€llhw, ı, ı ÉAxill°aw.

xliãpabow/-h/-o, ı/≤/tÚ. ÑO éxÒrtagow, poÁ tr≈ei ˜la. Xliãparw, kãtv.

xliãparw, ı, ı la€margow, ı éxÒrtagow [épÚ tÚ xliåp toË tr≈gein]. Xliãpabow, ênv, ka‹ xliãpou, ≤, kãtv.

xliãpou, ≤, ≤ la€margh, tå dokimãzei/tr≈ei ˜la [ênv, xliãparw, ı].

xliår/xliãri/koxliãrion, tÒ: xliãria, tã. Koutãli/koutãlia.

xliãra, ≤: ≤ megãlh koutãla.

Xniãstaw, ı/(ka‹ Xniãstarw), ı Xr∞stow (Nt€mtsiow;): sidhrourgÒw, biolistÆw, xvratatz∞w/diaskedastikÒw/gerØ la°na/filikÒw: ¶kane par°a m¢ tÚn pat°ra toË  

grãfontow (ka‹ tÚn jãfniase miå forå s¢ de›pno poÁ §mfan€sthken ékãlestow) kiÉ e‰xe kãpvw koumpariãsei m¢ tÚn ye›o Bagg°lh, mçllon épÚ bãptish. Miå xroniå s¢ gãmo ˜tan ofl guna›kew  xÒreuan-tragoudoËan stØn LÒntzia/plate›a ˜so nå telei≈soun tå st°fana ı Xniãstaw ¶paize boil‹ éeikinoÊmenow mprostå épÚ t‹w guna›kew (ı grãfvn par∆n) kiÉ ˜pvw mçw e‰pe xoreÊousa ye€a érgÒtera [<<ı palhÒguftow ¶paize tsoÊra mÉ tsoÊra mÉ>>]. TÚ sp€ti tou ∑tan stÚn lãkko kãtv épÉ tÚn ÑAh-Gi≈r.

xliãraw. ı: skvptikÒn, mçllon énenerg¢w tvrinã. ÖAnv, xliår/xliãri/koxliãrion

xn°ri, tÚ/xn°ria, tã: <<¶paya/¶paye xn°ri>>, <<¶paya xn°ria>>, tØn ¶paya/¶payen êsxhma [kãti sån <<p∞ga giå mall‹ ka‹ bg∞ka kouremm°now>>].

xnoÊm, kalØ kopriã, sån élesm°nh.

xÒbol(h), ≤, ≤ ényrakiã.

xol°bia, tã, poÁ forioËntan palaiå [<<tå pantelÒnia>>/periskel€dew §ke€nhwt∞w §pox∞w], kãtv épÚ tÚ gÒna ka‹ stenã.

xontro(u)tsiÒni/nia, tÚ/tã, e‰dow sp€nou [pthnoË].

xortãri/xortãria, tÚ/tã, poÁ §mãzeuan, demãtiazan  ka‹

¶bazan/époyÆkeuan stØn éxur«na (ênv) giå trofØ t«n z≈vn tÚn xeim«na.

xouaÛãzv, fvnãzv, éllå ka‹ mal≈nv [m¢ xoÊaÛjew=m° mãlvsew]. XouaÛaxtãrw, kãtv.

xouaÛaxtãrw, ı: ı sunodeÊvn kunhgoÁw ka‹ fvnãzvn/krot«n nå skiaxye› tÚ yhr€o ka‹ nå bge› épÉ tØn eÈnÆ tou [égriogoÊrounon,

érkoËda]. XouaÛãzv, ênv.                                                                                                                          

xoun€, tÒ: ÍpÚ thlebÒaw, ênv.

xo(u)sm°tia, tã, ofl (mikro)doulei¢w toË spitioË, ktl.

xpãÛadia/(i)xpãÛadia, tã [tÚ (i) mÒliw ékoÊgetai]. Ofl k∞poi/khpãdia.

 

:image027.png

 

 

 

 

M°row •nÚw shmerinoË, ÙreinoË kÆpou [1300 m. per€pou] toË jãdelfou toË Pãnou, stØn y°sh tBhzÁr  toË Lbãd/toË BezÊrh tÚ Libãdi [piÚ pãnv épÚ tKÒraka tFouliã], toË jãdelfou toË Triantãfullou.

Xr∞stow, ı, mpogiatz∞w épÚ tÚ MpogatskÚ/BogatsikÒn: mpogiãtize/¶bafe mont°rna/diå n°aw t°xnhw §svterikå tå sp€tia, ka‹ toË grãfontow tÚ 1936 [ÉIoÊlio-], Ùntå ka‹ pÒrtew. Tå sx°dia st‹w

pÒrtew §g€nonto diå xt°naw [s¢ bern€ki], kumatist¢w gramm°w, sån nerã [s≈zontai ékÒmh kanaduÒ]. StÚn Ùntå kÒsmhse toÁw to€xouw m¢ <<louloudãta>> sxÆmata: ≤ texnikÆ tou pãnv stÚ sofãtisma ∑tan nå br°xei tsÒlia/paniå m¢ mpogiå [nerompogiå diafÒrvn xrvmãtvn] ka‹ metå m° grÆgorew kinÆseiw nå dhmiourge› tå sx°dia/<<louloÊdia>> poÁ ≥yele sÉ ßna yaumastÚ

épot°lesma [sÆmera d¢n s≈zontai, skepãsthkan épÚ tØn <<prÒodo>>, yå e‰xan kiÒlaw xãsei tØn érxikÆn tvn lamperãda]. ÉEpaggelmatikå st‹w sx°seiw tou ı Xr∞stow, jerakianÚw ka‹ grÆgorow. TÚ sofãtisma tˆkane ı Mp°hw [énvt°rv].

xvr€zv/x≈rsan, dhl. ¶desan=¶desan ofl ntomåtew, êrxisan nå megal≈noun karpo‹ ntomãtaw.

xvrikã, pÒsa xvrikå[/kubikå] jÊla égÒrasew giå tÚn xeim«na.

xvrofulakØ=StaymÚw Xvrofulak∞w [propolemikå ˜pou t≈ra tÚ taxudrome›on], ka‹ giå ßna diãsthma ka‹ stoË PatoÊr(g)ia tÚ sp€ti [d€pla épÚ tå Cãltika, t≈ra d¢n Ípãrxoun]: §d« giå tØn per€odo

1945-1946, ÙnÒmata poÁ ¶meinan,

 

Ts°liow, staymãrxhw, kiÉ aÈtÚw xtupoËse, ˜pvw l°gane, skot≈yhke katå tØn Mãxh toË PentalÒfou, ˜pvw énaf°retai §pãnv, ÍpÚ ÉAntãrtiko 1946-1949.

Mpãmphw, ı, m¢ mper°: ˜pvw l°gane, xtupoËse ka‹ §pideiktikå gÊrize f°rvn mastÆgion/boÊrdoula: tÚ xrhsimopo€hse ka‹ stÚn ye›o tÚn Bagg°lh stØn LÒntzia [kÒnta ˜pou palhå ≤ ékak€a] kiÉ ¶klacen ı ye›0w [ı grãfvn par≈n katÉ aÈtØn tØn skhnÆ], giat‹

ı Mpãmphw ≥yele nå sÊrei ka‹ t‹w jad°lfew […w ÉEpon€tissew] stØn fulakØ kiÉ §pen°bh ı ye›ow ka‹ telikå tØn glÊtvsan. Mçllon ∑tan kãtv épÉ  tAÈlãki.

K≈staw, ı, t€pota tÚ fidia€teron, mçllon ≥piow ênyrvpow.

Bas€lhw, ı, ≥piow, aÈtÚ ¶deixne: skot≈yhke stØn Mãxh toË PentalÒfou, ÉAntãrtiko 1946-1949 §pãnv.

ÉEggl°zow (§p≈numon). FilikÚw ¶deixne ka‹ sunomiloËse/suzhtoËse m¢ xvrianoÊw: pãntvw toË ¶deixnan §mpistosÊnh [éllå kiÉ aÈtÚw nå kratoËse mastÆgion, …w §p€deijh].

 

PARATHRHSH. ÖEgine miå éllagØ stØn xvrofulakØ [˜tan ı Plast∞raw/ı MaËrow Kabalãrhw én°labe, mçllon tÒte µ ı SofoÊlhw/ı PappoÁw] ka‹ ofl xvrofÊlakew poÁ ≥ryane d¢n ∑tan toË palhoË kairoË [dhl. kãtv épÉ tAÈlãki] kiÉ aÈtÚ êllaje tÚn é°ra: ofl perissÒteroi kainoÊrgioi pro°xontan épÚ Afitvloakarnan€a/RoÊmelh. B°baia ¶kanan tÚ kay∞kon tvn [diatÆrhsh t∞w tãjhw], éllÉ ∑san piÚ prosito‹ épÚ tØn n°an katãstash. Ofl tre›w teleuta›oi mçllon énÆkoun sÉ aÈtØn tØn <<fourniã>>.

 

ÖEnia êlla,

KtÊphsan tÚn f€lo mou tÚn Gi«rgo ka‹ tÚn kãnane touloÊmi, mÒno ka‹ mÒno giatÅ e‰xen éd°lfia éntãrtew, ka‹ stÚ sp€ti toË bãlane kremmÊdia [µ tomãri fr°sko gdarm°no (;), §sunhy€zeto kiÉ aÈtÚ] nÉ énalãbei [‡svw aÈtÚ pr‹n t‹w éllag°w, diafeÊgei ı ékrib∞w xrÒnow, éllå stoË PatoÊr(g)ia tÚ sp€ti]. E‡xame sx°seiw ka‹ ≤ Panãgiv ≤ mãnna toË Gi≈rgou §rxÒtan stÚ sp€ti maw taktikã. Kãpou parapãnv énaf°retai ˜ti m¢ tÚn Gi«rgo koubalÆsame ka‹ jÊla, éllå ı julodarmÒw tou met°peita.

StoË PatoÊr(g)ia tÚ sp€ti, stÚ kat≈Û, ˜pou g€nontan aÈtå, ktÊphsan ka‹ tÚn édelfÚ toË égaphtoË Kosmç (épÉ tÚ NtÒlo), ka‹ mÉ ßna ktÊphma stÚ eÈa€syhto tÚ éndrikÚ tÚn êfhsan stÚn tÒpo [§l°xyh kiÒlaw poiÚw ı Ípa€tiow, éllå parale€petai  pçsa mne€a, giat‹ yolå tå prãgmata/dhl. ≤ mnÆmh].

 

cal€dia: palhå pernoËsan épÚ t‹w geitoni¢w mikroepaggelmat€ew ka‹ dialaloËsan <<maxa€ria-cal€dia giå trÒxisma>>.

 

carãdew (palaiã):

St°rgiow KoÊstaw: tsirÒnia, ts(i)oukãnia, glianoÁw épÚ l€mnh Kastoriçw. G°mize épÚ cãri propolemikå [1936-1939] kãtv épÚ tå dÊo megãla Karagãtsia prÚw 

tØn KuriakÆ/t°low t∞w •bdomãdow. Tå Kastorianå §klektã ka‹ perizÆthta: metå tÚn pÒlemon ≤ Kastoriå ¶xase tå prvte›a: §l°geto ˜ti ofl fitalo‹ (kataktht¢w) ¶rrijan cãri/cãria poÁ §jafãnisen/§jafãnisan tå ts(i)oukãnia, klp.  ToË ÉOstrÒbou/Begor€tidow mçllon e‰xan tØn muroudiå loÊnaw [kontå stÚ ÉAmÊntaio/SÒrobitw].

ÖAlloi: mçllon ı TsiafÆlhw, ka‹ yã diafeÊgoun ka‹ ÙnÒmata. ÑO ≤m€onow/moulãri ∑tan tÚ metaforikÚn m°son, ka‹ tå cãria metaf°rontan ka‹ s¢ kousiÒrew

(ênv)/plektå megãla kalãyia. Ka€ tå tsirÒnia, nÒstima thganhtã, g€nontan énãrpasta.

NËn, sunÆyvw dÊo for¢w tØn •bdomãda m¢ aÈtok€nhto, Deut°ra, ParaskeuÆ, épÚ TsotÊli, ka‹ kãpoiow êllow (mçllon mØ kanonikÒw): cãria fid€vw fixyuotrofe€ou ka‹

yalassinã, kur€vw sard°lla. Gribãdi µ ka‹ p°strofa épÚ Pr°spa, tå nostimÒtera: bgãzei ka‹ tsirÒni, giå topikØ mçllon katanãlvsh. Ka‹ ≤ Kastoriå bgãzei gribãdi [tÚ gribãdi ¶xei nostimiå thganhtÒ].

cãreuma, trÒpoi. Megãlo potãmi/sNt¢r toË mÊlou [êlloi tÚ l°ne PramÒrista], PotamoÊlia, Pik€y/Skãpito [tÚ potãmi poÊ trabãei prÚw tÚ Mageri≈tiko ka‹

p°ra]:

(1) KÒcimo toË biroË : ≤ roØ toË neroË éllãzetai/§ktr°petai kiÉ ı birÚw édeiãzetai ka‹ tå cãria g€nontai èl≈sima.

(2) M¢ matsiÒla/bariã (≤), sunepãgetai tÚ ktÊphma petr«n/plak«n, kiÉ ˜,ti cãri épÚ kãtv §pipl°ei zalism°no ka‹ piãnetai: pr°pei nå

énapodogurisyoËn ka‹ ofl l€yoi.

(3) M¢ plhmãti (tÒ), dhl. m¢ d€xtu, poÁ sunÆyvw r€xnetai s¢ megãlouw biroÁw kiÉ éf€netai ılonukt€w.

(4) M¢ soulp€ (tÒ), kataskeuasm°no épÚ  b°rgew fitiçw s¢ sx∞ma xvnioË: topoyete›tai s¢ soËdew toË potamoË  ka‹ param°nei ılonukt€w.

(5) M¢ égk€stri (tÒ), éllå mÒnon ofl plat€tsew tsimpoËsan, tå tsoukãnia oÎte ka‹ d€nan shmas€a stÚ dÒlvma. ÖIsvw nå tsimpoËsan ka‹ ofl k°faloi poÁ e‰xe

kiÉ épÉ aÈtoÁw tÚ Megãlo potãmi.

Tå mØ ÍpodeiknuÒmena:

(a) M¢ carobÒtano (tÒ), kãtv.

(b) M¢ dunam€th poÁ kãnei zhmiå kiÉ e‰nai ka‹ §pik€nduno.

(g) purobol≈ntaw stÚ nerÚ kiÉ ˜,ti cãri zalisye›.

Palaiå careÊontan tÚ Megãlo potãmi ka‹ tå PotamoÊlia: t≈ra ˜la tã lÊmata dioxeteÊontai prÚw tå ke›. MÒnon tÚ potãmi PiyØk/Skãpito e‰nai kayarÒ, éllå d¢n ¶xei tÚ cãri poÁ e‰xe tÚ Megãlo potãmi ka‹ tÚ xr«ma t«n cari«n e‰nai êllo, maËra épÚ pãnv [˜pvw ka‹ éllaxoË §ntaËya].

cãria: carãdew, ênv.

carobÒtano, m¢ tÚ ıpo›o mpore› kãpoiow nå piãsei cãria, r€xnontãw to s¢

biroÁw/stãsima nerå [d¢n e‰nai ≤ ÍpodeiknuÒmenh m°yodow]. ÉAgorãzetai µ ka‹ kataskeuãzetai épÚ galats€dew (ênv), klp.

c°mmata, <<c°mmata, c°mmata, fta€gv ±g∆ poÁ sÉ ¶maya nå perpatçw leb°ntika nå l¢w p∆w mÉ égapçw>> [peripaixtikÒ].

Ciltsi≈tsa, épÉ tÚ C°ltsko [prÚw Kerãsobo].

c≈kvla [=pis≈kvla], kãnontaw p€sv.

coumãda, ≤, tÚ karb°li [coumadiÒ, kãtv].

coumadiÒ, tÒ. <<OÍ mpãrmpaw oÍ NikÒlaw époÁ toÁ niÚ xouriÚ ¶klhce miå

coumãda époÁ toÁ coumadiÒ, br¢ gampr° mÉ mpirmpiloumãtÉ ¶bga stoÁ pirg¢l koumãt>> [mastÒriko/podar€tiko].

coum≈cia, ≤,  ≤ c€xa cvmioË. Kãtv, cvm€.

CÁl-CÊl,

Katå t‹w ÉApÒkrhew tå brãdua poÁ ênaban t‹w Kacali¢w/fvti¢w s¢ geitoni¢w ı kÒsmow/ka‹ fid€vw tå paidiå tÚ xa€rontan m°xri tÚ prv˛ tragoud«ntaw ka‹  xoreÊontaw gÊrv épÚ tØn Kacaliå 

[ftiagm°nh épÚ k°dra gãstra poÁ e‰xan kÒcei ka‹ f°rei tå paidiå épÙ tÚ Rmçn ép°nanti [§d« ı lÒgow giå toÁw Boutsiãdew, ka‹ ≤ Kacaliå stØ GkoÊba (d€pla épÚ toË grãfontow tÚn o‰kon), ˜pou t≈ra ≤ fhmism°nh GkoÊba tsim°nto ka‹ parkãrisma aÈtokinÆtvn]. TÚ megãlo ˜mvw ntarab°ri ginÒtan t‹w Megãlew ÉApÒkrhew. ÉEn pãs˙ peript≈sei ofl ÉApÒkrhew ∑tan jefãntvma és°mnvn, maskarãdew katå tØn ≤m°ra ka‹ kur€vw tragoËdi tØn nÊxta, tÚ legÒmeno êsemno, éllå diaskedastikÒ: P.x., kalig≈nan ka‹ fid€vw neonÊmfouw << CÁl-cÁl nå kalig≈soume tØn tãde, nå tpçmi snÉAlatiå nå tsl€soun tå gatiã>>, µ <<nå tpçmi stoË NtÒlou nå tsbgãloun toÁn …..>> µ ka‹ <<nå tpçmi stMoiralØ nå tsbgãloun tÚ …/…..>>. Prãgmati maskarãdika prãgmata.

cvlÆ, ≤, tÚ éndrikÒn. Prbl. ÉAristofãnouw ÖOrniyew 597: <<kÒkku: cvlo‹ ped€onde>>.

cvm€, tÒ: flerÚ §yevre›t0 tÚ cvm€, tÚ karb°li nå mØ topoyethye› énãpoda ka‹ ofl coum≈ciew/c€xoula nå mØ katapathyoËn. Coum≈cia, ênv.

 

======================

 

BIBLIA giå tÚn Pentãlofo:

 

 

Xr∞stow Kazar€dhw (SUNTAJIOUXOS GEVPONOS), O PENTALOFOS

BOIOU (YESSALONIKH NOEMBRIOS 1991). ToË ée€mnhstou ka‹ f€lou  XrÆstou poÁ maz‹ énebÆkame ka‹ stØn Gkrant€ska tÚ 1992 kiÉégnant°came p°ra.

 

MixaØl P. Kamp°rhw (DIEUYUNTHS TOU DHM. SXOLEIOU

PENTALOFOU), ISTORIA-LAOGRAFIA PENTALOFOU BOIOU [Sel. 26, t°low: MixaÆl Pan. Kamp°rhw/ Didãskalow/ PentalÒfou-Bo˝ou/ (ÉIoÊliow 1962)], édhmos€euto, mhxanogramm°no xeirÒgrafo (ı grãfvn kat°xei ént€grafÒ tou, d«ron tÒte toË éeimnÆstou dãskalou).

PeriexÒmena: Braxe›a efisagvgÆ. 1. PENTALOFOS (T. ZOUPANION) (sel. 1). 2. APO TA PALIA KAI GRAFIKA PENTALOFITIKA TAJIDIA (sel. 2-5). 3. H KOINVNIKH ORGANVSIS THS KVMOPOLEVS (sel. 5-8). 4. APO TON YRHSKEUTIKON BION TVN KATOIKVN (. sel. 8-18). 5. Giort°w ka€ panhgÊria stÒ xvriÒ (sel. 18-21), a) ÑH prvtoxroniã (sel. 18-20), b) ofl épokrh°w (sel. 20-21). 6. Tå §pikratoËnta ¶yima st€w ÍpÒloipew giort°w (sel. 21-23). 7. Tã kÒlunta (kãlanta) (sel. 23-24). 8. ZHTHMATA GURV APO TH MANTIKH (sel. 25). 9. GLVSSOLOGIKH EJETASIS (sel. 25-26). [Sel. 27] .. KAI DUO STO TELOS, …w e‰dow §pilÒgou, brax°vw t€ skopeÊetai diå t«n parÒntvn sel€dvn.

 

ÉAndr°aw Tarnançw, Tå Koudar€tika ka‹ tÚ Zoumpani≈tiko fid€vma (2004).

bibl€dion=bibl€on mikroË sxÆmatow.

 

Bl°pe ka‹ ÍpÚ TaliarosB2.htm •ntaËya.

 

===========================================================

 

TA NEA, ELLADA, diakop°w PENTALOFOS-BUYOS / OreinÒ p°rasma

sth bÒreia P€ndo, 05-03-2004, sel. 41: http://ta- nea.dolnet.gr/neaweb/neafile.pf?entypo=A&my_fyllo=17882

 

ERTsat, 26 AÈgoÊstou 2004, P°mpth, 9.10-9.30 m.m. EST, ALHYINA SENARIA

(DHMOSIOGRAFIKH PAROUSIASH, NIKOS ASLANIDHS). Pãntvw m€lhsen ı Rezini≈thw, fusik∞w égvg∞w. YEMA. Monast∞ri-AÈgerinÒw [äVra xeim«now-éno€jevw, m¢ l€ga xiÒnia, ˜pvw ka‹ ı ÑAh-Liçw]. Pãter/PatØr Serafe€m, 60 xrÒnia stÚ monast∞ri ÑAg€aw Triãdaw.  ÑIstor€a toË monasthrioË-efikÒnew.  ÑH efikÒna t∞w Panag€aw ∑rye épÚ tØn P°lka (=Pelekãno). StØn dÒjan tou tÚ monast∞ri e‰xe 4.000-5.000 afigoprÒbata ka‹ 500 égelãdew, ktl. [¶paije ka‹ shmantikÚ m°row katå tÚn MakedonikÚn ég«na, pr≈th dekaet€a 20ou afi«na]. D€pla ka‹ tÚ palhomanãsthro. ÉApÚ toÁw kato€kouw poÁ m€lhsan: P°trow Ts€naw épÚ NtÒlo/BuyÒ: Gkioulamp°rhw épÚ AÈgerinÚ/Kvnstãnstko, énaf°ryhke ka‹ stÚ frãgma: ßnaw TriantafÊllou ÉAndr°aw. klp. ÉApÚ AÈgerinÚ stÚ LitÒxvro>ÖOlumpo>B°rmio>PÊrgoi-katafÊgion. kataskeuasy¢n tÚ 1992.

 

ANT1sat, NEA TOU ANTENNA, m¢ tØn ÖEllh Stãh, 8 Septembr€ou 2004,

Tetãrth, 9.00 m.m. EST, YEMA, SUNTAJIOUXOI OIKODOMOI. SklhrØ douleiå ka‹ l€gh ≤ sÊntajh. KÊriow ımilhtØw aÈtoË toË y°matow ı Leut°rhw Makruk≈staw, ı §k PentalÒfou ka‹ katãllhlow §kfrastØw ofikonomik«n énisotÆtvn. KalÚw ımilhtØw, ka‹ tå ¶xomen janape› stØn LÒntzia.

 

 

=====================================

 

Elias Kapetanopoulos, Professor Dr. [Greece-Rome]

Department of History

Central Connecticut State University

New Britain, CT 06050-4010 [USA]

 

Telephone: (860) 832-2820 (office) – (860) 229-9960 (home)

 

E-mail: Kapetanopoulos@ccsu.edu

 

Web site: www.history.ccsu.edu/elias/elias.htm

 

Areas of research: Attic epigraphy-Athenian institutions of the Roman period (200 B.C.-3rd c. A.D.), and early Makedon(ia)/Makedones.

 

**********************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************